Jurist Schadebeheer, Verkeer en Vervoer
28/03/2019

Regio: Brussel
Functie: Jurist(e)
Type werkgever: Overheid, Onderneming
Materie: Publiek recht, Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht, Transportrecht
Type job: Voltijds
Contract Type: Contract onbepaalde duur
Te gebruiken referentie: LexGO28/03-DMOW00219

Je zal binnen de cluster Juridische Zaken hoofdzakelijk werkzaam zijn rond de thema’s Rechtsbijstand,Wegen en Verkeer, Mobiliteit en Vervoer. Je hebt een diploma van licentiaat of master in de rechten. Een bijkomend relevant diploma (bv. transportrecht) is een troef.

Toon Alles
Sluit Alles


Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat voor een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit in Vlaanderen. Het realiseert heel wat projecten en biedt daarnaast beleidsondersteuning op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur.

Deze juridische functie situeert zich binnen de cluster Juridische Zaken van de afdeling Organisatie van het departement. Binnen deze afdeling worden alle ondersteunende functies binnen het ministerie MOW samengebracht. Binnen het juridische domein neemt deze dienst in het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken de rol op van raadsman in het dagelijkse rechtsverkeer. In die hoedanigheid ondersteunt zij de functioneel bevoegde minister(s), het departement en de agentschappen bij de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering zowel inzake mobiliteit en verkeersveiligheid als inzake, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur. Overdeze beleidsthema’s worden haar allerhande adviesvragen voorgelegd, wordt zij betrokken bij deaanmaak of wijziging van regelgeving en begeleidt zij gerechtelijke procedures voor de diverse rechtscolleges.

Samen met je collega’s van de juridische dienst (juristen, schaderegelaars en administratieve medewerkers) werk je mee aan de realisatie van de doelstellingen. Dit impliceert onder andere: op een juridisch correcte, doeltreffende en pragmatische manier inspelen op een breed scala van zeer diverse juridische vragen en problemen.

Samenwerken - uitmuntendheid - openheid - daadkracht - vertrouwen - wendbaarheid. Met deze zes waarden drukken we in het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een stempel op onze dagelijkse werking. Hier is plaats voor talent, kwaliteit en variatie.

Bijkomende informatie over het takenpakket van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de afdeling waar de functie vacant is, vind je op http://departement-mow.vlaanderen.be/nl.

Je zal binnen de cluster Juridische Zaken hoofdzakelijk werkzaam zijn rond de thema’s Rechtsbijstand,Wegen en Verkeer, Mobiliteit en Vervoer.

Je maakt deel uit van een gespecialiseerd team van juristen, schaderegelaars en administratieve ondersteuners dat instaat voor de afhandeling van geschillen- en aansprakelijkheidsdossiers (o.a.aansprakelijkheid wegbeheerder, verkeersongevallen, ...). Je analyseert cases, overlegt met collega’s,klanten en partners, neemt gemotiveerde standpunten in, volgt dossiers en procedures actief op, geeftinstructies aan advocaten, ... Je verstrekt tevens adviezen over verzekeringskwesties of aansprakelijkheidsvraagstukken.

Samen met andere juristen adviseer je klanten daarenboven over diverse onderwerpen in verband met het verkeersveiligheids- en mobiliteitsbeleid en het beheer van weginfrastructuur. Dit team levert tevens de nodige juridische ondersteuning bij regelgevende initiatieven (decreten, besluiten Vlaamse Regering, ministeriële besluiten) en bij Europese dossiers (omzetting richtlijnen, ontwikkeling Vlaamsestandpunt, ...).

Tijdens het uitvoeren van je taken kom je vanzelfsprekend ook in aanraking met andere materies en rechtstakken (o.a. grondwettelijk en administratief recht). Ook minder voor de hand liggende rechtsproblemen kunnen je pad kruisen (bv. fiscaliteit, personeelskwesties, ...).

