Schadeherstel in natura is ook mogelijk m.b.t. socialezekerheidsbijdragen
19/05/2017

Cass. 3 april 2017, S.16.0039.N

Men pleegt te zeggen dat een werknemer geen aanspraken kan laten gelden m.b.t. de socialezekerheidsbijdragen: alleen de werkgever heeft dienaangaande verplichtingen ten aanzien van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, de RSZ. 

Maar die zienswijze steunt op een te eenzijdige kijk op de problematiek. Een werknemer kan inderdaad van de werkgever die nalatig is op het vlak van de bijdragen schadeherstel eisen.  

In het boven nader aangewezen arrest wijst het Hof van Cassatie erop dat herstel van de schade in natura de normale wijze van vergoeding van schade is.  De rechter is bijgevolg verplicht het herstel van de schade in natura te bevelen wanneer het slachtoffer dit vordert of de aansprakelijke dit aanbiedt en deze wijze van herstel bovendien mogelijk is en geen rechtsmisbruik uitmaakt.  

In de zaak waarin het Hof uitspraak deed, had een werkgever verzuimd socialezekerheidsbijdragen te betalen op een opzeggingsvergoeding. Dat had nadelige gevolgen voor het pensioen van de werknemer, aangezien voor de berekening daarvan als loon maar in aanmerking wordt genomen, het loon waarop socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden en betaald. Als de werkgever dat verzuimt, kan de werknemer weliswaar van de werkgever schadevergoeding vorderen voor het tekort aan pensioen dat hij ontvangt. Maar hij kan, zo blijkt uit het cassatiearrest waarvan hier sprake is, ook herstel in natura vragen door te eisen dat de werkgever wordt veroordeeld tot betaling van de bijdragen aan de RSZ. 

Wat in het boven genoemde arrest wordt gezegd m.b.t. pensioenrechten, geldt natuurlijk ook in andere contexten. Waarom, bijvoorbeeld, zou een werknemer wiens werkgever tekortkomt aan zijn verplichting tot werkverschaffing, een schadevergoeding bij wijze van equivalent vorderen in de vorm van een netto loonbedrag met voorbehoud voor eventuele socialezekerheids- (en fiscale) schade als hij ook het brutobedrag kan vorderen en de veroordeling van de werkgever daarvan de werknemersbijdrage en de bedrijfsvoorheffing af te houden en de werkgeversbijdrage bovenop te betalen, wat hem volledig schadeherstel waarborgt?

Related : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mr. Willy Van Eeckhoutte )

Mr. Willy Van Eeckhoutte Mr. Willy Van Eeckhoutte
Advocaat-Venoot
willy.vaneeckhoutte@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Moet procedure collectief ontslag gestart worden bij voornemen tot wijziging van arbeidsvoorwaarden?
22/09/2017

Deze week heeft het Hof van Justitie zich opnieuw over de kwestie of met een "impliciet ontslag" rekening m...

Read more

Les membres du personnel navigant de Ryanair et la compétence des juridictions du travail belges:...
22/09/2017

Les travailleurs qui travaillent dans plusieurs Etats peuvent introduire une procédure judiciaire auprès du ...

Read more

Die vlieger gaat niet op: Europees Hof van Justitie fluit Ryanair terug
18/09/2017

In haar arrest van 14 september 2017 heeft het Europees hof van Justitie zich uitgesproken over de aanduiding van de bevoe...

Die vlieger gaat niet op: Europees Hof van Justitie fluit Ryanair terug Read more

Hoor je een werknemer bij ontslag nu te horen of niet?
15/09/2017

Hoor je een werknemer bij ontslag nu te horen of niet? De Arbeidsovereenkomstenwet zegt daarover alvast niets, noch a...

Read more

Lastest articles by Mr. Willy Van Eeckhoutte

Hoor je een werknemer bij ontslag nu te horen of niet?
15/09/2017

Hoor je een werknemer bij ontslag nu te horen of niet? De Arbeidsovereenkomstenwet zegt daarover alvast niets, noch a...

Read more

Overgang van onderneming en wijziging van de arbeidsvoorwaarden
26/05/2017

Op basis van de Richtlijn 2001/23 en de CAO nr. 32bis worden de rechten en verplichtingen van de werknemers die ...

Read more

De vakbonden bestaan niet
12/05/2017

Dat vakbonden, ook als zij representatieve werknemersorganisaties zijn die als zodanig door de wet worden “erkend&rd...

Read more

Bij uittreding van de werknemer draait de werkgever altijd op voor de tekorten in de aanvullende ...
09/05/2017

De werkgever die voorzien heeft in een aanvullend pensioen voor zijn werknemers, is bij “uittreding”...

Read more

LexGO Network