02/03/18

Zelfstandige saneringsplicht en inwerkingtreding hervorming vastgoedmakelaarswet

Voortaan zelfstandige saneringsplicht voor de saneringsplichtige bij historische bodemverontreiniging

 • Het decreet van 8 december 2017 wijzigt onder andere de regeling betreffende de saneringsplicht bij historische bodemverontreiniging, d.i. bodemverontreiniging ontstaan vóór 29 oktober 1995.
 • Bij historische bodemverontreiniging vastgesteld vanaf 12 februari 2018 berust de saneringsplicht van rechtswege bij de persoon die door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wordt aangemaand om een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren (zelfstandige saneringsplicht).
 • Deze verplichting geldt enkel als uit het beschrijvend bodemonderzoek een ernstige historische bodemverontreiniging blijkt.
 • Historische bodemverontreiniging vastgesteld vóór 12 februari 2018 blijft onderworpen aan de oude regeling. Dit betekent dat de saneringsplicht pas ontstaat als de OVAM de saneringsplichtige aanwijst en aanmaant om tot een beschrijvend bodemonderzoek over te gaan.
 • Na de initiële aanmaning, is er telkens een nieuwe aanmaning vereist met het oog op sanering. Deze formaliteit om in elke fase een aanmaning te sturen, valt door de nieuwe regeling weg.
 • Door deze hervorming is de regeling rond de (zelfstandige) saneringsplicht voor nieuwe en historische bodemverontreiniging op elkaar afgestemd.
 • Deze nieuwe regeling is in werking getreden op 12 februari 2018.

Hervorming vastgoedmakelaarswet in werking getreden op 1 februari 2018

 • De wet van 21 december 2017 voorziet in een aantal wijzigingen met betrekking tot de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar.
 • De hervorming voorziet onder andere in meer transparantie inzake de tuchtprocedure van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Zowel tegen een beslissing tot seponering van de rechtskundig assessor als tegen de beslissing van de Uitvoerende kamer kan een gemotiveerd verzoek tot herziening worden ingesteld.
 • De hervorming introduceert ook een informatieplicht in hoofde van de syndicus ten overstaan van de algemene vergadering van mede-eigenaars. De informatieplicht geldt in het geval één of meer voorlopige maatregelen de syndicus treffen of indien hij tuchtrechtelijk is gesanctioneerd met een schorsing (langer dan een maand) of een schrapping van het tableau of lijst van stagiairs.
 • De jaarlijkse verplichting van de syndicus om een lijst van de beheerde mede-eigendommen over te maken aan het BIV valt weg.
 • Ten slotte, voert de hervorming een bescherming in van de derden- en klantengelden op de kwaliteitsrekening van de vastgoedmakelaar. Deze gelden zijn niet langer vatbaar voor beslag door eventuele schuldeisers van een insolvabele vastgoedmakelaar.
 • Deze wet is grotendeels op 1 februari 2018 in werking getreden. De bepalingen aangaande derdengelden en de kwaliteitsrekening treden echter pas op 1 augustus 2018 in werking.
dotted_texture