07/05/18

Nieuwe Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Op 2 mei jl. is het Koninklijk Besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (hierna “het KB van 16 april 2018”).

Nieuwe Modelovereenkomst

Het KB van 16 april 2018 bevat een nieuwe Modelovereenkomst die net zoals de oude als doel heeft de minimale garantievoorwaarden te bepalen waaraan elke verzekeringsovereenkomst BA motorrijtuigen op de Belgische markt dient te voldoen. Wel is de nieuwe Modelovereenkomst inhoudelijk grondig gewijzigd ten opzichte van de oude. Deze actualisering drong zich op in het licht van de nieuwe geldende wetgeving en reglementering en van de gevestigde rechtspraak van de hoogste rechtscolleges.

De herwerking van de Modelovereenkomst staat reeds sinds 2003 op de agenda van de Commissie voor Verzekeringen. In 2008 werd een ontwerp opgesteld van minimumvoorwaarden voor de verzekering BA motorrijtuigen. Het KB van 16 april 2018 bevat een Modelovereenkomst die in grote mate overeenstemt met het ontwerp van 2008.

Inwerkingtreding

Het KB van 16 april 2018 treedt in werking de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad (2 mei 2018), zijnde 12 mei 2018.

Dit betekent dat de bepalingen van het nieuw Modelovereenkomst van toepassing zijn op verkeersongevallen die zullen plaatsvinden vanaf 12 mei 2018.

De inwerkingtreding van het nieuw Modelovereenkomst wijzigt ook, binnen de door zijn bepalingen gestelde begrenzingen, van rechtswege de verplichtingen van de verzekeraars, zoals die voortvloeien uit de lopende verzekeringsovereenkomsten. Met uitzondering van de premieverhogingen, kunnen voormelde wijzigingen de opzegging van de lopende overeenkomsten niet rechtvaardigen.

Formele aanpassing

Verzekeraars dienen evenwel niet onmiddellijk over te gaan tot de formele aanpassing van de verzekeringsovereenkomsten en andere verzekeringsdocumenten. Het KB van 16 april 2018 bepaalt uitdrukkelijk dat de formele aanpassingen uiterlijk dienen te gebeuren de eerste dag van de 18de maand volgend op die waarin het K.B. is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, met name tegen 1 november 2019. Tot op die datum hoeven derhalve de bestaande en de nieuwe verzekeringsovereenkomsten niet “naar de vorm” overeen te stemmen met de bepalingen van het KB van 16 april 2018.

Gelet op de grondige wijzigingen die de nieuwe Modelovereenkomst invoert en op het feit dat deze bepalingen vanaf de inwerkingtreding van het KB van 16 april 2018 onmiddellijk moeten worden toegepast, lijkt het aangewezen om de verzekeringsdocumenten zo spoedig mogelijk in overeenstemming te brengen met de nieuwe Modelovereenkomst. 

dotted_texture