Expert Wetgeving Inkomstenbelastingen

Expert Wetgeving Inkomstenbelastingen
Regio: Brussel
Vereiste ervaring: 2 jaar
Werkomgeving: Overheid
Ref: A(N/F)G22397
Contract: Onbepaalde duur (Voltijds)

Bedrijfsomschrijving

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. 

Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 


Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …;
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.


Er zijn minimum 2 vacante plaatsen (NL of FR) bij de dienst Reglementering van de Algemene Administratie van de Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) van de FOD Financiën te Brussel

De dienst Reglementering is verantwoordelijk voor het opstellen, de coördinatie, de implementatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Financiën behoren. Binnen de dienst Reglementering is de Directie Inkomstenbelastingen bevoegd voor de dossiers met betrekking tot de nationale regelgeving inzake Inkomstenbelasting, met uitzondering van de bepalingen inzake de belastingprocedure, de inning en de invordering.

De Algemene Administratie van de Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) is verantwoordelijk voor het opstellen, de coördinatie, de implementatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Financiën behoren. De administratie realiseert studies over de impact van beleidsopties en zorgt voor de analyse van de resultaten van het gevoerde beleid. De AABEO biedt ondersteuning bij internationale investeringen en het afsluiten van zetelakkoorden op vlak van fiscaliteit. De administratie is eveneens verantwoordelijk voor het beheer en ter beschikking stellen van alle relevante informatie en de informatiebronnen.

De AABEO bestaat uit 4 operationele diensten (Reglementering, Studiedienst, Dienst Internationale investeringen en Zetelakkoorden en het Kenniscentrum (Fisconetplus, Infotheek)) en 2 ondersteunende diensten (Operationele Coördinatie en Communicatie, Dienst van de Administrateur-generaal).

Jobinhoud

 • Je ondersteunt de beleidsvoorbereiding en de beleidsopvolging door het voorbereiden van adviezen, studies, memories of voorstellen om de reglementering te wijzigen;
 • Je werkt in nauwe samenwerking met de beleidscel van de minister van Financiën, de operationele administraties en externe stakeholders regelgevende ontwerpteksten uit, zoals wetten, KB’s en MB’s, ter uitvoering van nationaal beleid en Europese richtlijnen;
 • Je begeleidt de minister en zijn beleidscel doorheen het volledige wetgevend proces, van ontwerptekst tot publicatie in het Belgisch Staatsblad. Daarbij krijg je de kans om ontwerpteksten mee te bespreken in de schoot van de Regering tijdens interkabinettenwerkgroepen, vragen te beantwoorden van de Raad van State, de door de Regering goedgekeurde wetsontwerpen samen met de minister en zijn beleidscel te verdedigen in de Kamercommissie Financiën en desgevallend voor het Grondwettelijk Hof;
 • Je  beantwoordt de verschillende vragen die in het parlement of elders over deze wetgeving worden gesteld; 

Profiel

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties 

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 • Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 •   Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een kennis van het Frans een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum: 

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig. 
 • Opgelet! Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist (toe te voegen aan de specifieke ervaring die vereist is voor de functie): Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

1. Houders van een diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie:

Een relevante professionele ervaring in het domein juristiek van minstens 2 jaar in ten minste 2 van de 3 onderstaande taken:

 • Behandeling van dossiers inzake inkomstenbelasting.
 • Juridische studie van de problematiek inzake inkomstenbelasting.
 • Toepassing van de wetgevingstechniek inzake inkomstenbelastingen. 

2. Houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig:

 • Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving
 • Een relevante professionele ervaring in het domein juristiek van minstens 2 jaar in ten minste één van onderstaande taken:
  • het behandelen van dossiers van inkomstenbelastingen: personenbelasting van inwoners en niet-inwoners en de desbetreffende voorheffingen ofwel van de belasting van rechtspersonen (vennootschappen en vzw’s), inwoners en niet-inwoners en de daarop betrekking hebbende voorheffingen en de totstandkoming van nieuwe wetgeving in de Belgische en Europese context. Hierbij moet je in staat zijn de verschillende tussenkomende partijen, instanties en overlegorganen zowel op Belgisch als op Europees gebied te kunnen situeren.
  • het toepassen van wetgevingstechniek.

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (09/01/2023) niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek.

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel van overheidsinstanties en de door de FOD Financiën uitgedragen waarden van transparantie en onafhankelijkheid, is het verboden om uiterlijke tekenen te dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging of affiliatie. De FOD Financiën staat dit enkel toe aan personeelsleden die niet rechtstreeks in contact komen met het publiek (KB 02/10/1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel - artikel 8, paragraaf 1).. Bijgevolg mogen de personeelsleden die rechtstreeks in contact komen met het publiek bij de FOD Financiën geen uiterlijke tekenen dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging of affiliatie, want dit zou kunnen resulteren in een ondermijning van het vertrouwen van het publiek in de volledige neutraliteit van de overheid en in de onpartijdigheid van de FOD Financiën. Onder publiek wordt verstaan de burgers waarmee in contact gekomen wordt.

Google Maps
Google Maps