Schadeherstel in natura is ook mogelijk m.b.t. socialezekerheidsbijdragen
19/05/2017

Cass. 3 april 2017, S.16.0039.N

Men pleegt te zeggen dat een werknemer geen aanspraken kan laten gelden m.b.t. de socialezekerheidsbijdragen: alleen de werkgever heeft dienaangaande verplichtingen ten aanzien van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, de RSZ. 

Maar die zienswijze steunt op een te eenzijdige kijk op de problematiek. Een werknemer kan inderdaad van de werkgever die nalatig is op het vlak van de bijdragen schadeherstel eisen.  

In het boven nader aangewezen arrest wijst het Hof van Cassatie erop dat herstel van de schade in natura de normale wijze van vergoeding van schade is.  De rechter is bijgevolg verplicht het herstel van de schade in natura te bevelen wanneer het slachtoffer dit vordert of de aansprakelijke dit aanbiedt en deze wijze van herstel bovendien mogelijk is en geen rechtsmisbruik uitmaakt.  

In de zaak waarin het Hof uitspraak deed, had een werkgever verzuimd socialezekerheidsbijdragen te betalen op een opzeggingsvergoeding. Dat had nadelige gevolgen voor het pensioen van de werknemer, aangezien voor de berekening daarvan als loon maar in aanmerking wordt genomen, het loon waarop socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden en betaald. Als de werkgever dat verzuimt, kan de werknemer weliswaar van de werkgever schadevergoeding vorderen voor het tekort aan pensioen dat hij ontvangt. Maar hij kan, zo blijkt uit het cassatiearrest waarvan hier sprake is, ook herstel in natura vragen door te eisen dat de werkgever wordt veroordeeld tot betaling van de bijdragen aan de RSZ. 

Wat in het boven genoemde arrest wordt gezegd m.b.t. pensioenrechten, geldt natuurlijk ook in andere contexten. Waarom, bijvoorbeeld, zou een werknemer wiens werkgever tekortkomt aan zijn verplichting tot werkverschaffing, een schadevergoeding bij wijze van equivalent vorderen in de vorm van een netto loonbedrag met voorbehoud voor eventuele socialezekerheids- (en fiscale) schade als hij ook het brutobedrag kan vorderen en de veroordeling van de werkgever daarvan de werknemersbijdrage en de bedrijfsvoorheffing af te houden en de werkgeversbijdrage bovenop te betalen, wat hem volledig schadeherstel waarborgt?

Related : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mr. Willy Van Eeckhoutte )

Mr. Willy Van Eeckhoutte Mr. Willy Van Eeckhoutte
Advocaat-Venoot
willy.vaneeckhoutte@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Force probante des auditions dans le cadre d’un contrôle social
17/11/2017

Dans un arrêt du 9 mars 2017, la Cour du travail de Mons analyse la problématique de la force probante des au...

Read more

Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 5 septembre 2017 (Barbulescu): Oui, un emplo...
17/11/2017

Le 5 septembre dernier, la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu un arrêt ...

Read more

Is het A1 formulier dan toch niet onaantastbaar?
16/11/2017

Het A1 formulier (voorheen E101 formulier) bevestigt welk nationaal sociale zekerheidsrecht van toepassing is in Europese ...

Read more

Public employers: the principle of a preliminary hearing now part of the legislation on employmen...
14/11/2017

Since the Constitutional Court's decision of 6 July 2017, the Employment Agreements Act of 3 July 1978 must be interpr...

Public employers: the principle of a preliminary hearing now part of the legislation on employment agreements Read more

Lastest articles by Mr. Willy Van Eeckhoutte

Wie niet weet, soms deert
27/10/2017

Tot het Hof van Justitie dezelfde dag twee hoofddoekenarresten uitsprak (zie SoCompact nr. 11-2017) was het...

Read more

Lengte en loon
20/10/2017

Wie gaat nadenken over het verband dat lengte zou kunnen hebben met arbeidsrecht, zou de volgende twee zaken kunnen naar b...

Read more

Overgang van onderneming en wijziging van de arbeidsvoorwaarden
26/05/2017

Op basis van de Richtlijn 2001/23 en de CAO nr. 32bis worden de rechten en verplichtingen van de werknemers die ...

Read more

De vakbonden bestaan niet
12/05/2017

Dat vakbonden, ook als zij representatieve werknemersorganisaties zijn die als zodanig door de wet worden “erkend&rd...

Read more

LexGO Network