Overheidsopdrachten : uitsluiting wegens ernstige beroepsfout vereist geen onomstotelijk bewijs
21/02/2022

Aanbesteders kunnen kandidaten of inschrijvers uitsluiten van een plaatsingsprocedure indien deze in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan, waardoor hun integriteit in twijfel kan worden getrokken.

De aanbesteder kan de ernstige beroepsfout aantonen aan de hand van “elk passend middel”. Hierbij is, zo oordeelde de Raad van State in een recent arrest, het niet vereist dat de aanbesteder een  “onomstotelijk” bewijs kan voorleggen of dat het gelaakte gedrag strafbaar kan worden gesteld. (RvS 20 december 2021, nr. 252.479).

Uit het besproken arrest blijkt dat een aanbesteder, naar aanleiding van een interne audit m.b.t. enkele lopende raamovereenkomsten, één van de opdrachtnemers voor 3 jaar heeft uitgesloten (als ambtshalve maatregel) én deze opdrachtnemer niet heeft geselecteerd in 5 lopende plaatsingsprocedures. Blijkbaar bestonden tussen deze opdrachtnemer en personeelsleden van de aanbesteder nauwe banden, die niet aanvaardbaar waren onder de deontologische code van de aanbesteder. Deze banden hadden geleid tot wederzijdse begunstigingen. De betrokken opdrachtnemer stelde een annulatieberoep in bij de Raad van State tegen de 2 uitsluitingen. In het besproken arrest buigt de Raad zich enkel over de uitsluiting van de lopende plaatsingsprocedures.

De opdrachtnemer hield de Raad voor dat de aanbesteder geen bewijs van enige beroepsfout kon voorleggen. De eigen interne audit van de aanbesteder maakte volgens de opdrachtnemer geen bewijs uit zoals vereist in artikel 69, 3° Wet Overheidsopdrachten. 

De Raad volgt niet. Er wordt gewezen op de mogelijkheid van de aanbesteder om de ernstige beroepsfout te bewijzen met elk passend (bewijs)middel.

De Raad wijst erop dat het aantonen van een beroepsfout vereist dat de aanbesteder kan hard maken dat de betrokken kandidaat of inschrijver concreet en individueel beroepshalve in de fout is gegaan. Zo kan de aanbesteder zich niet baseren op loutere geruchten of op anonieme klachten. Een interne audit daarentegen, houdt wel degelijk een voldoende, omstandige, individuele en concrete beoordeling van de feiten in, zodat de aanbesteder zich hierop kan baseren om tot de aanwezigheid van een beroepsfout te besluiten. De Raad wijst verder op de grote discretionaire beoordelingsvrijheid van aanbesteders om gedragingen te kwalificeren als ernstige beroepsfout. Er is aldus geen vereiste om de beroepsfout “onomstotelijk” te bewijzen. Het feit dat de deontologische code de opdrachtnemer onbekend was, sluit niet uit dat de wederzijdse begunstigingen, in hun vastgestelde aard, omvang en frequentie, door de aanbesteder als een ernstige beroepsfout in hoofde van de opdrachtnemer kunnen worden gezien.

Tot slot bevestigt de Raad dat de notie ernstige beroepsfout niet impliceert dat er een strafbaar gedrag moet zijn vertoond door de uitgesloten kandidaat of inschrijver. Het betreft hier een facultatieve uitsluitingsgrond, die met elk passend bewijsmiddel kan worden aangetoond. Dit staat in contrast met de vergrijpen onder de verplichte uitsluitingsgronden, waar een in kracht van gewijsde gegane veroordeling noodzakelijk is als bewijs (o.a. omdat de beoordelingsvrijheid van de aanbesteder hier beperkter is).

Indien u meer wil weten over de ernstige beroepsfout als facultatieve uitsluitingsgrond, raden wij u van harte ons webinar in de Lydian Public Procurement Series m.b.t. ‘past performance’ aan (Webinar Public Procurement Series I). 

Zie ook : Lydian ( Mr. Jens Debièvre ,  Mr. Anton De Weerdt )

[+ http://www.lydian.be]

Mr. Jens Debièvre Mr. Jens Debièvre
Partner
[email protected]
Mr. Anton De Weerdt Mr. Anton De Weerdt
Associate
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Overheidsopdrachten

Laatste artikels Overheidsopdrachten

Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning geeft aanbevelingen over omgaan met prijsstijgin...
24/05/2022

De pandemie, de verstoring van de internationale handel en recent het conflict in Oekraïne veroorzaken significante p...

Read more

De eigen besteksbepalingen, de “handboeien” in de overheidsopdrachtenwereld?
09/05/2022

Indien de opdrachtdocumenten in het kader van een raamovereenkomst bepalen dat, wanneer de eerste begunstigde niet in staa...

De eigen besteksbepalingen, de “handboeien” in de overheidsopdrachtenwereld? Read more

Marchés publics : l'exclusion pour faute professionnelle grave ne nécessite pas de preuve irré...
22/02/2022

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure les candidats ou les soumissionnaires d'une procédure de passation d...

Read more

Kan men offertes die de bestemmingsvoorschriften niet respecteren regulariseren? De Raad van Stat...
03/02/2022

In zijn arrest van 8 december 2021 (nr. 252.352) boog de Raad van State zich over de vraag of een aanbestedende overheid e...

Read more

Laatste artikels van Mr. Jens Debièvre

Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning geeft aanbevelingen over omgaan met prijsstijgin...
24/05/2022

De pandemie, de verstoring van de internationale handel en recent het conflict in Oekraïne veroorzaken significante p...

Read more

Marchés publics : l'exclusion pour faute professionnelle grave ne nécessite pas de preuve irré...
22/02/2022

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure les candidats ou les soumissionnaires d'une procédure de passation d...

Read more

Kan men offertes die de bestemmingsvoorschriften niet respecteren regulariseren? De Raad van Stat...
03/02/2022

In zijn arrest van 8 december 2021 (nr. 252.352) boog de Raad van State zich over de vraag of een aanbestedende overheid e...

Read more

De nieuwe Europese bekendmakingsdrempels zijn er!
18/11/2021

Zoals te verwachten, verscheen op 11 november 2021 de Europese gedelegeerde verordeningen van de commissie nr. 2021/1...

Read more

Laatste artikels van Mr. Anton De Weerdt

Marchés publics : l'exclusion pour faute professionnelle grave ne nécessite pas de preuve irré...
22/02/2022

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure les candidats ou les soumissionnaires d'une procédure de passation d...

Read more

Openbaarheid van bestuur : in Vlaanderen is interne communicatie niet langer openbaar
15/09/2021

Vlaamse overheidsinstanties hoeven hun interne communicatie niet meer openbaar te maken. Recent is een nieuwe uitzondering...

Read more

LexGO Network