Je werkt hierbij nauw samen met collega’s (zowel binnen als buiten de eigen afdeling, zowel juristen als beleidsmedewerkers, technici e.a.) en partners (advocaten, experten, ...).

Voor deze functie ben je actief in een vlakke organisatie met korte beslissingslijnen en een open cultuur, waarbij overleg en samenwerking centraal staan. Door een bundeling van onze expertise willen we onze klanten immers een integrale aanpak aanbieden.

Op datum indiensttreding voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

A. Formele deelnemingsvoorwaarden:

Je diploma (1)

 • Je hebt een diploma van licentiaat of master in de rechten(2). Een bijkomend relevant diploma (bv. transportrecht) is een troef.

Je werkervaring

 • Relevante werkervaring (balie, rechtsbijstandsverzekeraar, transportsector, ...) is een grote troef.


B. Competenties en bijkomende verwachtingen

Je technische competenties

 • Je beschikt over een gedegen kennis van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en bent bij voorkeur ook voldoende vertrouwd met juridische aspecten kenmerkend voor vervoers- en mobiliteitskwesties (verkeers- en transportrecht, administratief recht, ...);

 • Je combineert een hoge reactiesnelheid met juridische precisie. Verschillende dossiers

  vereisen een snelle afhandeling;

 • Je onderhoudt je technisch-juridische kennis, meer bepaald in de domeinen die rechtstreeks in verband staan met je werkveld;

 • Je kan out-of-the-box denken en je bent in staat een praktische of pragmatische oplossing uit te werken binnen de grenzen van het wettelijk kader;

 • Je kan vlot omgaan met verschillende PC-toepassingen (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, ...);

Je persoonsgebonden competenties

 • Zelfontwikkeling
  Blijven verbeteren van het functioneren door te leren en mee te groeien met veranderingen. Niveau 2 - Neemt verantwoordelijkheid voor zijn ontwikkeling
   
 • Klantgerichtheid
  Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren. Niveau 2 - Optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders
   
 • Samenwerken
  Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is. Niveau 2 - Stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit, werkgroepen of projectgroepen
   
 • Verantwoordelijkheid nemen
  Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie. Niveau 2 - Handelt in het belang van de organisatie
   
 • Analyseren
  Een probleem duiden in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende, relevante informatie. Niveau 2 - Legt verbanden en ziet oorzaken
   
 • Oordeelsvorming
  Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria. Niveau 2 - Neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan
   
 • Communiceren
  Informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen. Niveau 2 - Verzorgt de interactie
   
 • Initiatief
  Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen. Niveau 2 - Neemt het initiatief om structurele problemen binnen zijn takendomein op te lossen (reactief en structureel)


Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: http://www.bestuurszaken.be/competentieboek-vlaamse-overheid
 

_______________

(1) Heb je je diploma in het buitenland behaald? Dan heb je ook een erkenning van niveaugelijkwaardigheid nodig. Je kunt deze aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric. Heb je je diploma niet in het Nederlands behaald? Dan moet je ook geslaagd zijn voor een taalexamen bij Selor.

(2) Of een ander diploma of getuigschrift (binnen het gevraagde studiegebied) dat toegang geeft tot dit niveau binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vindt je op: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 

 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft. Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode met individueel opleidingsprogramma.

 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie:

  • wij bieden 35 dagen vakantie per jaar (vrij op te nemen in overleg met de dienst)

  • tussen Kerst en Nieuwjaar ben je vrij (ter compensatie van de feestdagen die in het weekend vallen)

  • er bestaat een mogelijkheid tot thuiswerk (maximaal 6 dagen per maand, in overleg met de leidinggevende)

 • Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111. Je aanvangssalaris is minimaal 3.204,70 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.

 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden.

 • Je ontvangt:

  • vakantiegeld en een eindejaarstoelage

  • maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag (de werkgever betaalt 5,91 euro; 1,09 euro draag je zelf bij via een maandelijkse inhouding op het nettoloon).

