31/08/23

Betaalde sportbeoefenaars : loondrempel voor seizoen 2023-2024 is bekend

Voor het seizoen 2023-2024, zullen sporters die bij hun club meer dan 11.040,00 EUR verdienen, beschouwd worden als “betaalde sportbeoefenaars” in de zin van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, voor zover ook de andere wettelijke voorwaarden vervuld zijn.

Context

Voor de tewerkstelling van sporters (bv. voetballers, basketbalspelers, enz.) met een arbeidsovereenkomst, gelden specifieke regels.

De wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars bevat een aantal regels die afwijken van het gewone arbeidsrecht. Zo wordt een betaalde sportbeoefenaar vermoed een bediende te zijn, geldt er een verbod op concurrentiebedingen en zijn er afwijkende opzegtermijnen.

Wie is een betaalde sportbeoefenaar?

Het gaat om een sportbeoefenaar die :

· zich voorbereidt op of deelneemt aan een sportcompetitie of -exhibitie;

· onder het gezag van een andere persoon ;

· tegen een loon dat een bepaald bedrag overschrijdt.

De toepassing van de wet werd bovendien uitgebreid naar andere actoren in de sportwereld, zoals trainers in het voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen en voetbalscheidsrechters.

De loondrempel en de berekening ervan

Een KB bepaalt voor het begin van elk seizoen de loondrempel vanaf wanneer de wet van toepassing is. Voor het seizoen 2023-2024 is deze drempel vastgesteld op 11.040,00 euro.

Deze loondrempel omvat niet enkel het vast maandloon, maar ook de voordelen waarop de sporter recht heeft als gevolg van zijn of haar tewerkstelling, waaronder :

· alle voordelen in natura (huisvesting, bedrijfswagen, laptop, mobiele telefoon, enz.);

· een eindejaarspremie ;

· een aanwervingsbonus ;

· een deel van de transferprijs die de nieuwe club aan de oude club betaalt;

· enz.

Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie tellen wel enkel die loonelementen mee die bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst met zekerheid gekend zijn. Prestatiepremies of puntenbonussen komen dus niet in aanmerking.

Te onthouden?

Voor de tewerkstelling van een betaalde sportbeoefenaar geldt bijzondere wetgeving. Voor het seizoen 2023-2024 is deze wetgeving van toepassing wanneer de betaalde sportbeoefenaar meer verdient dan 11.040,00 EUR.

Bron: Koninklijk besluit van 24 mei 2023 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, B.S., 5 juni 2023.

dotted_texture