Inbreng van eigen goed in gemeenschappelijk vermogen onder ontbindende voorwaarde van echtscheiding of vooroverlijden :
16/03/2012

Bob en An zijn gehuwd. Bob brengt ter gelegenheid van het huwelijk zijn appartement t.w.v. 100.000 EUR in in het huwelijksvermogen. Enkele jaren later wordt de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Het appartement heeft op dat moment een waarde van 150.000 EUR.

Bob heeft volgens art. 1455 B.W. een recht op terugname van zijn eigen goederen.

------------------------

Wat zijn de financiële gevolgen van dat wettelijk recht op terugname van Bob (art. 1455 B.W.) en kunnen deze vermeden worden?

Volgens art. 1455 B.W. heeft de inbrengende echtgenote een recht op terugname ten tijde van de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel.

Naar aanleiding van dergelijke terugname dient de inbrengende echtgenoot 1% registratierechten te betalen op de venale waarde van het goed op datum van verdeling.

Concreet betekent dit voor Bob dat hij in geval van terugname 1% van 150.000 EUR (huidige venale waarde) of 1.500 EUR dient te betalen.

Deze betaling van registratierechten zou kunnen vermeden worden door een ontbindende voorwaarde op te nemen in het huwelijkscontract.

Bob en An kunnen overeenkomen in het huwelijkscontract dat het appartement door Bob wordt ingebracht in de huwelijksgemeenschap onder de ontbindende voorwaarde van echtscheiding of overlijden van An.

Deze clausule in het huwelijkscontract zal tot gevolg hebben dat Bob in geval van echtscheiding slechts een vast recht van 25 EUR verschuldigd is.

In geval van overlijden van An, is hij zelfs helemaal geen successierechten verschuldigd.

Is dergelijke ontbindende voorwaarde geldig?

Op fiscaal vlak is er alvast geen probleem. De fiscale Administratie aanvaardt zonder problemen de geldigheid van deze voorwaarde, opgenomen in een huwelijkscontract.

Op civielrechtelijk vlak is er tot op heden nog discussie in de rechtsleer.

Het merendeel van de rechtsleer is vooralsnog van oordeel dat dergelijke ontbindende voorwaarde de samenstelling van de vermogens van de echtgenoten beïnvloedt en aldus in strijd is met de bestendigheid van de huwelijksvoorwaarden.

Een andere strekking in de rechtsleer stelt daarentegen dat dergelijke voorwaarde niet in strijd is met de openbare orde of de belangen van derden en dus geldig verklaard dient te worden.

Bovendien wordt volgens deze strekking niet geraakt aan de bestendigheid van de huwelijksvoorwaarden aangezien deze inhouden dat er tijdens het huwelijk geen wijzigingen worden aangebracht buiten huwelijkscontract. Dit gebeurt in casu inderdaad niet.

Ook het Comité van Studie en Wetgeving is deze mening toegedaan en stelt dat dergelijke clausule geldig is.

De rechtsleer evolueert dus in positieve zin, maar er is nog geen éénduidig antwoord.

Het blijft dus vooralsnog gevaarlijk om deze techniek al toe te passen.

Van zodra de rechtspraak een positief standpunt inneemt in verband met deze voorwaarde is dit een zeer gunstige oplossing om de ‘verdelingsrechten’ bij het wettelijk recht op terugname te vermijden.

Related : Argus advocaten ( Mrs. Vanessa Vliegen )

[+ http://62.182.59.111/content/argus/uploads/docs/Inbreng%20van%20eigen%20goed%20in%20gemeenschappelijk%20vermogen%20onder%20ontbindende%20voorwaarde%20van%20echtscheiding%20of%20vooroverlijden%20%28Mr.%20V.%20Vliegen%29.pdf]


Click here to see the ad(s)
All articles Matrimonial law

Lastest articles Matrimonial law

Reeks kinderloze koppels: Het huwelijk - horizontale vermogensplanning via huwelijkscontract
04/07/2019

In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden om uw vermogen te plannen naar uw echtgenoot via huwelijkscontract. V...

Reeks kinderloze koppels: Het huwelijk - horizontale vermogensplanning via huwelijkscontract Read more

De Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht zijn op 29 januari 2019 in werking getrede...
05/03/2019

In 2016 werden twee Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht aangenomen, meer bepaald de Europese Verordening i...

De Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht zijn op 29 januari 2019 in werking getreden: wat betekent dit concreet? Read more

Uitbreiding van de registratie in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten
04/12/2018

Dit artkel van Cazimir maakt u wegwijs in de nieuwe afspraken omtrent de inschrijving in het Centraal Register van Hu...

Uitbreiding van de registratie in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten Read more

Tip 8: Nieuwe verplichtingen voor maatschappen
18/07/2018

  -  Maatschappen voortaan verplicht registreerbaar in Kruispuntbank van Ondernemingen. -  Maatschapp...

Read more

Lastest articles by Mrs. Vanessa Vliegen

Feitelijke samenwoners mogen niet voor alle juridische problemen naar de Familierechtbank
17/02/2017

Sedert de invoering van de Familierechtbank is procederen voor gehuwden en wettelijke samenwoners eenvoudiger ge...

Read more

De gevolgen van de aanwijzing als begunstigde van een levensverzekering
17/07/2013

Door tussenkomst van de Wetgever bij Wet van 29 november 2012 is het niet langer mogelijk om zijn kinderen te onterven via...

Read more

VERMOGENSPLANNING - Het IK-OPA testament: slimme vorm van ‘Generation Skipping’?
16/03/2012

Als een vermogen overgaat eerst van een ouder op zijn kind en nadien van het kind op het kleinkind, betaalt men 2 keer suc...

Read more

Herwaarderingsregel bij vereffening en verdeling wettelijke huwelijksvermogensstelsel.
30/12/2011

Indien ex-echtgenoten gehuwd waren onder het Wettelijk Stelsel, kunnen zij in het kader van de vereffening en verdeling va...

Read more

LexGO Network