 • Op de website www.werkenvoorvlaanderen.be kan je je salaris, vakantiegeld en eindejaarstoelage berekenen aangepast aan je individuele situatie.

 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door de werkgever.

 • Jaarlijks kan je je inschrijven voor een gratis griepvaccinatie.

 • Je kan via de Sociale Dienst aanspraak maken op een aantal bijkomende voordelen zoals korting voor pretparken en culturele evenementen, een Sinterklaasgeschenk voor je kinderen, ...

 • In de hoofdkantoren van de Vlaamse overheid zijn restaurants, waar personeelsleden tegen een democratische prijs kunnen eten.

 • Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website www.werkenvoorvlaanderen.be.

Geïnteresseerd?

A. Hoe kan je solliciteren?

Solliciteren kan tot en met 22 april 2019 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatielink (1).

Vacature Jurist transportrecht bij de juridische dienst - Vlaanderen - vind alle vacatures voor juristen en fiscalisten bij de overheid op www.lexgo.be, de grootste site voor juridische carrières in België


B. Selectieprocedure (2)

 • Fase 1: Screening op basis van de formele deelnemingsvoorwaarden - eliminerend

 • Fase 2: Screening op basis van curriculum vitae en motivatiebrief (relevantie van de werkervaring, motivatie, technische competenties, ...) – eliminerend

 • Fase 3: verkennende gesprekken met de wervende entiteit en selectiedeskundige - eliminerend (30 april – onder voorbehoud).

 • Fase 4: psychotechnische screening bij extern selectiekantoor – adviserend

 • Fase 5: een selectiegesprek met de wervende entiteit en selectiedeskundige, aangevuld met vaktechnische case – eliminerend (27 of 28 mei 2019 – onder voorbehoud).

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

We voorzien redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.


C. Toelatingsvoorwaarden

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
   
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
   
 • Je ben geslaagd voor de selectieprocedure


D. Reserve en geldigheid

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor de functie van jurist havens en watergebonden aangelegenheden bij de afdeling Organisatie, die bestaat uit de lijst van geschikten.

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 12 maanden en gaat in vanaf de datum van het proces- verbaal van de selectieprocedure. De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als jurist. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.

De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie aan bod kunnen komen.

Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort.


E. Meer weten?

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met
Geert Decorte
Senior juridisch adviseur
Tel: 02 553 74 35
E-mail: geert.decorte@mow.vlaanderen.be


Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen met:
Eline De Smet
Selectieverantwoordelijke
Tel: 02 553 85 13
e-mail: eline.desmet@mow.vlaanderen.be
 

Je kan de PDF met de volledige inhoud van deze vacature hier downloaden.
 

Vacature transportrecht bij de juridische dienst - Vlaanderen - vind alle vacatures voor juristen en fiscalisten bij de overheid op www.lexgo.be, de grootste site voor juridische carrières in België

Andere vacatures van Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Andere vacatures voor zelfde functie: Jurist(e)

Andere vacatures in zelfde materie(s): Publiek recht , Burgerlijk recht , Verzekeringsrecht , Transportrecht

Andere vacatures in zelfde functie en regio: Jurist(e) (Brussel)

Alle vacatures

Jobs in de kijker

Junior Associate (m/f) -...

Junior Associate (m/f) - Corporate

Read more
ICT-minded Paralegal

ICT-minded Paralegal

Read more
Associate in Employment Law

Associate in Employment Law

Read more
Jurist

Jurist

Read more
Advocaat intellectueel...

Advocaat intellectueel eigendomsrecht

Read more
Jurist-Schadebeheerder -...

Jurist-Schadebeheerder - Brussel (Sint-Gillis)

Read more
Juriste

Juriste

Read more
Management Assistant - 3/5!...

Management Assistant - 3/5! (Beveren)

Read more
Dynamische Consultant...

Dynamische Consultant Overheidsopdrachten - EBP

Read more
Senior Legal Counsel

Senior Legal Counsel

Read more

LexGO Network