22/01/16

Toegelaten arbeid van gepensioneerden: bedragen voor het jaar 2016

Een gepensioneerde mag tot een bepaald bedrag per jaar bijverdienen. Het grensbedrag hangt af van de leeftijd van de persoon en het bestaan kinderen ten laste. In geval van toepassing van een grensbedrag zijn de bedragen voor 2016 gekend.

Als gevolg van het regeerakkoord werden de regels inzake toegelaten arbeid voor gepensionneerden in 2015 aanzienlijk gewijzigd.

1. Onbeperkte cumulatie

In twee situaties is het mogelijk zonder beperking een pensioen te cumuleren met een beroepsactiviteit.

1° Vanaf 65 jaar

De cumulatie is onbeperkt vanaf 65 jaar en dit vanaf 1 januari van het jaar waarin de gepensioneerde deze leeftijd bereikt. Geen enkele loopbaanvoorwaarde is vereist en de leeftijdsvoorwaarde dient niet te worden vervuld op het ogenblik van oppensioenstelling.

Bijvoorbeeld, iemand die op 64 jaar op pensioen gaat, kan vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 65 jaar wordt, bijkomende inkomsten hebben op een onbeperkte wijze.

Opmerking: de gepensioneerde van 65 jaar van wie de echtgenoot een gezinspensioen geniet (75%) valt niet onder deze onbeperkte cumulatie en moet dus de grensbedragen (zie hierna) in acht nemen.

2° Loopbaan 45 jaar

De titularis van een rustpensioen kan namelijk onbeperkt beroepsinkomsten ontvangen als hij een loopbaan van ten minste 45 jaar bewijst. Deze loopbaanvoorwaarde dient te worden vervuld op de ingangsdatum van het eerste Belgische rustpensioen van de pensioengerechtigde. Bij gebreke daaraan, zal hij slechts op onbeperkte wijze kunnen cumuleren vanaf 1 januari van het jaar waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt.

2. Beperkte cumulatie: inachtneming van grensbedragen

Voor de gepensioneerden die de voorwaarden onder 1 niet vervullen, zijn er grensbedragen van kracht die jaarlijks worden geïndexeerd.

Grensbedragen in 2016 vóór de leeftijd van 65 jaar

Bedrag per activiteitssoort in euro

Voorwaarden

Kinderlast

Werknemer, ambt of mandaat

Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige)

Vóór de normale pensioenleeftijd

Neen

7.797,00 EUR

6.238,00 EUR

Ja

11.696,00 EUR

9.357,00 EUR

Vóór 65 jaar met alleen een overlevingspensioen

Neen

18.154,00 EUR

14.523,00 EUR

Ja

22.693,00 EUR

18.154,00 EUR


Grensbedragen in 2016 vanaf de leeftijd van 65 jaar (gepensioneerde van wie de echtgenoot een gezinspensioen geniet)

Bedrag per soort activiteit in euro

Voorwaarden

Kinderlast

Werknemer, ambt of mandaat

Zelfstandige (of mix werknemer –zelfstandige)

Vanaf de leeftijd van 65 jaar

Neen

22.521,00 EUR

18.017,00 EUR

Ja

27.394,00 EUR

21.916,00 EUR


Zowel voor een activiteit als loontrekkende dan wel in geval van een ambt of een mandaat moet men steeds de bruto-inkomsten in rekening nemen. Voor een activiteit als zelfstandige moeten daarentegen de netto-inkomsten in rekening worden genomen. Als de belanghebbende een loontrekkende activiteit combineert met een activiteit als zelfstandige, dan wordt er rekening gehouden met 80 % van de bruto-inkomsten als werknemer en  + 100 % van de netto-inkomsten van zelfstandigen.


3. Sancties

Als de gepensioneerde voornoemde bedragen overschrijdt wordt vanaf 1 januari 2015 zijn pensioen verminderd met het  percentage van de overschrijding, ongeacht het bedrag ervan.

Er is dus geen volledige schorsing van het pensioen meer wanneer een overschrijding van 25 % of meer wordt vastgesteld.

Deze sanctie heeft betrekking op het volledige kalenderjaar, zelfs al werd de activiteit niet heel het jaar uitgeoefend.

4. Leeftijd van pensioen

Zoals aangekondigd heeft de huidige regering wijzigingen aangebracht aan de toegangsleeftijd voor het wettelijk en vervroegd pensioen. Ons artikel van 30 oktober 2015 geeft de stand van zaken van deze wijzigingen voor wat het werknemerspensioen betreft.

Bron : Ministerieel besluit van 21 december 2015 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 28 december 2015.

dotted_texture