Hof van Justitie acht Vlaams Taaldecreet onverzoenbaar met Unierecht
18/04/2013

In een arrest van vandaag, 16 april 2013, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie ("HvJ") geoordeeld dat het Vlaams Taaldecreet onverenigbaar is met het artikel 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ("VWEU"), dat het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie waarborgt.

Het Vlaams Taaldecreet

Het Vlaams Taaldecreet van 19 juli 1973 legt aan natuurlijke personen en rechtspersonen die een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben, de verplichting op om het Nederlands te hanteren in de sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers. Stukken of handelingen gesteld in een andere taal zijn nietig, zonder dat deze nietigverklaring schade mag berokkenen aan de werknemer.

Het Vlaams Taaldecreet werd in vraag gesteld door een Belgische vennootschap met exploitatiezetel in Antwerpen. De vennootschap maakt deel uit van een multinationale groep. Zij had een Engelstalige arbeidsovereenkomst gesloten met een Nederlander, die in België maar ook in Nederland zou presteren. Na ontslag wenste de vennootschap zich te beroepen op de arbeidsovereenkomst - allicht op het opzeggingsbeding daarin opgenomen - maar de werknemer riep daarop het Vlaams Taaldecreet in. De Antwerpse Arbeidsrechtbank stelde een prejudiciële vraag aan het HvJ.

Uitspraak van het Hof

Het HvJ herhaalt haar vroegere rechtspraak dat nationale maatregelen die het vrij verkeer van werknemers belemmeren, slechts toelaatbaar zijn mits zij een doel van algemeen belang nastreven, en evenredig zijn met het nagestreefde doel.
De doelstellingen van het Vlaams Taaldecreet zijn volgens de Vlaamse Regering drievoudig: (i) de bevordering van het gebruik van de Nederlandse taal (ii) de bescherming van de werknemer door hem in staat te stellen zijn eigen taal te gebruiken en (iii) het waarborgen van de doeltreffendheid van de controle en het toezicht door de sociale inspectie.

Het HvJ acht elk van deze doelstellingen geoorloofd, maar stelt dat de bepalingen van het Vlaams Taaldecreet in de context van een arbeidsrelatie met een grensoverschrijdend karakter verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van deze doelstellingen.

In deze grensoverschrijdende context wordt het Vlaams Taaldecreet dan ook onverenigbaar geacht met het principe van het vrij verkeer van werknemers.
Het blijft even afwachten hoe de Vlaamse decreetgever zal reageren op dit arrest. Zal hij het Vlaams Taaldecreet integraal hervormen, of zal de aanpassing zich beperken tot arbeidsrelaties met een grensoverschrijdend karakter ? Wij houden u verder op de hoogte.

 

Related : Loyens & Loeff CVBA ( Mr. Christian Willems ,  Mrs. Marga Caproni ,  Mrs. Marie Michaud-NĂ©rard ,  Mr. Filip Saelens )

[+ http://www.loyensloeff.com]

Mr. Christian Willems Mr. Christian Willems
Partner
[email protected]
Mrs. Marga Caproni Mrs. Marga Caproni
Counsel
[email protected]
Mrs. Marie Michaud-NĂ©rard Mrs. Marie Michaud-NĂ©rard
Associate
[email protected]
Mr. Filip Saelens Mr. Filip Saelens
Partner
[email protected]

All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Returning to the workplace – Part 4: Now you see me, now you don’t … Monitoring teleworkers...
31/07/2021

The pandemic has given an enormous boost to working from home, in particular (to state the obvious) when it was mandatory....

Read more

Coronapremie is er!
29/07/2021

Vandaag zijn in het Belgisch Staatsblad de regels rond de coronapremie verschenen. 

Read more

Belgium extends and enhances paid bereavement leave
28/07/2021

On 15 July 2021, Belgium published the law of 27 June 2021 "extending bereavement leave in the event of the death of ...

Belgium extends and enhances paid bereavement leave Read more

New headscarf ruling from the European Court of Justice
27/07/2021

On 15 July 2021, the European Court of Justice ruled in two German cases that a neutral dress code in the workplace does n...

New headscarf ruling from the European Court of Justice Read more

Lastest articles by Mr. Christian Willems

LE COÛT DES PRÉPENSIONS AU CŒUR DES PROJETS DE RESTRUCTURATION
22/06/2012

Depuis la déclaration gouvernementale de décembre 2011, le gouvernement Di Rupo a fait une priorité d...

Read more

Lastest articles by Mrs. Marga Caproni

Tip 5: Voor bedienden wel, voor arbeiders niet? Het discriminatieverbod in aanvullende pensioenen
09/07/2018

TIP 5 Kernpunten -  Vanaf 2025 mag uw pensioenplan geen onderscheid meer maken op basis van de categorie arbeid...

Read more

Belgian Workplace Pensions Act (“WAP”) changed on two important points
04/07/2018

Belgian Parliament has voted an act which will amend the Workplace Pensions Act (“WAP” in Dutch) on two import...

Read more

Flemish Decree introduces temporary work for Flemish public services
11/06/2018

Although many Flemish authorities regularly rely on temporary workers, a decree of 27 April 2018 (published on 16 May 2018...

Read more

Een Aanvullend Pensioen Voor Lieve: Met of Zonder Persoonlijke Bijdrage?
06/07/2017

Wanneer Lieve’s werkgever beslist om een aanvullend pensioen toe te kennen aan het personeel, zullen er enkele belan...

Read more

Lastest articles by Mrs. Marie Michaud-NĂ©rard

Taalwetgeving in Vlaanderen beperkt versoepeld
24/04/2014

Naar aanleiding van het arrest van het Europees Hof van Justitie van 16 april 2013 [C-202/11, Anton Las t./ PSA Antwerp NV...

Read more

De loonnorm werd uiteindelijk vastgelegd op 0% voor de jaren 2013-2014 !
06/05/2013

  Het Koninklijk Besluit van 28 april 2013 dat de loonnorm vastlegt op 0% voor de jaren 2013 en 2014 werd gisteren g...

Read more

Lastest articles by Mr. Filip Saelens

EU Whistleblower Directive: New standards applicable across all sectors
23/04/2021

To guarantee an EU-wide minimum standard for the protection of whistleblowers, the European Union adopted the Whistleblowe...

Read more

Ziekte en gewaarborgd loon?
05/02/2015

Uw bediende Jos wordt volgende maandag ziek op het werk en vertrekt naar huis om 14 uur. Hij is één van de v...

Read more

LexGO Network