11/03/24

Nieuwe regels omtrent rookmelders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onlangs nam de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Besluit aan betreffende de verplichtingen inzake branddetectie in woningen (hierna ‘Branddetectiebesluit’) dat op 1 januari 2025 in werking zal treden. 

Vanaf 1 januari 2025 zullen rookmelders niet langer enkel verplicht zijn in huurwoningen, maar in alle woningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Onder het begrip ‘woning’ wordt in dit kader verstaan “het gebouw of gebouwgedeelte dat gebruikt of bestemd is om bewoond te worden door één of verscheidene gezinnen”. 

1. Waar in de woning moeten rookmelders worden geplaatst?

Het nieuwe Branddetectiebesluit geeft uitdrukkelijk aan hoeveel rookmelders aanwezig moeten zijn en waar deze moeten worden geplaatst, namelijk: 

  • in elke eerste ruimte na de hoofdingang van de woning;  
  • in elke ruimte die deel uitmaakt van de interne circulatieweg;
  • op de overloop of in de eerste ruimte die vanaf een verdieping wordt betreden die niet op de interne circulatieweg is gelegen.

Een interne circulatieweg is “alle ruimten en gangen die moeten worden doorkruist om de slaapkamer(s) met de hoofdingang van de woning te verbinden”.

Opgelet: indien er in de woning ten minste vier verplichte rookmelders moeten worden geplaatst, moet de woning worden uitgerust met koppelbare rookmelders of een gecentraliseerd detectiesysteem. Koppelbare rookmelders zijn “rookmelders die met elkaar gekoppeld zijn, hetzij via een draad, hetzij via een golf, zodat zij alle het alarmsignaal van één ervan doorgeven”. Een gecentraliseerd detectiesysteem is “een branddetectie-systeem bestaande uit rookmelders die zijn aangesloten op een signaleringspaneel”.

2. Uitzonderingen

Het Branddetectiebesluit voorziet in een uitzondering op de verplichte plaatsing van rookmelders in ruimtes die uitsluitend gebruikt worden als keuken, badkamer en/of douche. In deze ruimtes mogen maar moeten geen rookmelders worden geplaatst. 

Ook woningen uitgerust met een gecentraliseerd detectiesysteem van het type ‘gedeeltelijke bewaking’ of ‘totale bewaking’ zijn vrijgesteld van de rookmelderplicht. 

3. Welk type rookmelders en de plaatsing ervan

De rookmelders mogen niet van het ionische type zijn en moeten voorzien zijn van een ingebouwde batterij met een levensduur van tien jaar of moeten aangesloten zijn op het elektrisch circuit (220 volt). Is de rookmelder aangesloten op het elektrisch circuit, moet een noodbatterij worden aangebracht. Dit moet ervoor zorgen dat het toestel correct blijft functioneren in geval van stroomuitval. 

Voorts moeten de rookmelders voldoen aan de norm NBN EN 14604 en het centrale detectiesysteem aan de norm NBN S21-100 1&2. 

Wat betreft de plaatsing en onderhoud van de rookdetectors, moeten deze plaatsvinden conform de Belgische en Europese normen aangaande huishoudelijke toepassingen. Bij gebrek hieraan, moeten de rookmelders worden geplaatst zoals beschreven in bijlage 1 bij het Branddetectiebesluit.

4. Wat zijn de plichten van verhuurder en huurder?

Het is de verhuurder die de aankoop- en installatiekosten van de rookmelders draagt. De verhuurder draagt ook de kosten voor het vervangen van de rookmelder aan het einde van de geldigheidsduur van de batterij zoals aangegeven door de fabrikant. De verhuurder kan hiervoor een jaarlijkse controle uitvoeren om na te gaan of de rookmelders goed werken.

Verder is het ook de verantwoordelijkheid van de verhuurder om de rookmelder te vervangen uiterlijk op de door de fabrikant aangegeven vervaldatum, of vóór deze vervaldatum als de rookmelder defect is.

De huurder van de woning is verplicht om de verhuurder schriftelijk in kennis te stellen wanneer de batterij van de rookmelders voortijdig wordt ontladen of bij storing.

5. Besluit

Het is belangrijk dat u als verhuurder van een woning of in uw eigen woning voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Branddetectiebesluit goed nagaat of de woning voldoet aan alle verplichtingen en indien nodig de nodige maatregelen neemt.

Belangrijk om daarbij op te merken is dat er voor verhuurders nog één uitzondering werd opgenomen: verhuurders die  al 4 of meer rookmelders hebben geplaatst conform de bestaande Brusselse branddetectieregels mogen die behouden zonder koppeling of detectiesysteem tot hun vervangingsdatum en uiterlijk tot 1 januari 2028. Zij zijn dus niet meteen verplicht om te zorgen voor gekoppelde rookmelders of een gecentraliseerd detectiesysteem.Lucas Vincken
Tom Lenaerts
Ulrike Beuselinck

dotted_texture