Overzicht sociaalrechtelijke eindejaarswetgeving
07/01/2022

Misschien was u er tijdens de voorbije eindejaarsperiode even tussenuit? Geen nood. Met de onderstaande tabel, bent u in een mum van tijd weer geïnformeerd over de sociaalrechtelijke wetgeving die in de afgelopen weken werd gepubliceerd.

 

 Nieuwe regeling

 Ingangsdatum

 Bron 

COVID-19:

mogelijkheid voor alle sectoren om 120 bijkomende vrijwillige overuren (relance-uren) te laten presteren in 2021 en 2022 (zie bericht FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

1 juli 2021

wet van 12 december 2021 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022, BS 31 december 2021

COVID-19:

financiële compensatie voor de rijksdienst voor jaarlijkse vakantie en voor de werkgevers (van bedienden) voor de gelijkstelling voor de jaarlijkse vakantie van de periodes van tijdelijke werkloosheid overmacht-corona in 2021

1 januari 2022

programmawet van 27 december 2021, BS 31 december 2021

COVID-19:

verplicht telethuiswerk: terugkeermomenten blijven beperkt tot maximum 1 dag per week

26 december 2021

KB 23 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, BS 24 december 2021

COVID-19:

coronapremie: de uiterste datum voor de uitreiking van de coronapremie is verschoven van 31 december 2021 naar 31 maart 2022 (de beslissing om de premie toe te kennen (bij cao of individuele overeenkomst), moet zich wel situeren voor 1 januari 2022)

 

31 december 2021

KB 19 december 2021 tot wijziging van artikel 19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS24 december 2021

TNW-COÖRDINATOR:

de concepten van het “Terug Naar Werk-traject” en de “Terug-Naar-Werk-coördinator” worden in de reglementering van de arbeidongeschiktheidsverzekering voor werknemers ingeschreven om langdurig zieken te helpen en te ondersteunen bij hun toeleiding naar een job die aansluit bij hun mogelijkheden en noden

1 januari 2022

wet van 12 december 2021 tot invoering van het “Terug Naar Werk-traject” onder coördinatie van de “Terug Naar Werk-coördinator” in de uitkeringsverzekering voor werknemers, BS 17 december 2021

VERENIGINGSWERK:

de bestaande afwijkende socialezekerheidsregeling voor werknemers van de socio-culturele sector (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2021-2022, nr. 1158 – 1160) is uitgebreid en aangepast om het mogelijk te maken, binnen het kader van deze regeling, werknemers aan te werven om activiteiten uit te voeren die onder de sinds 1 januari 2022 afgelopen regeling van het verenigingswerk vielen (zie tussentijdse instructie RSZ)

1 januari 2022

KB 23 december 2021 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 30 december 2021

EENMALIGE INNOVATIEPREMIE:

verlenging voor de periode 2021-2022 van de mogelijkheid tot toekenning van een eenmalige innovatiepremie vrij van RSZ-bijdragen

1 januari 2021

wet van 12 december 2021 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022, BS 31 december 2021

STRUCTURELE VERMINDERING:

wettelijke basis voor de invoering van een zeerlagelonencomponent in de structurele vermindering ter compensatie van de stijging van de loonkost omwille van de verhoging van het minimumloon

1 april 2022

PLUSPLANNEN:

diverse wijzigingen in de reglementering m.b.t. de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen (het gaat zowel om verduidelijkingen om de rechtszekerheid te verhogen als om aanpassingen om meer terug te komen tot de essentie van de maatregel met name startende werkgevers ondersteunen bij de aanwerving van personeel)

1 januari 2022

programmawet van 27 december 2021, BS 31 december 2021

RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE WERKGEVERS INZAKE INVALIDITEIT:

invoering van een trimestriële responsabiliseringsbijdrage (0,625 %) verschuldigd door de werkgevers van de privésector waarvan het aantal werknemers dat in invaliditeit treedt substantieel hoger is dan het gemiddelde

1 januari 2022 (van toepassing op invaliditeitsperiodes die aanvangen vanaf die datum)

MAALTIJD- EN ECOCHEQUES:

heruitgave van de in 2021 vervallen en niet verlengde maaltijdcheques en ecocheques

31 december 2021

 

Auteurs: Ester Van Oostveldt en Ann Taghon.

Related : BELLAW - Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse


Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

« Mystery calls » : l’inspection sociale mieux armée pour lutter contre la discrimination
06/05/2022

Le législateur vient d’adopter une loi modifiant les pouvoirs de l’inspection sociale en matière...

« Mystery calls » : l’inspection sociale mieux armée pour lutter contre la discrimination Read more

Transfer of undertakings and pre-pack – CJEU’s nuanced approach
05/05/2022

On 28 April 2022, the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued a judgement regarding the application of the wo...

Read more

Internal staff reorganization – What you need to know before modifying your organizational chart
11/04/2022

While necessary to cope with the developments, trends or other events that irremediably impact the life of a business, mod...

Internal staff reorganization – What you need to know before modifying your organizational chart Read more

Back to the (pre-pandemic) future ... but not for employers? Inbox
08/04/2022

Even though telework is no longer mandatory or recommended and almost all Covid-19 prevention measures in shops, restauran...

Read more

LexGO Network