Directeur Departement Demografie - Directie Burgerlijke Stand (M/V/X)
06/01/2019

Regio: Brussel
Functie: Jurist(e)
Type werkgever: Overheid
Materie: Publiek recht, Burgerlijk recht
Type job: Voltijds
Contract Type: Contract onbepaalde duur
Te gebruiken referentie: LexGO04/01

 De Stad Brussel heeft een vacature voor een Directeur bij het Departement Demografie -Directie Burgerlijke Stand (DEMO I) (M/V/X). Kandidaten moeten houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot functies van niveau A in de federale overheidsdiensten of de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen, relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie van universitair niveau en kennis/ervaring hebben in het juridisch domein (meer specifiek in de materie burgerlijke stand). De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is woensdag 6 februari 2019. 

Toon Alles
Sluit Alles


Het Departement Demografie heeft als algemene opdracht om de administratieve diensten voor de burgers te verzekeren: het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand en van de bevolkingsregisters en de aflevering van alle wettelijke documenten uitgaande van deze registers. Het departement coördineert de organisatie van de verkiezingen. Het beheert ook de begraafplaatsen van de Stad Brussel en is verantwoordelijk voor het seniorenbeleid. 

Het beheert de kinderopvang via een netwerk van 34 opvangplaatsen en een netwerk van samenwerkende onthaalouders verspreid over het grondgebied van de Stad. Het volgt de aanbevelingen van de subsidiërende overheden (ONE, K&G) en waakt meer in bijzonderheid over gelijke kansen en de verbetering van de opvangkwaliteit. 

Het beschikt over een kader van 881 medewerkers, technici en administratieve krachten.

Missie

 • De Directie DEMO I (die uit de organisatorische eenheden Geboorten-overschrijving, Huwelijkszaken, Nationaliteit-overlijden-begraafplaatsen en Strafregister-verkeer bestaat, coördineren en superviseren, en er daarbij over waken dat er coherentie blijft bestaan op het operationele en het managementvlak

Taken:

 • Samen met de diensthoofden de doelstellingen van het strategische plan vertalen in concrete acties

 • De realisatie van de doelstellingen binnen de gestelde termijnen monitoren, controleren en evalueren (monitoring van de projectfiches en prestatie-indicatoren)

 • De OE's (+/- 110 personen) coördineren en superviseren en er daarbij voor zorgen dat de diensten de wetgeving naleven, kwaliteitsvol werk leveren en zich kenmerken door continuïteit. De nodige informatie verstrekken aan de diensthoofden en hun coaching verzekeren

 • De werking van de entiteit evalueren en verbeteringsacties implementeren. De samenwerking met verschillende actoren intensiveren. De planning van het kader verzorgen

 • Opstellen en begeleiden van transversale en interne projecten in het departement in samenwerking met de diensthoofden, de hiërarchie, het kabinet, de externe actoren, enz. binnen de deadlines

 • Onder andere de functie-, functionerings-, evaluatie-, tucht-, absenteïsme- en rekruteringsgesprekken voeren met betrekking tot de diensthoofden

 • Deelnemen aan de uitwerking van de begroting, vanaf de voorbereiding tot bij de goedkeuring en waken over de goede uitvoering ervan

 • De uitgaande post (toezichthoudende organen, politieke leiders, burgers, parket, advocaten, enz.) controleren, alsook de complexe, uitzonderlijke en dringende dossiers (fraudes, klachten, enz.)

 • (Onder andere werk- en tucht-) procedures, projecten (reglement, instructies...), brieven, rapporten (college, gemeenteraad), enz. opstellen

 • De Stad Brussel vertegenwoordigen bij de externe instanties (FOD Justitie, politie, gemeenteraad, enz.)

 • Aan het departementshoofd de nodige informatie bezorgen - vordering van projecten en gevoelige dossiers (bijv. tuchtkwesties, fraude, klachten), dringende en uitzonderlijke situaties, enz. Reportings ontwerpen

 •  Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot functies van niveau A in de federale overheidsdiensten of de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 • Relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie van universitair niveau
   
 • Kennis/ervaring hebben in het juridisch domein (meer specifiek in de materie burgerlijke stand)
   
 • Ervaring hebben in het beheer van grote teams en in change management

 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden

 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)

 • Plaats van tewerkstelling: Brussel

 • Maandelijks nettoloon: 2.576,53 € (minimum)/3.789,93 € (maximum) (weddeschaal A7). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de Dienst Geldelijke Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02/279 24 40.

 • Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Geïnteresseerd?

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR via deze link, samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;

 • een c.v.;

 • een fotokopie van het vereiste diploma.

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is woensdag 6 februari 2019.


Taal

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal.
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving gebeurt online op de website www.selor.be.

Andere vacatures van Stad Brussel - Ville de Bruxelles

Andere vacatures voor zelfde functie: Jurist(e)

Andere vacatures in zelfde materie(s): Publiek recht , Burgerlijk recht

Andere vacatures in zelfde functie en regio: Jurist(e) (Brussel)

Alle vacatures

Jobs in de kijker

Meerdere vacatures : jurist...

Meerdere vacatures : jurist of kandidaat-notaris, notarieel stagiair,...

Read more
Legal and Regulatory Advisor

Legal and Regulatory Advisor

Read more
Directeur au Département...

Directeur au Département Démographie - Direction Etat civil (DEMO I)...

Read more
Jurist in Sociaal Recht -...

Jurist in Sociaal Recht - Brussel

Read more
Directeur Departement...

Directeur Departement Demografie - Directie Burgerlijke Stand (M/V/X)

Read more
Junior Contract Manager -...

Junior Contract Manager - Leuven

Read more
Company Secretary - Brussels

Company Secretary - Brussels

Read more
Legal Expert economisch recht

Legal Expert economisch recht

Read more
Expert juridique droit...

Expert juridique droit économique

Read more
Avocat en Droit Patrimonial...

Avocat en Droit Patrimonial et/ou Fiscal

Read more

LexGO Network