23/09/20

Einde van meeste Corona-maatregelen? Sociale partners vragen enkele verlengingen

Eind augustus en september namen de meeste corona-maatregelen die de Regering Wilmès nam om de bedrijven en werknemers door de (tot nu toe) moeilijkste periode van de coronacrisis te helpen een einde. Intussen hebben de sociale partners in de NAR een akkoord gesloten waarin ze oproepen tot de verlenging van enkele maatregelen.

De belangrijkste maatregel is uiteraard de algemene toepassing van het corona-overmachtstelsel van tijdelijke werkloosheid waardoor werkgevers hun werknemers erg gemakkelijk op tijdelijke werkloosheid konden stellen. Zoals eerder aangekondigd is,sinds 31 augustus 2020, dit stelsel enkel nog toegankelijk tot 31 december 2020 voor bedrijven die kunnen aantonen dat ze 20% van hun omzet hebben verloren of bedrijven die deel uitmaken van sectoren die voorkomen op een lijst van sectoren die hard getroffen zijn door de crisis. Deze lijst werd ook rijkelijk laat gepubliceerd in het Belgisch staatsblad met een KB van 10 september 2020. Het betreft onder meer de luchtvaartsector, de evenementensector en de horeca. De andere bedrijven kunnen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, waarvoor ook enkele tijdelijke aanpassingen tot 31 december 2020 zijn aangebracht.

Daarnaast zijn verschillende andere maatregelen buiten werking getreden of treden deze binnenkort buiten werking (tenzij nog wordt ingegrepen):

 • 30 juni 2020: mogelijkheid voor 220 overuren in essentiële sectoren
 • 30 juni 2020: gebruik van korte opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur zonder dat deze resulteren in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • 30 juni 2020: geen maximumaantal uren voor studentenarbeid (onder voordelig parafiscaal statuut)
 • 30 juni 2020: bevriezing degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen
 • 30 juni 2020: mogelijkheid tot tewerkstelling van asielzoekers
 • 30 juni 2020:tijdelijke werkloosheid van 1 februari tot 30 juni 2020 wordt gelijkgesteld met gewerkte dagen voor opbouw jaarlijkse vakantie
 • 31 augustus 2020: de mogelijkheid om tijdelijk werklozen (en SWT’ers en personen met tijdskrediet) tijdelijk te werk te stellen in vitale sectoren (landbouw, tuinbouw en bosbouw).
 • 30 september 2020: het corona-ouderschapsverlof
 • 30 december 2020: uitreiken consumptie-cheque van (max.) 300 euro

Voor bedrijven die erkend zijn als in moeilijkheden of in herstructurering blijven de volgende maatregelen gelden:

 • 31 december 2020: invoeren van een vier-dagen week. Dit kan voor maximaal 1 jaar zolang de onderneming erkend blijft als in moeilijkheden of als in herstructurering en het moet ten laatste een aanvang nemen op 31 december 2020. De regeling kan dus tot maximaal 31 december 2021 duren.
 • 31 december 2020: corona-tijdskrediet. Dit kan voor maximaal 6 maanden zolang de onderneming erkend blijft als in moeilijkheden of als in herstructurering en het moet ten laatste een aanvang nemen op 31 december 2020. Het tijdskrediet kan dus maximaal tot 30 juni 2021 duren.
 • 31 december 2020: corona-loopbaanvermindering. Dit kan voor maximaal 6 maanden zolang de onderneming erkend blijft als in moeilijkheden of als in herstructurering en het moet ten laatste een aanvang nemen op 31 december 2020. De loopbaanvermindering kan dus maximaal tot 30 juni 2021 duren.

De sociale partners kwamen intussen in de NAR overeen (zonder vooralsnog hun akkoord in een officieel document te gieten) om cao nr. 147/147bis retroactief te verlengen van 1 juli 2020 tot 31 december 2021. Indien werkgevers hun bedienden op tijdelijke werkloosheid willen zetten moeten ze hiervoor een cao of ondernemingsplan voor voorzien. De NAR-cao kan gebruikt worden ter vervanging van zo een ondernemings-cao.

Verder vragen de sociale partners aan de overheid om de gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht met gewerkte dagen voor berekening van de jaarlijkse vakantie door te trekken voor zolang het overmachtsstelsel wegens corona loopt en dat op voorwaarde dat er een compensatie komt voor de werkgevers. Ook wensen de sociale partners een verlenging van de bevriezing van de degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen tot 31 december 2020. Ten slotte zal er middels een aanpassing aan cao nr. 103 worden voorzien in de neutralisering van het corona-ouderschapsverlof, het corona-tijdskrediet en de corona-loopbaanvermindering om gemakkelijk opnieuw in te stappen in het stelsel van het gewone tijdskrediet en landingsbaan. De sociale partners hebben hun akkoord aan de regering voorgelegd. In elk geval heeft minister van Werk Nathalie Muylle reeds in de kamer verklaard dat het corona-ouderschapsverlof niet meer verlengd kan worden.

dotted_texture