De wet betreffende de sociale verkiezingen aangepast
11/04/2019

De wetgever heeft niet enkel de data voor de volgende sociale verkiezingen vastgesteld. Hij heeft ook verschillende aspecten van de verkiezingsprocedure gewijzigd.

Zijn onder meer nieuw: de referteperiode voor de berekening van het aantal werknemers dat gewoonlijk in de onderneming wordt tewerkgesteld, de deelname van uitzendkrachten aan de stemming en de mogelijkheid om elektronisch te stemmen vanaf de gebruikelijke werkpost.
 

  • Data van de sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen worden gehouden tussen maandag 11 mei 2020 en zondag 24 mei 2020.
 

  • De referteperiode voor de berekening van het gemiddelde van de in de onderneming tewerkgestelde werknemers

Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstellen, zijn verplicht om sociale verkiezingen te houden met het oog op de oprichting van een comité voor preventie en bescherming op het werk.

Werkgevers die gewoonlijk gemiddeld minstens 100 werknemers tewerkstellen, zijn verplicht om sociale verkiezingen te houden met het oog op de oprichting van een comité voor preventie en bescherming op het werk en een ondernemingsraad.

Het gemiddelde van de werknemers die gewoonlijk in de onderneming tewerkgesteld zijn, wordt berekend over een referteperiode. Deze periode begon op 1 oktober 2018 en loopt af op 30 september 2019.
 

  • Periode voor de berekening van het gemiddelde aantal uitzendkrachten in de onderneming

Om na te gaan of de oprichtingsdrempel van organen voor het sociaal overleg zijn gehaald, moet de onderneming ook rekening houden met het aantal tewerkgestelde uitzendkrachten, met uitzondering van deze die een vaste werknemer vervangen.

Het gemiddelde van de uitzendkrachten, wordt ook berekend over een referteperiode. Deze periode is evenwel beperkt tot een kwartaal. De referteperiode begon op 1 april 2019 en loopt af op 30 juni 2019.
 

  • Communicatie tussen de onderneming en de vakbondsorganisaties

In de loop van de procedure moet de onderneming regelmatig informatie aanplakken in de verschillende departementen en afdelingen. De aangeplakte documenten moeten ook aan de vakbondsorganisaties worden meegedeeld.

Voortaan moeten de mededelingen van de onderneming aan de vakbondsorganisaties in principe gebeuren via de speciaal daarvoor ontworpen webapplicatie op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Alleen bij gebrek aan dergelijke elektronische communicatie kan de onderneming de documenten per post aan de vakbondsorganisaties meedelen.
 

  • Deelname van de uitzendkrachten aan de stemming

Uitzendkrachten mogen voortaan stemmen bij sociale verkiezingen die door de gebruiker worden georganiseerd. Dit is een echte nieuwigheid.

Om aan de stemming deel te nemen, moeten uitzendkrachten voldoen aan specifieke voorwaarden inzake de duur van de tewerkstelling in de loop van twee specifieke referteperiodes.
 

  • Elektronisch stemmen vanaf de gebruikelijke werkpost

Bij eerdere sociale verkiezingen moesten kiezers zich naar een stembureau verplaatsen om te stemmen, op papier of elektronisch.

Kiezers zouden nu kunnen stemmen vanuit hun gebruikelijke werkpost, zonder naar een stembureau te hoeven gaan.

De ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij gebreke daaraan, de werkgever in overleg met de vakbondsafvaardiging, moet een dergelijke stemprocedure toelaten. Het elektronisch stemmen moet voldoen aan bepaalde technische vereisten. Daarnaast dient het akkoord te voorzien in de bijzondere voorwaarden; eigen aan de onderneming, om het geheim van de stemming te verzekeren en elke beïnvloeding van het stemgedrag tijdens de stemming te voorkomen.
 

  • Andere interessante wijzigingen

Naast deze vernieuwingen heeft de wetgever lessen getrokken uit de laatste sociale verkiezingen. De verkiezingsprocedure wordt bijgevolg aangepast. Hij voegt bijvoorbeeld informatie toe die tijdens de verkiezingsprocedure moet worden meegedeeld, voert een genderanalyse van kandidaten en verkozenen in, vereenvoudigt de procedure voor het oproepen van kiezers die niet in de onderneming aanwezig zijn of vergemakkelijkt de toegang tot documenten die werknemers in staat stellen de verkiezingsuitslag te betwisten.


Te onthouden?

De wetgever heeft de procedure die ondernemingen moeten volgen om in mei 2020 geldig sociale verkiezingen te organiseren, gewijzigd.

Bedrijven kunnen nu beginnen met de voorbereiding van de sociale verkiezingen door na te gaan of ze sociale overlegorganen moeten oprichten en/of door de technische bedrijfseenheid te definiëren waarbinnen de sociale verkiezingen zullen worden georganiseerd.


Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, Doc. 2018-2019, nr. 3546/006.

Related : Sotra


Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Terugbetaling van outplacementkosten voor ondernemingen in herstructurering: vermindering in Vlaa...
07/10/2019

Sinds 18 september 2019 is de terugbetaling van outplacementkosten voor ondernemingen in herstructurering fors gedaald.

Terugbetaling van outplacementkosten voor ondernemingen in herstructurering: vermindering in Vlaanderen Read more

Mantelzorgers: nieuw thematisch verlof vanaf 1 oktober 2019...nog niet !
02/10/2019

Werknemers die het statuut van mantelzorger hebben, zullen een schorsing of vermindering van hun prestaties kunnen vragen ...

Mantelzorgers: nieuw thematisch verlof vanaf 1 oktober 2019...nog niet ! Read more

Ontslagcriteria en werknemers met een handicap
30/09/2019

Dat het in de regel niet decent is een werknemer te ontslaan omwille van een handicap, is al langer een verworvenheid in o...

Read more

Transfert sous autorité de justice: le système du pick & choose recalé par la justice europée...
30/09/2019

Depuis plus de 10 ans, une alternative à la faillite existe en droit belge: la réorganisation judiciaire. Ce...

Transfert sous autorité de justice: le système du pick & choose recalé par la justice européenne ! Read more

LexGO Network