ESG – Klaar voor de volgende stap
25/06/2020

Met de publicatie van de Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 (“Taxonomieverordening”) in het Publicatieblad van de Europese Unie van 22 juni 2020 is alles in gereedheid gebracht om een nieuwe stap te zetten in de Europese ambitie om klimaatverandering tegen te gaan door kapitaalstromen te heroriënteren naar duurzame beleggingen.

Na eerdere publicaties van de andere twee ESG verordeningen, de Transparantieverordening (2019/2088) en de Benchmarkverordening (2019/2089), is met de publicatie van de Taxonomieverordening de cirkel van het EU Actieplan betreffende Duurzaam Financieren eindelijk rond. 

Enkel door duidelijk te bepalen hoe economische activiteiten geacht worden bij te dragen aan milieudoelstellingen zonder ernstige afbreuk te doen aan andere milieudoelstellingen (Taxonomie) en door passende regels inzake benchmarks te voorzien (Benchmarks), kan van de financiëlemarktdeelnemers (waaronder bepaalde verzekeraars en pensioenfondsen) en hun tussenpersonen verwacht worden dat zij op een transparante wijze communiceren over hun duurzaamheidsbeleid of duurzame beleggingen (Transparantie). Deze transparantie zou moeten leiden tot meer ecologisch duurzame beleggingen, tot duurzaam financieren en, uiteindelijk, tot een duurzame samenleving.

Via uitvoeringsbepalingen van de Europese Commissie (zogenaamde ‘technische reguleringsnormen’), die momenteel of in de (nabije) toekomst voor consultatie aan de verschillende belanghebbenden worden voorgelegd, zal verdere praktische uitwerking worden gegeven aan deze Verordeningen en de bijhorende verplichtingen. 

Wij houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte van elke verdere ontwikkeling.

Wenst u een overzichtelijke stand van zaken in België en de EU in verband met ESG met een bondige inhoudelijke toelichting, dan bezorgen wij u op eenvoudig verzoek (via [email protected]) graag onze presentatie die we gebruikten voor ons webinar van 23 juni 2020 met als titel “ESG – Impact op verzekeringen en pensioenen”.

Zie ook : Lydian ( Mr. Alexander Vandenbergen ,  Mrs. Sandra Lodewijckx )

Mr. Alexander Vandenbergen Mr. Alexander Vandenbergen
Mrs. Sandra Lodewijckx Mrs. Sandra Lodewijckx

LexGO Network