Archive 2011


Mrs. Charlotte Thijs

Afstand van de beschermingsvergoeding: de controverse is beslecht.
31/12/2011

Met het arrest van het Hof van Cassatie van 16 mei 2011 (S.10.0093.N) wordt eindelijk een einde gesteld aan de controverse omtrent de mogelijkheid van de beschermde werknemer om afstand te doen van de beschermingsvergoeding na ontslag.

Read more
Mrs. Sofie Vanhaeren

Bestuurdersaansprakelijkheid
31/12/2011

Het Wetboek van Vennootschappen gaat uit van het principe dat een vennootschap handelt via zijn organen en dat de leden van deze organen niet persoonlijk gebonden zijn door de verbintenissen van de vennootschap. Dit geldt alleen zolang de bestuurder binnen de perken van zijn mandaat handelt, zo niet is hij persoonlijk aansprakelijk.

Read more
Mrs. Sofie Vanhaeren

Bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement
31/12/2011

Als een onderneming failliet verklaard wordt, kan de bestuurder van een BVBA, CVBA of een NV aansprakelijk worden gesteld voor een al dan niet volledig aandeel van de schulden, ondanks de in principe beperkte aansprakelijkheid eigen aan deze vennootschapsvormen. Daarvoor moet wel bewezen worden dat je als bestuurder een kennelijk grove fout hebt begaan die heeft bijgedragen tot het faillissement.

Read more
Mrs. Sofie Vanhaeren

De gedwongen aankoop of verkoop van aandelen
31/12/2011

Indien er blijvende geschillen tussen vennoten ontstaan kunnen één of meerdere vennoten het initiatief nemen om ofwel zelf uit de vennootschap te treden of om een andere vennoot uit te sluiten. Deze procedures trachten te verhinderen dat de werking van de vennootschap wordt lamgelegd.

Read more
Mrs. Veerle Nijs

Sociale verkiezingen 2012 : het leidinggevend personeel : aanleiding tot betwisting ?
30/12/2011

Bij de sociale verkiezingen van 2008 werden tal van procedures aanhangig gemaakt voor de arbeidsgerechten in geschillen over de aanduiding van het leidinggevend personeel door de werkgever.

Read more
Mrs. Vanessa Vliegen

Herwaarderingsregel bij vereffening en verdeling wettelijke huwelijksvermogensstelsel.
30/12/2011

Indien ex-echtgenoten gehuwd waren onder het Wettelijk Stelsel, kunnen zij in het kader van de vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap na echtscheiding de toepassing vragen van art. 1435 B.W.

Read more
Mrs. Vanessa Vliegen

Persoonlijke verschijning tijdens echtscheidingsprocedure afgeschaft
29/12/2011

Bij Wet van 27 april 2007 werd de oude Echtscheidingswetgeving volledig hervormd. Eén van de opvallendste wijzigingen was dat de partij, die het initiatief nam in de echtscheidingsprocedure, nu zelf verplicht werd aanwezig te zijn op de zitting.

Read more
Mr. Gert Damiaans

Strengere eisen inzake EPB.
28/12/2011

Het decreet van 18 november 2011 wijzigt het Energiedecreet door een aantal bijkomende en strengere eisen op te leggen dewelke reeds van 15 december 2011 van kracht gaan.

Read more
Mrs. Astrid CLABOTS

EPC-certificaat verplicht bij verhuring in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
28/12/2011

Vanaf 1 november is de aflevering van een EPC verplicht bij verhuring in Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Read more
Mrs. Sofie Vanhaeren

Intellectuele Eigendomsrechten - Cybersquatting
28/12/2011

Cybersquatting is het registreren van een domeinnaam die identiek of gelijkaardig is aan een merk, handelsnaam, familienaam of elke andere benaming die aan iemand anders toebehoort, zonder zelf een legitiem recht of belang op deze benaming te hebben en met als doel schade toe te brengen aan een derde of er zelf een onrechtmatig voordeel uit te halen. Het gaat hier om het onrechtmatig registreren van een domeinnaam, de registratie is dus te kwader trouw. Zo werd bijvoorbeeld „belgacom.be‟ geregistreerd door iemand die geen enkele band had met het bedrijf Belgacom en die nadien probeerde de domeinnaam tegen een buitensporige prijs te verkopen.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network