Duurzame financiering: de FSMA publiceert haar studie over de naleving door Belgische beursgenoteerde vennootschappen van de verplichting om een niet-financiële verklaring te publiceren (milieu, sociaal, mensenrechten, anti-corruptie).
11/06/2019

Meldingsplicht

Vennootschappen die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt binnen de Europese Economische Ruimte (EER), kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en vereffeningsinstellingen (de "instellingen van openbaar belang") van een bepaalde omvang zijn verplicht jaarlijks een verklaring te publiceren over onder meer de gevolgen van hun activiteiten op het vlak van milieu, sociale aangelegenheden, corruptie en mensenrechten. Daarnaast moeten beursgenoteerde vennootschappen een diversiteitsverklaring publiceren.

Deze verplichtingen vloeien voort uit de Europese richtlijn 2014/95/EU die is omgezet door een Belgische wet van 11 september 2017. Ze betreffen in het bijzonder elke vennootschap waarvan effecten, waaronder niet alleen aandelen maar ook obligaties, genoteerd zijn op een gereglementeerde markt in de EER en die een balanstotaal van 17 miljoen euro, een omzet van 34 miljoen euro en 500 werknemers haalt.

Steekproef

De studie die de FSMA publiceerde op 26 maart 2019 heeft betrekking op de verklaringen van 56 van de 57 vennootschappen die aandelen of obligaties uitgeven die op 1 november 2018 genoteerd waren op een gereglementeerde markt die onder toezicht van de FSMA staat en die een niet-financiële verklaring moeten opstellen (één van de vennootschappen achtte zich vrijgesteld gelet op de publicatie van een geconsolideerde verklaring door haar moedervennootschap). Van deze 56 emittenten maken er 14 deel uit van de BEL20, noteren er 36 op het continusegment en vier op de fixingmarkt van Euronext.

Resultaten van het onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 65% van deze vennootschappen de verklaring opneemt in het verslag bij de jaarrekening en ongeveer 35% in een apart verslag.

Ongeveer 70% van de verklaringen is gebaseerd op het internationale Global Reporting Initiative (GRI)- referentiekader. Daarnaast is ongeveer 40% van de verklaringen gebaseerd op de United Nations Sustainable Development Goals (SDG's) en ongeveer 25% op het United Nations Global Compact.

30% van de niet-financiële verklaringen bevat een beschrijving van het bedrijfsmodel en de activiteiten.

Volgens de studie schieten sommige rapporten tekort in de beschrijving van het interne beleid, met name met betrekking tot sociale aangelegenheden, de eerbiediging van de mensenrechten en de strijd tegen corruptie. 

De studie wijst er verder op dat in sommige verslagen te weinig relevante informatie verstrekt wordt met betrekking tot risicomanagement en essentiële prestatie-indicatoren (KPI’s).

In de meeste gevallen heeft het verplichte verslag van de commissaris ook betrekking op de niet-financiële verklaring (nazicht of de vereiste informatie is opgenomen en of deze consistent is met de jaarrekening). Daarnaast zijn negen van de in totaal 56 geanalyseerde niet-financiële verklaringen het voorwerp van een aanvullende attestering en dit op vrijwillige basis.

De resultaten van de studie hebben geleid tot aanbevelingen aan de betrokken emittenten, onder andere voor de ontwikkeling van hun intern beleid en hun procedures voor risicobeheer, met name voor sociale aangelegenheden en in verband met mensenrechten en de strijd tegen corruptie.

U kan de volledige studie raadplegen via volgende link

 

Jean-Marc Gollier
jean-marc.gollier@eubelius.com

David Szafran
david.szafran@eubelius.com

Zie ook : Eubelius


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Vennootschapsrecht

Laatste artikels Vennootschapsrecht

Koning bepaalt voorwaarden voor erkenning als sociale onderneming of landbouwonderneming
18/11/2019

Twee koninklijke besluiten van 28 juni 2019 concretiseren het reglementair kader voor de nieuwe erkenning als landbouwonde...

Koning bepaalt voorwaarden voor erkenning als sociale onderneming of landbouwonderneming Read more

What are the key changes for cooperative companies under the new Belgian Code of Companies and As...
11/11/2019

The cooperative company was defined in the current/former BCC as “a company composed of a variable number of members...

Read more

Week van de bedrijfsoverdracht | Intellectuele eigendomsrechten en privacy bij bedrijfsovernames:...
07/11/2019

Dikwijls vormen de intellectuele eigendomsrechten (IP) de meest waardevolle actiefbestanddelen van een onderneming. Vaak i...

Week van de bedrijfsoverdracht | Intellectuele eigendomsrechten en privacy bij bedrijfsovernames: belangrijkste aandachtspunten Read more

De CV onder het nieuw WVV
06/11/2019

Er heerst voor vrije beroepen die hun samenwerking hebben georganiseerd via een CVBA heel wat onduidelijkheid over het voo...

De CV onder het nieuw WVV Read more

LexGO Network