Opheffing beroepsbekwaamheden gereglementeerde beroepen in de bouw: een goede zaak?
18/12/2018

Op initiatief van Vlaams Minister Muyters is het besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het KB van 21 december 1974 aangenomen en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 november 2018. Het afgeschafte KB van 21 december 1974 legde de beroepskwalificaties van 11 gereglementeerde beroepen vast. De 11 betrokken gereglementeerde beroepen zijn: installateur-frigorist; ruwbouwactiviteiten; stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten; tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten; dakwerkers- en waterdichtingsactiviteiten; plaatsen/herstellen van schrijnwerk – glazenmaker; algemeen schrijnwerk; eindafwerkingsactiviteiten; installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair; elektrotechnische activiteiten en algemene aannemingsactiviteiten.

Het besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het KB van 21 december 1974 is een omzetting van de richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 (tot wijziging van richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt). Deze laatste heeft als doel om plaatselijke beroepskwalificaties af te schaffen in het kader van de vrije toegang tot de markt. 

De Sociaal-economische Raad van Vlaanderen heeft in haar advies van 3 september 2018 vermeld dat de voormalige verplichting tot het voorleggen van een basiskennis bedrijfsbeheer een relevant doel beoogde: het verminderen van het aantal faillissementen en het garanderen van voldoende ondernemerscapaciteiten. Opvallend is dat de Raad van State geen advies heeft uitgebracht.

Er is veel weerstand tegen het opheffen van de beroepskwalificaties vanuit de bouwsector zelf. Volgens de Confederatie Bouw is het doel van de vestigingsregelgeving tweeledig:

  1. Het zou de consument beschermen tegen personen die zonder enige kennis van zaken en vakmanschap de beroepen zouden uitoefenen.
  2. Daarenboven zouden de kwalificaties de ondernemers meer kans op succes geven aangezien zij de nodige deskundigheid hebben voor het beheren van een vennootschap.


De Confederatie Bouw stelt dat het aantal faillissementen zal toenemen. Er zijn geen vervangende labels, certificaten of toelatingen binnen de sector voorzien.

Vanuit juridisch oogpunt lijkt er een scheeftrekking te zijn. De tienjarige aansprakelijkheid in hoofde van aannemers voor structurele gebreken is van openbare orde, terwijl degenen die deze aansprakelijkheid dragen mogelijks niet de nodige skills hebben om de werken correct uit te voeren. De tienjarige aansprakelijkheid legt aldus een zware verantwoordelijkheid op mensen die geen enkele kwalificatie nodig hebben. Bovendien werd de bouwheer onder de oude regeling beschermd door absolute nietigheid van de betrokken overeenkomst, indien de overeenkomst gesloten werd met een aannemer die niet beschikte over de nodige beroepskwalificaties. Deze bescherming valt uiteraard weg door de afschaffing van vereiste beroepskwalificaties.

Er zijn vooralsnog geen initiatieven tot afschaffing van beroepskwalificaties in Wallonië en Brussel. Dit maakt volgens verschillende organisaties in de vastgoedsector oneerlijke concurrentie uit.

De opheffing van beroepskwalificaties in Vlaanderen is een feit vanaf 1 januari 2019. 

Zie ook : Lydian ( Mr. Wouter Neven ,  Mr. Bruno Stroobants ,  Ms. Anne-Victoire Vandekerckhove )

[+ http://www.lydian.be]

Mr. Wouter Neven Mr. Wouter Neven
Partner
wouter.neven@lydian.be
Mr. Bruno Stroobants Mr. Bruno Stroobants
Associate
bruno.stroobants@lydian.be
Ms. Anne-Victoire Vandekerckhove Ms. Anne-Victoire Vandekerckhove
Associate
anne-victoire.vandekerckhove@lydian.be

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Bestuursecht

Laatste artikels Bestuursecht

Geen rechtsplegingsvergoeding voor of tegen tussenkomende partij voor Raad van State. En dat is O...
14/05/2019

De Raad van State veroordeelde noch verzoekende, noch verwerende partij tot de rechtsplegingsvergoeding omdat geen enkele ...

Geen rechtsplegingsvergoeding voor of tegen tussenkomende partij voor Raad van State. En dat is OK volgens het Grondwettelijk Hof Read more

Overheidspersoneel-tucht : Getuigen laten oproepen tijdens verhoor Beroepscommissie voor Tuchtzak...
13/05/2019

Recentelijk deed de Raad van State uitspraak over artikel 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 ...

Overheidspersoneel-tucht : Getuigen laten oproepen tijdens verhoor Beroepscommissie voor Tuchtzaken: recht of plicht? De Raad van State velt zijn oordeel. Read more

Vanaf 1 april 2019 moeten lokale besturen die als aanbestedende overheid optreden in staat zijn o...
03/05/2019

Met de wet van 7 april 20191 [1]  heeft de federale regering de richtlijn 2014/55/EU [2] inzake elektronische fa...

Vanaf 1 april 2019 moeten lokale besturen die als aanbestedende overheid optreden in staat zijn om elektronische facturen te ontvangen Read more

Afdeling: Sms- en Whatsapp-berichten zijn documenten en dus Wob-baar En nu?
11/04/2019

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:899) geoordeeld dat sms- en...

Read more

Laatste artikels van Mr. Wouter Neven

Het EPC uitgediept en uitgebreid
31/01/2019

Tegen 2050 moeten alle woningen en appartementen minstens even energiezuinig zijn als een energetische nieuwbouwwoning die...

Read more

Aanpassen Brusselse Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening: openbaar onderzoek naar verplicht...
28/11/2018

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) aanpassen in...

Read more

Brusselse brandveiligheid: actualisatie van de vrijstellingen
19/11/2018

Voor het bekomen van een stedenbouwkundige- of bouwvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vereist het Brusse...

Read more

Verhuren van je appartement aan toeristen: niet altijd een evidentie!
16/11/2018

Een wijdverspreid gebruik in quasi alle grootsteden (Brussel, Parijs, Amsterdam, ...) is de verhuur van appartementen via ...

Read more

Laatste artikels van Mr. Bruno Stroobants

Witte rook over toepassing btw op onroerende verhuur: de basisprincipes van het wetsontwerp
27/09/2018

Er is eindelijk duidelijkheid over de hervorming van het btw stelsel voor onroerende verhuur. De federale ministerraad hee...

Read more

Les droits d’enregistrement pour le cas où il est mis fin amiablement à un contrat de vente: Brux...
17/03/2017

L’Ordonnance du 12 décembre 2016 portant sur la deuxième partie de la réforme fiscale modifie l...

Read more

Handelshuur van korte duur – Decreet van 17 juni 2016
15/08/2016

Op 26 juli 2016 werd het Decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht gepubliceerd in het ...

Read more

Onroerende verhuur met BTW?! The saga continues
12/03/2015

Het veroorzaakt vaak enige frustratie bij verhuurders: indien ze een gebouw nieuw hebben aangekocht, opgetrokken of verbou...

Read more

Laatste artikels van Ms. Anne-Victoire Vandekerckhove

Les droits d’enregistrement pour le cas où il est mis fin amiablement à un contrat de vente: Brux...
17/03/2017

L’Ordonnance du 12 décembre 2016 portant sur la deuxième partie de la réforme fiscale modifie l...

Read more

LexGO Network