Schadeherstel in natura is ook mogelijk m.b.t. socialezekerheidsbijdragen
19/05/2017

Cass. 3 april 2017, S.16.0039.N

Men pleegt te zeggen dat een werknemer geen aanspraken kan laten gelden m.b.t. de socialezekerheidsbijdragen: alleen de werkgever heeft dienaangaande verplichtingen ten aanzien van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, de RSZ. 

Maar die zienswijze steunt op een te eenzijdige kijk op de problematiek. Een werknemer kan inderdaad van de werkgever die nalatig is op het vlak van de bijdragen schadeherstel eisen.  

In het boven nader aangewezen arrest wijst het Hof van Cassatie erop dat herstel van de schade in natura de normale wijze van vergoeding van schade is.  De rechter is bijgevolg verplicht het herstel van de schade in natura te bevelen wanneer het slachtoffer dit vordert of de aansprakelijke dit aanbiedt en deze wijze van herstel bovendien mogelijk is en geen rechtsmisbruik uitmaakt.  

In de zaak waarin het Hof uitspraak deed, had een werkgever verzuimd socialezekerheidsbijdragen te betalen op een opzeggingsvergoeding. Dat had nadelige gevolgen voor het pensioen van de werknemer, aangezien voor de berekening daarvan als loon maar in aanmerking wordt genomen, het loon waarop socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden en betaald. Als de werkgever dat verzuimt, kan de werknemer weliswaar van de werkgever schadevergoeding vorderen voor het tekort aan pensioen dat hij ontvangt. Maar hij kan, zo blijkt uit het cassatiearrest waarvan hier sprake is, ook herstel in natura vragen door te eisen dat de werkgever wordt veroordeeld tot betaling van de bijdragen aan de RSZ. 

Wat in het boven genoemde arrest wordt gezegd m.b.t. pensioenrechten, geldt natuurlijk ook in andere contexten. Waarom, bijvoorbeeld, zou een werknemer wiens werkgever tekortkomt aan zijn verplichting tot werkverschaffing, een schadevergoeding bij wijze van equivalent vorderen in de vorm van een netto loonbedrag met voorbehoud voor eventuele socialezekerheids- (en fiscale) schade als hij ook het brutobedrag kan vorderen en de veroordeling van de werkgever daarvan de werknemersbijdrage en de bedrijfsvoorheffing af te houden en de werkgeversbijdrage bovenop te betalen, wat hem volledig schadeherstel waarborgt?

Related : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mr. Willy Van Eeckhoutte )

Mr. Willy Van Eeckhoutte Mr. Willy Van Eeckhoutte
Advocaat-Venoot
willy.vaneeckhoutte@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Voortaan ook wettelijk kader voor occasioneel telewerk
18/07/2017

In de privésector wordt de tewerkstelling van telewerkers die op regelmatige en niet-occasionele wijze georganiseer...

Read more

EU Data Protection Regulators Issue Opinion on New Challenges to Privacy at Work
18/07/2017

Your employer is watching you! Based on this motto and given the increasing use of new technologies by employers, the Arti...

Read more

Article 29 working party's opinion on data processing at work - anything new on the horizon?
05/07/2017

Many activities performed routinely in an HR context entail the processing of personal data of employees. Starting in the ...

Read more

Outplacementverplichting in de algemene regeling en ziekte?
30/06/2017

De algemene regeling van outplacement (ongeacht de leeftijd) die naast de reeds vroeger bestaande regeling voor de 45-plus...

Read more

Lastest articles by Mr. Willy Van Eeckhoutte

Overgang van onderneming en wijziging van de arbeidsvoorwaarden
26/05/2017

Op basis van de Richtlijn 2001/23 en de CAO nr. 32bis worden de rechten en verplichtingen van de werknemers die ...

Read more

De vakbonden bestaan niet
12/05/2017

Dat vakbonden, ook als zij representatieve werknemersorganisaties zijn die als zodanig door de wet worden “erkend&rd...

Read more

Bij uittreding van de werknemer draait de werkgever altijd op voor de tekorten in de aanvullende ...
09/05/2017

De werkgever die voorzien heeft in een aanvullend pensioen voor zijn werknemers, is bij “uittreding”...

Read more

Afzien van de schorsing van de opzeggingstermijn
28/04/2017

Het komt wel meer voor dat werkgever en werknemer overeenkomen dat de oorzaken van schorsing van de arbeidsovereenkom...

Read more

LexGO Network