26/07/13

Leidraad bij de bescherming van Apps

De bescherming van (mobiele applicaties) ‘APPS’ verschilt in principe niet van die van andere
computersoftware. Tegenwoordig is het voor een bedrijf echter een groot pluspunt om een App te ontwikkelen
en zich zo te onderscheiden van haar naaste concurrenten. In dit opzicht worden er tegenwoordig dan ook veel
meer computerprogramma’s ontwikkeld door niet-gespecialiseerde entiteiten. Hoog tijd bijgevolg om enkele tips
te geven met betrekking tot de intellectuele bescherming van Apps.

1. Behoud het auteursrecht

In België (en veeleer in heel Europa) genieten Apps een auteursrechtelijke bescherming. Dit geldt zowel voor het
grafische aspect, als de programmeercode. Dit geldt zowel voor de broncode en de doelcode van deze Apps (Zeg
maar de leesbare versie van het computerprogramma en de versie zoals deze door de computerprocessor gelezen
wordt). Natuurlijk moeten deze codes op hun beurt ook voldoen aan de beschermingsvereisten (concrete vorm,
originaliteit) van het auteursrecht (zie voor een detaillering onze nieuwsbrief over bescherming van het
auteursrecht).

In de praktijk zullen bedrijven vaak de ontwikkeling van hun App uitbesteden aan een, hierin gespecialiseerde,
softwareprogrammeur. Probleem is echter wie dan over het auteursrecht van de App beschikt. Volgens het
Belgische recht (de softwarewet) bestaat er een vermoeden dat de werkgever over het auteursrecht beschikt
indien zijn werknemer de App heeft ontwikkeld. Dit vermoeden mag echter niet worden doorgetrokken in het
geval een zelfstandig programmeur het ontwikkelen voor zijn rekening heeft genomen. Deze zelfstandige
programmeur wordt dan juridisch beschouwd als de auteur. De overdracht van de vermogensrechten van het
auteursrecht naar de opdrachtgever dient in dat geval dan ook uitdrukkelijk op voorhand worden
overeengekomen. Daaraan dient bijzondere aandacht besteed worden aangezien dit schriftelijk en over al zijn
aspecten via een overeenkomst geregeld dient te worden.

Daarnaast moet de opdrachtgever ook beseffen tot waar precies zijn auteursrecht reikt. Indien de zelfstandige
programmeur bijvoorbeeld beroep zou hebben gedaan op opensourcesoftware heeft dit immers ook beperkende
consequenties ten opzichte van het auteursrecht van de opdrachtgever.


2. Respecteer het merkenrecht

De naamkeuze van een App is belangrijk. Niet alleen vanuit marketingstandpunt maar ook op juridisch vlak.
Doe op voorhand een uitgebreid merkonderzoek om u ervan te vergewissen dat de App geen inbreuk maakt op
een andere merknaam. In dit laatste geval zal immers de naam moeten worden aangepast met de nodige
(negatieve) commerciële gevolgen. Bovendien hanteert o.a. Apple een streng beleid waardoor de App
onmiddellijk geweerd zal worden uit de Appstore bij merkovertreding.

3. Maak een keuze: Octrooi of trade secrets

Software is gedurende lange tijd niet octrooieerbaar geweest. Dit vooral omwille van een gebrek aan technisch
karakter.

Hoewel hier de laatste tijd enige verandering in lijkt te komen, ligt een adequate octrooibescherming van
software tot op heden echter nog steeds niet op tafel.

Het is hoe dan ook ten zeerste te vraag of het wel verstandig is om een App te octrooieren. Het octrooieren is
immers een kostelijke affaire die bovendien lang duurt. Dit in tegenstelling tot de ‘App-wereld’ die gekenmerkt
wordt door (meestal) ‘budgetvriendelijke’ Apps die geen lang leven beschoren zijn daar ze inspelen op een
zekere hype. Er zijn natuurlijk uitzonderingen.

In sommige gevallen is het verstandiger om beroep te doen op ‘trade secrets’. Zeker indien het voor
concurrenten onmogelijk blijkt om de uitvinding te achterhalen door analyse van de App. Indien beroep wordt
gedaan op deze ‘trade secrets’ is het van onschatbaar belang om tegenover derden (bijvoorbeeld investeerders,
de zelfstandige programmaontwikkelaar) beroep te doen op zogenaamde geheimhoudingsovereenkomsten of
Non-Disclosure Agreements.

4. Vaste datum via ‘escrow’

Daar men wel beroep kan doen op het auteursrecht is de bescherming van de software vrij uitgebreid. U hoeft
daarvoor ook niet speciaal te doen aangezien dit geen registratie vereist van uw software en het auteursrecht
automatisch geldt zonder bijkomende kost.

In de praktijk heeft men uiteraard wel vaak een bewijsproblematiek, namelijk wie heeft er als eerst de software
geprogrammeerd. Wie eerst komt (en dat ook kan bewijzen), wie het eerst maalt.

Voor software bestaat er hier voor een specifieke oplossing namelijk de zogenaamde software-escrow. De
broncode van je software, websites, App kan je neerleggen bij een bevoegde overheidsinstantie (bv. bij het
Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom via het zogenaamde i-DEPOT dat geheimhouding garandeert)
of bij een notaris (via een akte van depot) of zelfs (tussen twee partijen) via een private escrowagent (die laatsten
kunnen ook vaak controles uitvoeren op de software zelf wanneer gewenst). Deze bescherming is uiteraard niet
gratis. Met een specifieke partij kan u dit ook oplossen door een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen
(meestal gecombineerd met een broncode-escrow).

Het i-DEPOT/de escrow zelf creëert geen intellectuele eigendom, het is enkel een bewijsmiddel, maar het is wel
een goedkope eerste stap in een innovatieproces en opent mogelijkheden om vrijer te onderhandelen met een
bepaalde partner.

Het i-DEPOT/de escrow is trouwens ook bruikbaar om het loutere ‘idee’ van de App vast te leggen.

Heeft U nog vragen over regelgeving aangaande intellectuele eigendom en Apps enz., of wenst U een advies in
een concrete situatie, of bent U op zoek naar bijstand bij het opstellen van uw overeenkomsten die betrekking
hebben op de ontwikkeling van software? Aarzel dan niet om onze specialisten te contacteren.

Wij verwijzen ook naar onze nieuwsbrief over:

- Bescherming van fabrieksgeheimen/know how
- Beschermde werken onder het merkenrecht
- Beschermde werken onder het auteursrecht

Wij staan graag ter uwer beschikking.

dotted_texture