15/01/16

Eerste wettelijke bepalingen over de « tax-shift » zijn verschenen

De wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2015, verwezenlijkt de aangekondigde maatregelen in het Regeerakkoord van Michel I.

Wij gaan hier dieper in op de voornaamste sociale en fiscale bepalingen.

Ter gelegenheid van het nieuwe jaar 2016, vindt u hier een staat van zaken betreffende de uitvoering van de aangekondigde maatregelen :

Verlaging van de patronale sociale zekerheidsbijdragen

De Regering Michel I voorzag enerzijds een vermindering van de patronale sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste aanwervingen en, anderzijds, een vermindering tot 25 % van het basispercentage van de sociale zekerheidsbijdragen van toepassing op alle werknemers (het huidig basispercentage bedraagt ongeveer 33%).

  • De tekst van het Koninklijk Besluit ter uitvoering van de vermindering van de patronale sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste aanwervingen – die in het bijzonder voorziet in de volledige afschaffing, zonder beperking in de tijd, van de sociale zekerheidsbijdragen op de eerste aanwerving – werd goedgekeurd door de regering in oktober vorig jaar.De tekst van dit Koninklijk Besluit lijkt een retroactieve toepassing in te voeren van de verminderde percentages, ook voor de aanwervingen die plaatsvonden in 2015 (zie Sotra News van 12 november 2015). Hoewel de retroactieve toepassing van deze bepaling te verwachten is, moet gewacht worden op de publicatie van het koninklijk besluit die de toepasselijke percentages zal officialiseren.
  • De vermindering van het basispercentage van de sociale zekerheidsbijdragen wordt niet vermeld in de gepubliceerde teksten in de eindejaarsperiode. De regering heeft zich ertoe verbonden deze doelstelling te verwezenlijken voor het einde van de legislatuur.
  • Een specifieke enveloppe voor de vermindering van patronale sociale zekerheidsbijdragen  in de bouwsector wordt voorzien. De regering zal samen met de sociale partners onderhandelen over de concrete uitvoeringsmodaliteiten van deze vermindering. De besluiten die worden aangenomen in dit kader zullen uitwerking hebben tot maximaal 31 december 2018.
     

Verlaging van de sociale zekerheidsbijdragen van zelfstandigen

De wet van 26 december 2015 voert deze maatregel uit. De bijdragen verlagen van 22 tot 21,5% in 2016, 21% in 2017 en 20,5% in 2018. Deze maatregel is in werking getreden op 1 januari 2016.

Verhoging van de investeringsaftrek

Het regeerakkoord voorzag een verhoging van de investeringsaftrek in de vennootschapsbelasting waarvan KMO’s kunnen genieten (ondernemingen met minder dan 50 werknemers, met een jaarlijkse omzet van minder dan 7.300.000 EUR). De wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, voorziet een verhoging van 4 tot 8% van het algemeen aftrekpercentage. Deze maatregel trad in werking op 1 januari 2016.

Speculatietaks

Een belasting van 33% werd ingevoerd op de meerwaarden gerealiseerd op de overdracht, binnen een termijn van 6 maanden, van beursgenoteerde aandelen, opties, warrants of andere beursgenoteerde financiële instrumenten verworven vanaf 2016 of, voor shorttransacties verkocht vanaf 1 januari 2016 (meerwaarden gerealiseerd door fysieke personen buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid).

Afschaffing van de belastingschijf van 30% in de inkomstenbelasting

Het regeerakkoord voorzag een afschaffing van de schijf van 30% tegen 2018. De wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht voorziet een progressieve integratie van de schijf van 30% in deze van 25% tijdens de aanslagjaren 2017 en 2018 (inkomsten 2016 en 2017). Vanaf het aanslagjaar 2019, zal de belastingschijf van 30% verdwenen zijn.

Verhoging van de forfaitaire beroepskosten

De wet van 26 december 2015 voorziet een progressieve verhoging van de percentages voor forfaitaire beroepskosten  vanaf 1 januari 2016, evenals een uitbreiding van de schijven waarop deze kunnen worden toegepast. Vanaf het aanslagjaar 2019, zal enkel het percentage van 30% van toepassing zijn op de berekening van forfaitaire beroepskosten. Het maximumbedrag van de vermindering zal verhoogd worden van 2.760  EUR tot 2.950 EUR.

Verhoging van de belastingvrije som

Vanaf het aanslagjaar 2019, wordt de belastingvrije som verhoogd van 15.220 EUR naar 25.220 EUR

Diverse verhogingen ter financiering van de « tax-shift »

Om de maatregelen van de « tax-shift » te financieren, worden verschillende belastingen verhoogd, waarvan de roerende voorheffing (van 25 naar 27% sedert 1 januari), de BTW op esthetische ingrepen, accijnzen op alcoholvrije dranken, koffie, tabak, diesel, benzine,…

In werking treding

De wet van 26 december 2015 doet een groot deel van de in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen in het kader van de « Tax-shift » in werking treden, soms progressief. Andere maatregelen die voorzien zijn in het regeerakkoord – voornamelijk de verlaging van de patronale sociale zekerheidsbijdragen tot 25% - moeten nog concreet uitgewerkt worden.

dotted_texture