Advocatuur hekelt de erbarmelijke detentiecondities en verstoorde rechtsgang voor gedetineerden en advocaten
05/07/2018

De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, roept de minister van Justitie en de cipiers dringend op om een oplossing te vinden voor de huidige onhoudbare situatie in de gevangenissen.

De Orde eist twee zaken: enerzijds moet er een einde komen aan de erbarmelijke detentiecondities in deze hitte. Anderzijds bemoeilijkt de situatie de rechtsgang. 

Bestuurder Christian Vandenbogaerde: “Wij ontvingen de afgelopen dagen steeds meer klachten van advocaten die moeilijk contact kunnen krijgen met hun cliënten. Zo worden nog slechts minimaal bezoekmomenten georganiseerd en ontvangen de gedetineerden geen post. Ook worden heel wat dringende verplaatsingen noodgedwongen afgezegd of nodeloos complex gemaakt. Gedetineerden geraken hierdoor vaak niet (tijdig) op de rechtbank. Dat doet afbreuk aan de rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk proces.”

Sinds 19 juni 2018 lijden Belgische gedetineerden onder de aanhoudende staking in de gevangenissen. Die staking is het gevolg van moeizame onderhandelingen tussen de minister van Justitie en de vakbonden inzake de minimale dienstverlening in detentie.

Hoewel de OVB begrip opbrengt voor de verzuchtingen van de cipiers en het recht op staken, meent zij dat dat geen afbreuk mag doen aan de mensenrechten. (cfr. artikelen 3 en 5 van het Europees mensenrechtenverdrag (EVRM): een absoluut verbod op mensonwaardige omstandigheden en de verplichting tot adequate detentieomstandigheden; artikel 6 EVRM; de eerbiediging van de rechten van de verdediging.)

Het goedgekeurde voorontwerp inzake de minimale dienstverlening kwam er net als antwoord op de aanklacht die de Comité ter preventie van folteringen (CPT) op 13 juli 2017 openbaar maakte. Daarmee riep de CPT België onmiskenbaar op om een oplossing te vinden voor de collectieve acties die het gevangeniswezen regelmatig treffen en waarvan de gedetineerden al te dikwijls de dupe waren. 

De OVB hoopt dat de dialoog tussen de minister van Justitie en de cipiers de onderhandelingen tot een goed einde brengen voor de kwetsbaren (inclusief familieleden en vrienden).

Bespaar België opnieuw een Europese blamage (of erger)!

Related : Orde van Vlaamse Balies

LexGO Network