25/03/20

Wettelijke betaaltermijnen ten opzichte van kmo’s

Op 29 april 2020 treden de bepalingen van de wet van 28 mei 2019 in werking. Deze bepalingen voorzien in een wijzing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

De voornaamste wijziging houdt in dat de conventionele betalingstermijn bij handelstransacties tussen grote ondernemingen en kmo’s tot maximaal 60 kalenderdagen beperkt wordt. Indien er in een overeenkomst met een kmo geen datum of termijn voor betaling is bepaald, dan geldt de wettelijke betalingstermijn en moet elke betaling gebeuren binnen een termijn van 30 kalenderdagen. Met deze wetswijziging wordt getracht om het concurrentievermogen van kmo’s te versterken. Zij zullen niet langer gebukt gaan onder de sterke positie van grote ondernemingen die voor zichzelf gunstigere betalingstermijnen afdwingen. Vanaf 29 april 2020 kan er dus door een grote onderneming geen betalingstermijn meer overeengekomen worden van meer dan 60 kalenderdagen in de relatie waarbij een kmo de schuldeiser is. Elk beding dat daarmee strijdig is, wordt vanaf dan voor niet-geschreven gehouden.

Daarnaast wordt voorzien in een maximale controle- en verificatietermijn van de geleverde goederen en/of diensten. Vanaf 29 april kan de termijn om de conformiteit aan de overeenkomst te controleren en de aanwezige gebreken te melden in beginsel maximaal 30 kalenderdagen bedragen. Deze termijn begint te lopen vanaf de ontvangst van de goederen en/of diensten door de contractspartij.

Om discussies te vermijden, wordt via een verwijzing naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een definitie van ‘een kmo’ toegevoegd aan de wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand. Concreet zijn bovenvermelde bepalingen van toepassing op de onderneming-schuldeiser die op het ogenblik van het sluiten van de handelstransactie niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt:

  • een jaargemiddelde van het aantal werknemers van maximaal 50 personen;
  • een jaaromzet, exclusief btw, van maximaal 9 miljoen euro;
  • een balanstotaal van maximaal 4,5 miljoen euro.
     

Wie vanaf 29 april met een kmo een handelstransactie aangaat, moet dus:

  • rekening houden met een conventionele betalingstermijn die niet langer mag zijn dan 60 kalenderdagen, of
  • de wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen nakomen, en
  • de conformiteit van de goederen en/of diensten aan de overeenkomst controleren en van de eventuele gebreken melding maken binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van die goederen en/of diensten.

Auteurs: Marc D'hoore en Fay Reynaert  - Advocaten bij Marlex

dotted_texture