De tak 23-levensverzekeringen, de Kaaimantaks en de taks op de effectenrekeningen : een hels trio
14/12/2021

Wanneer een natuurlijke persoon investeert in een effectenportefeuille is hij in beginsel onderworpen aan de roerende voorheffing (tegen 30%) op zijn roerende inkomsten. Bepaalde spaarders deinzen er niet voor terug om, op zoek naar fiscale optimalisatie, hun vermogen anders te organiseren zodat het zou samengesteld zijn uit soorten van minder belaste of zelfs vrijgestelde activa. Het onder- schrijven van tak 23 -levensverzekeringspro- ducten is een klassiek voorbeeld van een vrijgesteld spaarproduct : de inkomsten afkomstig uit dit product ontsnappen (in het geval van afkoop) over het algemeen aan de inkomstenbelastingen.

Hoewel er geen belastingen zijn van de in- komsten « aan de uitgang », moet men wel re- kening houden met de taks op de verzekeringsverrichtingen van 2% (belasting « bij de ingang »), die wordt geheven op het bedrag van de premies die worden betaald aan de verzekeringsmaatschappij.

De laatste jaren hebben zich geleidelijk aan donkere wolken gevormd voor de onder- schrijvers van tak 23- levensverzekerings- overeenkomsten.

Sedert 1 januari 2018 kunnen bepaalde le- vensverzekeringsproducten beschouwd wor- den als « juridische constructies » (van de derde categorie) als beoogd door de Kaai- mantaks (doorkijkbelasting). Dit zal het geval zijn wanneer in de levensverzekeringsover- eenkomst een « juridische constructie » van de eerste (trust) of de tweede categorie (laag belaste buitenlandse entiteiten) is onderge- bracht. Hier enkele voorbeelden :

– De heer Dupont onderschrijft een tak 23- levensverzekeringsovereenkomst bij een Luxemburgse maatschappij en betaalt zijn premie « in natura », door aandelen in te brengen in een « juridische constructie », bijvoorbeeld (i) een dédié compartiment van een Luxemburgse SICAV , (ii) een Luxemburgse SPF, (iii) een VS LLC (Limited Liability Company) in Florida, (iv) een Panamese vennootschap,…

– De heer Dupont stort zijn premie « in spe- ciën » aan de verzekeringsmaatschappij, die deze investeert in een « juridische con- structie », bijvoorbeeld een hedge fund op de Kaaimaneilanden of op Bermuda.

De toepassing van de Kaaimantaks betekent concreet dat men moet doen « alsof » de verzekeringsovereenkomst op fiscaal vlak niet zou bestaan : de roerende inkomsten van de on- derliggende « juridische constructies » (onder- gebracht in de verzekeringsovereenkomst) zullen door middel van transparantie belast worden bij de heer Dupont in de personenbe- lasting (in principe tegen een tarief van 30%).

Bovendien kunnen de onderschrijvers van tak 23- levensverzekeringsovereenkomsten voortaan (onrechtstreeks) getroffen worden door de nieuwe taks op de effectenrekenin- gen van 0,15%, die in werking is getreden op 26 februari 2021. Dit zal het geval zijn wan- neer de verzekeringsmaatschappij (titularis van de effecten) de premies heeft geplaatst op een effectenrekening men een waarde van meer dan € 1.000.000, en dat ze de belas- ting doorrekent aan de verzekeringnemers. Hiervoor is het van geen belang of de effec- tenrekening zou gehouden zijn door de maatschappij in het kader van tak 23-levens- verzekeringsovereekomsten verbonden aan (i) een individueel investeringsfonds (dédié fonds) of (ii) een collectief investeringsfonds (verbonden aan een hoeveelheid contracten met meerdere verschillende verzekeringnemers).

Wanneer het gaat om een Belgische verzeke- ringsmaatschappij zal de taks van toepassing zijn op haar effectenrekeningen (van meer dan 1.000.000 euro), ongeacht of ze gehou- den worden bij Belgische of buitenlandse banken. De Luxemburgse verzekeringsmaat- schappijen zouden daarentegen door de ma- zen van het net kunnen glippen. De taks op de effectenrekeningen treft enkel de effecten door niet-inwoners (Luxemburgse maat- schappijen) gehouden bij Belgische banken, in toepassing van het territorialiteitsbeginsel. De effecten gehouden door Luxemburgse maatschappijen bij niet Belgische banken (bijvoorbeeld Luxemburgse banken) ont- snappen bijgevolg aan de taks. En wanneer een Luxemburgse maatschappij een effec- tenrekening zou houden bij een Belgische bank, zou deze zich moeten kunnen verzet- ten tegen de toepassing van de taks door zich te baseren op de Belgisch-Luxemburgse overeenkomst tot het vermijden van de dub- bele belasting.

Kortweg, de Luxemburgse verzekeringsmaat- schappijen spelen met een duidelijk concurrentieel voordeel ten aanzien van de Belgische maatschappijen. Evenwel één voor- behoud : wanneer de verzekeringsovereen- komst door een Belgische inwoner wordt onderschreven bij een Luxemburgse maat- schappij een « juridische constructie » uit- maakt van de derde categorie (zie hierboven), zouden de effectenrekeningen in het kader van dergelijke overeenkomst onderworpen kunnen worden aan de taks op de effectenrekeningen... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook : Bloom ( Mr. Denis-Emmanuel Philippe )

[+ http://www.bloom-law.be]

Mr. Denis-Emmanuel Philippe Mr. Denis-Emmanuel Philippe
Partner
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Personenbelasting

Laatste artikels Personenbelasting

The annual tax on foreign UCIs: end of the judicial saga?
17/05/2022

Recently, the Belgian Supreme Court issued several judgements regarding the compatibility of the annual tax on undertaking...

Read more

Update COVID-19 and cross-border employment: agreement with the Netherlands no longer applicable ...
14/04/2022

In previous articles we referred to the official extension of the mutual agreement between Belgium and its neighboring cou...

Read more

Update COVID-19 and cross-border employment: agreements with the neighboring countries, a final e...
21/03/2022

In the PwC newsflashes of 10 December 2021, 15 December 2021 and 21 December 2021 we referred to ...

Update COVID-19 and cross-border employment: agreements with the neighboring countries, a final extension? Read more

New expat regime in Belgium - Royal Decree published
10/03/2022

This week a Royal Decree was published laying down the form and content of the “application form” needed by em...

New expat regime in Belgium - Royal Decree published Read more

Laatste artikels van Mr. Denis-Emmanuel Philippe

La nouvelle dĂ©duction pour transfert intra-groupe offre un terreau propice aux acquisitions dâ€...
09/02/2022

Depuis le 1er janvier 2019, les sociétés belges appartenant à un groupe peuvent alléger l...

Read more

Détenir un patrimoine mobilier à l’étranger n’est pas une sinécure
24/01/2022

La détention de comptes bancaires à l’étranger est devenu depuis quelques années un v&ea...

Read more

La nouvelle convention fiscale belgo-française va faire mal au portefeuille de nombreux Belges
17/12/2021

Le 9 novembre dernier, la Belgique et la France ont signé une nouvelle convention préventive de la double im...

Read more

Bouwpromotoren en BTW : een gevaarlijke affaire
10/12/2021

Les promoteurs immobiliers, dont l’activité habituelle consiste à céder avec TVA des bâti...

Read more

LexGO Network