Einde coronabeschermingsregeling voor ondernemingen – de gerechtelijke reorganisatie als redmiddel ter vermijding van faillissement?
17/06/2020

In ons artikel van 17 april 2020 informeerden wij u al over de tijdelijke beschermingsregeling die de regering bij KB van 24 april 2020 had ingevoerd om ondernemingen die betalingsmoeilijkheden ondervonden ten gevolge van de COVID-19-crisis te beschermen.

Dankzij deze tijdelijke beschermingsregeling werden ondernemingen automatisch beschermd tegen een bewarend of uitvoerend beslag, een faillietverklaring en een gerechtelijke ontbinding. Bovendien konden lopende overeenkomsten niet stopgezet worden wegens wanbetaling.

Dat het ging om een tijdelijke beschermingsregeling – van 24 april 2020 tot 17 juni 2020 – was van meet af aan duidelijk maar het was een algemene verwachting dat deze beschermingsregeling (nogmaals) verlengd zou worden tot minstens na de zomermaanden en liefst tot het einde van dit jaar.

Ondertussen blijkt echter vast te staan dat deze beschermingsregeling niet verlengd zal worden.

Dat de beschermingsregeling niet verlengd wordt, valt te betreuren. Heel wat ondernemingen hebben immers de kans nog niet gekregen om de financiële klappen ten gevolge van de COVID-19-crisis op te vangen. Zo mag bijvoorbeeld de horecasector nog maar net een week geleden opnieuw opengaan en dit slechts volgens strikte richtlijnen. Na maandenlange sluiting, zullen de gevolgen – niet alleen voor de horecasector maar ook voor tal van andere sectoren – navenant zijn.

Nu de coronabescherming wegvalt, zullen ondernemingen met financiële moeilijkheden beroep dienen te doen op andere beschermingsmaatregelen. Een voor de hand liggende mogelijkheid is een zogenaamde gerechtelijke reorganisatie. Mogelijks het redmiddel voor tal van ondernemingen in moeilijkheden ter vermijding van het faillissement.


Wat is een gerechtelijke reorganisatie?

De gerechtelijke reorganisatie beschermt de onderneming tegen haar schuldeisers.

Indien de onderneming geconfronteerd wordt met tijdelijke en ernstige betaalmoeilijkheden, kan de onderneming een opschortingsperiode vragen aan de ondernemingsrechtbank. Hiertoe dient een verzoekschrift tot het bekomen van een gerechtelijke reorganisatie te worden opgemaakt. Belangrijk is dat van zodra het verzoekschrift is neergelegd bij de ondernemingsrechtbank, de onderneming meteen bescherming geniet.

De start van de gerechtelijke reorganisatie zorgt ervoor dat de onderneming voor maximaal zes maanden (uitzonderlijk verlengbaar tot achttien maanden) bescherming geniet tegen haar schuldeisers. Door de opschorting van betaling moet men de (bestaande) schuldeisers (historische schuldenlast) niet meer betalen (dit kan onder bepaalde voorwaarden wel nog vrijwillig), terwijl de schuldeisers niet kunnen overgaan tot uitvoering van hun vordering. Let op: alle schulden die dateren van na de opening van de procedure moeten wel betaald worden.

De bedoeling van de gerechtelijke reorganisatie is dat de onderneming opnieuw ‘ademruimte’ krijgt om een doorstart te kunnen maken. De onderneming geniet bescherming voor alle schulden die dateren van vóór de indiening van deze aanvraag. Zij zal vanaf het indienen van het verzoekschrift dus niet meer kunnen failliet verklaard worden. Belangrijk is ook dat de ondernemer ‘baas’ blijft over zijn onderneming, hij verliest het beheer niet over zijn onderneming.

Een gerechtelijke reorganisatie kan verschillende doeleinden hebben, zoals een collectieve kwijtschelding van schulden of de overdracht van de onderneming. Daar komen we nog op terug in een later artikel.
 

Auteurs: Marc D'hoore en Lobke Pottie

Zie ook : Marlex


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Ondernemingen in moielijkheden

Laatste artikels Ondernemingen in moielijkheden

De bedrijfsleider als borgsteller voor vennootschapsschulden: valt er fiscaal iets te recupereren?
20/07/2020

Het is een herkenbare situatie, al zeker in een crisisperiode. Een vennootschap wenst te investeren. Daarvoor heeft zij kr...

De bedrijfsleider als borgsteller voor vennootschapsschulden: valt er fiscaal iets te recupereren? Read more

“Staakt het vuren verlengd – moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen nog mins...
18/05/2020

Op 24 april 2020 trad een moratorium op uitvoeringsmaatregelen vanwege schuldeisers en faillietverklaring of gerechte...

Read more

Royal Decree number 15: Covid-19 crisis and suspension of execution
28/04/2020

On the 24 April 2020, the Royal Decree number 15, regarding the temporary suspension in favour of undertakings of executiv...

Read more

Covid-19: Un sursis temporaire de paiement pour les entreprises en difficulté
28/04/2020

Dans le cadre de ses pouvoirs spéciaux, le gouvernement a pris un Arrêté royal n°15 inst...

Read more

LexGO Network