Vlaamse regering keurt renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen goed
03/06/2021

  • De Vlaamse Regering heeft het besluit dat uitvoering geeft aan de renovatieverplichting van niet-residentiële gebouwen op 7 mei 2021 (het Besluit) principieel goedgekeurd. Het Besluit voorziet eveneens in een aantal aanpassingen van de energieprestatieregelgeving;
  • Vooreerst zal elk niet-residentieel gebouw, zoals kantoren, logistieke gebouwen, horeca, handelszaken, scholen, zorginstellingen en overheidsgebouwen, vanaf 1 januari 2022 binnen vijf jaar volgend op het verlijden van de authentieke akte van verkoop, erfpacht of opstal aan vier energetische renovatiemaatregelen moeten voldoen (dakisolatie, beglazing, warmte-opwekkers en koelinstallaties);
  • Kleine niet-residentiële eenheden (< 500 m²) die in totaliteit worden overgedragen en waarbij de authentieke akte wordt verleden vanaf 1 januari 2022 moeten binnen dezelfde periode van 5 jaar eveneens een energieprestatielabel C behalen;
  • Grote niet-residentiële eenheden waarbij de authentieke akte van verkoop, erfpacht of opstal wordt verleden vanaf 1 januari 2023 en die in totaliteit worden overgedragen, zullen bovenop de hierboven vermelde  minimale eisen binnen dezelfde periode van 5 jaar over een minimaal aandeel van  5% hernieuwbare energie moeten beschikken;
  • De definitie van “kleine niet-residentiële eenheid” wordt aangepast: van zodra er een niet-residentiële eenheid van meer dan 500 m² in een aaneengesloten deel van niet-residentiële gebouweenheden aanwezig is, worden alle niet-residentiële eenheden in dat deel als groot beschouwd, ongeacht hun oppervlakte;
  • Bovendien voert het Besluit een energieprestatiecertificaat (het EPC) in voor niet-residentiële gebouwen, hetwelk kan opgesteld worden voor elke niet-residentiële eenheid ongeacht de grootte ervan; 
  • Vanaf 2025 moeten alle grote niet-residentiële eenheden continu over een EPC niet-residentiële gebouwen beschikken;
  • Het EPC voor niet-residentiële gebouwen wordt momenteel ontwikkeld door het VEKA, hetwelk het standaard EPC voor niet-residentiële gebouwen wordt;
  • Op heden wordt het nodige advies ingewonnen omtrent het Besluit. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen dienaangaande.

Related : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)

Lastest articles by Mr. Wouter Neven

Kadastrale wetgeving springt op nieuwe goederenrecht-trein
23/09/2021

Zoals uiteengezet in ons eerder e-zine betreffende het opstalrecht onder het nieuwe goederenrecht, verankert het...

Read more

Wetgever verduidelijkt het beslag- en hypotheekverbod
24/08/2021

Wetgever verduidelijkt het beslag- en hypotheekverbod van accessoire opstalrechten.

Read more

Vlaamse Regering wijzigt het Vlaams reglement i.v.m. het duurzaam beheer van materiaalkringlopen ...
26/07/2021

De Vlaamse Regering nam in het kader van Europese regelgeving inzake afvalstoffen op 2 juli 2021 een besluit aan (Wijzigin...

Read more

Cassatie verduidelijkt de omvang van de raadgevings- en bijstandsplicht van de architect t.a.v. d...
22/07/2021

Een beroep op de medewerking van een architect is verplicht voor het opmaken van de plannen en controle op de uitvoering v...

Read more

LexGO Network