Schadeherstel in natura is ook mogelijk m.b.t. socialezekerheidsbijdragen
19/05/2017

Cass. 3 april 2017, S.16.0039.N

Men pleegt te zeggen dat een werknemer geen aanspraken kan laten gelden m.b.t. de socialezekerheidsbijdragen: alleen de werkgever heeft dienaangaande verplichtingen ten aanzien van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, de RSZ. 

Maar die zienswijze steunt op een te eenzijdige kijk op de problematiek. Een werknemer kan inderdaad van de werkgever die nalatig is op het vlak van de bijdragen schadeherstel eisen.  

In het boven nader aangewezen arrest wijst het Hof van Cassatie erop dat herstel van de schade in natura de normale wijze van vergoeding van schade is.  De rechter is bijgevolg verplicht het herstel van de schade in natura te bevelen wanneer het slachtoffer dit vordert of de aansprakelijke dit aanbiedt en deze wijze van herstel bovendien mogelijk is en geen rechtsmisbruik uitmaakt.  

In de zaak waarin het Hof uitspraak deed, had een werkgever verzuimd socialezekerheidsbijdragen te betalen op een opzeggingsvergoeding. Dat had nadelige gevolgen voor het pensioen van de werknemer, aangezien voor de berekening daarvan als loon maar in aanmerking wordt genomen, het loon waarop socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden en betaald. Als de werkgever dat verzuimt, kan de werknemer weliswaar van de werkgever schadevergoeding vorderen voor het tekort aan pensioen dat hij ontvangt. Maar hij kan, zo blijkt uit het cassatiearrest waarvan hier sprake is, ook herstel in natura vragen door te eisen dat de werkgever wordt veroordeeld tot betaling van de bijdragen aan de RSZ. 

Wat in het boven genoemde arrest wordt gezegd m.b.t. pensioenrechten, geldt natuurlijk ook in andere contexten. Waarom, bijvoorbeeld, zou een werknemer wiens werkgever tekortkomt aan zijn verplichting tot werkverschaffing, een schadevergoeding bij wijze van equivalent vorderen in de vorm van een netto loonbedrag met voorbehoud voor eventuele socialezekerheids- (en fiscale) schade als hij ook het brutobedrag kan vorderen en de veroordeling van de werkgever daarvan de werknemersbijdrage en de bedrijfsvoorheffing af te houden en de werkgeversbijdrage bovenop te betalen, wat hem volledig schadeherstel waarborgt?

Related : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mr. Willy Van Eeckhoutte )

Mr. Willy Van Eeckhoutte Mr. Willy Van Eeckhoutte
Advocaat-Venoot
willy.vaneeckhoutte@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

De belangrijkste HR-maatregelen uit de Wet betreffende de economische relance en de versterking v...
16/04/2018

Naast de Programmawet en de Wet houdende diverse bepalingen inzake werk, bevat ook de Wet betreffende de ec...

De belangrijkste HR-maatregelen uit de Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie Read more

Prohibition of discrimination: also for cancer patients wishing to return to the work floor
13/04/2018

The legislation prohibiting discrimination on the work floor, has been for a long time a quasi forgotten issue in the Belg...

Read more

Employment Law Reforms Following Implementation of Summer Agreement
11/04/2018

The so-called Summer Agreement (the “Agreement”) which includes ambitious reforms to create jobs, increase pur...

Employment Law Reforms Following Implementation of Summer Agreement Read more

An outplacement offer can be declined on medical grounds
09/04/2018

Since the “single status” reform of December 2013, any employee dismissed with more than 30 weeks’ notic...

An outplacement offer can be declined on medical grounds Read more

Lastest articles by Mr. Willy Van Eeckhoutte

Eerst horen, dan pas ontslaan
06/03/2018

Volgens het Hof van Cassatie moet de Arbeidsovereenkomstenwet zo worden geïnterpreteerd dat hij z...

Read more

Het (bijna) absolute recht op vakantie
01/12/2017

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft vroeger al in verschillende arresten duidelijk gemaakt dat een werknemer d...

Read more

Wie niet weet, soms deert
27/10/2017

Tot het Hof van Justitie dezelfde dag twee hoofddoekenarresten uitsprak (zie SoCompact nr. 11-2017) was het...

Read more

Lengte en loon
20/10/2017

Wie gaat nadenken over het verband dat lengte zou kunnen hebben met arbeidsrecht, zou de volgende twee zaken kunnen naar b...

Read more

LexGO Network