Het UBO-register - Een stand van zaken
14/09/2018

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten zet de Vierde Europese witwasrichtlijn 2015/849 om in het Belgische recht. Deze wet voert een centraal register in waarin Belgische rechtspersonen informatie over hun uiteindelijke begunstigden dienen te registreren en bij te werken, zijnde het UBO-register (afkomstig van de Engelse term Ultimate Beneficial Owner).

De werking van het UBO-register werd verder uitgewerkt in een koninklijk besluit van 30 juli 2018, dat werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 14 augustus 2018.

1. Welke juridische entiteiten hebben deze registratieplicht?

De verplichting om informatie over de uiteindelijke begunstigden te registreren en bij te werken in het UBO-register wordt opgelegd aan:

  • Belgische vennootschappen;
  • Belgische (internationale) vzw’s en stichtingen; en
  • Belgische trusts en juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts.

2. Wie wordt beschouwd als uiteindelijke begunstigde? 

De volgende personen worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden van vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen:

(a) Vennootschappen

De uiteindelijke begunstigden kunnen tot de volgende categorieën behoren:

1° De natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap houden. Een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van 25% van de stemrechten of van de aandelen geldt als een indicatie van een toereikend percentage.

2° De natuurlijke personen die zeggenschap hebben over de vennootschap via andere middelen (bijvoorbeeld door middel van een aandeelhoudersovereenkomst, vetorechten, het recht om de bestuursleden te benoemen, etc.).

3° Indien er, na uitputting van alle mogelijke middelen, geen enkele persoon onder 1° en 2° kan worden geïdentificeerd, dienen de natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel (bv. bestuurders) als de uiteindelijke begunstigden te worden geregistreerd.

(b) (Internationale) vzw’s en stichtingen

De uiteindelijke begunstigden van (internationale) vzw’s en stichtingen zijn de natuurlijke personen:

1° die lid zijn van de raad van bestuur;

2° die aangesteld zijn als vertegenwoordigingsbevoegde persoon;

3° die belast zijn met het dagelijks bestuur;

4° die de stichters zijn van een stichting;

5° in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vzw of stichting werd opgericht of werkzaam is (of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen);

6° die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vzw of stichting uitoefenen.

3. Welke informatie moet worden aangeleverd?

De volgende informatie over de uiteindelijke begunstigde(n) van vennootschappen en (internationale) vzw’s en stichtingen moet worden aangeleverd:

  (a) de naam en voornaam; 
  (b) de geboortedatum; 
  (c) de nationaliteit; 
  (d) het Rijksregisternummer, het inschrijvingsnummer in het Bisregister van de sociale zekerheid of het inschrijvingsnummer in een vergelijkbaar buitenlands register; 
  (e) het volledige verblijfsadres; 
  (f) de datum waarop hij of zij uiteindelijke begunstigde is geworden; 
  (g) de categorie (vermeld in punt 2 hierboven) waartoe de uiteindelijke begunstigde behoort;
  (h) of de uiteindelijke begunstigde alleen of samen met anderen aan de voorwaarden van één van deze categorieën voldoet.

Over de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap moet bovendien de volgende informatie worden vermeld:

(i) of het een rechtstreekse of onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde is;

Indien het een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde is, moet bovendien de identiteit van elke tussenpersoon worden geregistreerd, met minstens de volgende gegevens:

  • de naam;
  • de oprichtingsdatum;
  • de handelsnaam;
  • de rechtsvorm;
  • het adres van de maatschappelijke zetel;
  • het ondernemingsnummer of elk vergelijkbaar identificatiemiddel afgeleverd door de staat waar de tussenpersoon is geregistreerd.

  (j) de omvang van het uiteindelijke belang, d.i. het percentage van de aandelen of stemrechten. Indien het een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde betreft, dient het gewogen percentage te worden geregistreerd.

De uiteindelijke begunstigden dienen er van op de hoogte te worden gebracht dat deze informatie ter beschikking wordt gesteld van het UBO-register en kan worden geraadpleegd door derde partijen.

4. Termijn

Het koninklijk besluit zal in werking treden op 31 oktober 2018. Het bestuursorgaan heeft vervolgens één (1) maand de tijd om alle informatie over de uiteindelijke begunstigden aan het UBO-register over te maken, zijnde ten laatste op 30 november 2018. Bovendien dient het bestuursorgaan deze gegevens bij te werken binnen één (1) maand na kennisname van een wijziging van de informatie betreffende de uiteindelijke begunstigden. De gegevens dienen electronisch te worden overgemaakt, via het platform van de FOD Financiën. Dit is nog niet operationeel.

5. Sancties

Indien het bestuursorgaan geen of niet tijdig de informatie van de uiteindelijke begunstigden registreert of bijwerkt, kunnen de registratieplichtigen, en in voorkomend geval de leden van het bestuursorgaan of leidinggevenden, blootgesteld worden aan administratieve geldboeten. Bovendien kunnen aan bestuurders van vennootschappen ook strafrechtelijke geldboeten worden opgelegd.

6. Hoe kunt u zich voorbereiden?

Ter voorbereiding van de UBO-registratie raden wij u aan om nu al de volgende stappen te ondernemen:

  (a) identificatie van de uiteindelijke begunstigde(n) en van de categorie (vermeld in punt 2 hierboven) waartoe zij behoren; 
  (b) opvraging van de identificatiegegevens van de uiteindelijke begunstigde(n);
  (c) opvraging van de identificatiegegevens van alle tussenpersonen, indien van toepassing; en
  (d) opvraging van bewijsstukken ter staving van de te registreren informatie.
 

Zie ook : Lydian ( Mr. Luc Germonpré )

[+ http://www.lydian.be]

Mr. Luc Germonpré Mr. Luc Germonpré
Senior Associate
luc.germonpre@lydian.be

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Bank -en Krediet recht

Laatste artikels Bank -en Krediet recht

Update on B2B loan payment deferral and unilateral termination
30/04/2020

Update on B2B loan payment deferral and unilateral termination Read more

Covid-19 & Banks: Emergency Response and Sound Management
31/03/2020

The health crisis caused by Covid-19 and the economic and social consequences it has for banks oblige these financial inst...

Covid-19 & Banks: Emergency Response and Sound Management Read more

COVID-19: Belgian banking support plan for consumers and enterprises
27/03/2020

Pursuant to an agreement between the Belgian Federal State, the National Bank of Belgium and the financial sector (represe...

COVID-19: Belgian banking support plan for consumers and enterprises Read more

Coronavirus Insolvency: Monitor the risks
26/03/2020

Be aware of the increased risk of default by debtors. With the spread of the virus, there is a heightened risk of financia...

Read more

Laatste artikels van Mr. Luc Germonpré

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen gewijzigd
04/09/2018

Een wet van 11 juli 2018 wijzigt de artikelen 5 en 7bis van het Strafwetboek inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid ...

Read more

Dissolution judiciaire plus efficace pour les soci√©t√©s fant√īmes
13/06/2017

A compter de ce 12 juin, des procédures de dissolution plus efficaces entrent en vigueur pour les sociét&eac...

Read more

La réforme de l’audit pour la Saint Sylvestre
30/12/2016

Le 31 décembre 2016, la réforme de l’audit fera son entrée dans le paysage juridique belge...

Read more

Omzetting van de Europese Accountancyrichtlijn
08/04/2016

De omzetting van de Europese Accountancyrichtlijn in het Wetboek van Vennootschappen en diens uitvoeringsbesluit door een ...

Read more

LexGO Network