26/07/21

Vlaamse Regering wijzigt het Vlaams reglement i.v.m. het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

 • De Vlaamse Regering nam in het kader van Europese regelgeving inzake afvalstoffen op 2 juli 2021 een besluit aan (Wijzigingsbesluit) tot wijziging van het Vlaams reglement in verband met het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA 8);
 • Dit Wijzigingsbesluit beoogt onder andere een betere traceerbaarheid van bepaalde afvalstoffen (zoals bijvoorbeeld sloopafval, asbest) via de digitalisering van afvaltransportdocumenten zodat het transport en de verwerking van afval getraceerd kan worden, alsook een uitgebreide sorteerplicht voor bioafval,;
 • Het Wijzigingsbesluit voert in het kader daarvan o.a. volgende wijzigingen door:
  • Het reeds verplichte sloopopvolgingsplan voor grote werven (o.a. voor de sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken bij niet-residentiële gebouwen van meer dan 1.000 m³ of in hoofdzaak residentiële gebouwen van meer dan 5.000 m³ waarvoor een omgevingsvergunning vereist is) wordt uitgebreid met een traceersysteem in het kader van de recyclage en het hergebruik van puinafval. Het traceersysteem bestaat uit een verplichte sloopopvolging door een sloopbeheerorganisatie voor grote werven en het opstellen van een traceerbaarheidsprocedure. Het systeem van verplichte sloopopvolging garandeert een betere selectie van het puinafval (die het grootste deel van het bouw- en sloopafval uitmaakt). Dit systeem stelt dus degenen die het puin verwerken tot herbruikbare granulaten, in staat een milieuveiliger hergebruik en recyclage te organiseren;
  • Vanaf 2022 wordt een asbestinventarisattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen opgericht vóór 2001. Het asbestinventarisattest bevat onder andere een beschrijving van de aanwezigheid van asbest, de toestand ervan en de mogelijkheid om het veilig te verwijderen. Tegen 2032 moeten alle eigenaars bij de verkoop over een dergelijk attest beschikken. Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen ‘inventarisatie’ kunnen een geldig asbestattest opmaken. De gegevens van de inventarisatie worden in de online databank asbestinventarisatie geregistreerd, op basis waarvan een geldig attest kan worden afgeleverd. Eigenaars zullen hun asbestattest kunnen raadplegen via de Woningpas;
  • De verplichte afzonderlijke inzameling van bioafval wordt uitgebreid: huishoudens en bedrijven moeten vanaf 2024 bioafval gescheiden laten inzamelen. Dit heeft onder meer gevolgen voor de volgende sectoren/organisaties:
   • horecazaken: vanaf 1 januari 2024 zijn alle horecazaken aan dergelijke verplichting onderworpen;
   • ziekenhuizen: vanaf 1 januari 2024 moeten alle ziekenhuizen keukenafval en etensresten selectief inzamelen;
   • supermarkten: ter herinnering, reeds vanaf 1 januari 2021 geldt deze sorteerplicht voor super- en hypermarkten met een netto verkoopoppervlakte van 400 m²
  • Winkels krijgen de mogelijkheid om tegen bepaalde voorwaarden bepaalde afvalstoffen vrijwillig terug te nemen in het kader van hergebruik of recyclage;
  • Alle identificatieformulieren voor het transport van afvalstoffen dienen digitaal aangeleverd te worden.
dotted_texture