EU regelt aankondigingen van prijsverminderingen en prijsstelling
11/11/2020

Nadat België zijn regels inzake prijsverminderingsaankondigingen heeft moeten afschaffen, zal het nu ten gevolge van EU-richtlijn 2019/2161 opnieuw aangepaste regels moeten invoeren. Daarnaast zal het ook regels met betrekking tot bepaalde vormen van prijsvorming moeten invoeren.

België moet binnenkort Richtlijn 2019/21611 van 27 november 2019 (‘Richtlijn’) uitvoeren. De Richtlijn wijzigt o.m. Richtlijn 98/6/EG2  en Richtlijn 2011/83/EU3 met het oog op een betere handhaving en modernisering van de EU-voorschriften inzake consumentenbescherming. De richtlijn bevat o.m. gemoderniseerde regels inzake prijsstelling met het oog op de digitale marktontwikkelingen.  

Gepersonaliseerde prijsstelling

Handelaren kunnen op basis van geautomatiseerde beslissingsalgoritmen en profilering van consumentengedrag de prijs van hun aanbiedingen voor specifieke consumenten of groepen consumenten personaliseren.  Een handelaar kan bijvoorbeeld op basis van de aankoopgeschiedenis van een consument een algoritme gebruiken om te detecteren of deze een bijzondere interesse heeft in een van zijn goederen en diensten en de prijs ervan te verhogen.  

De Richtlijn bepaalt in Artikel 4, paragraaf 4 dat de handelaar de consument moet informeren indien de weergegeven prijs werd gepersonaliseerd op basis van geautomatiseerde besluitvorming zodat de consument zich bewust is van het risico dat de vraagprijs is verhoogd.4

(Reële) Prijsverlaging

Om nepprijsverlagingen te voorkomen die het gevolg zijn van prijsverhogingen vlak voor de aankondiging van prijsverlagingen, moeten handelaars binnenkort, conform Artikel 2, paragraaf 1 van de Richtlijn, bij aankondigingen van prijsverlagingen de vorige prijs aangeven.  De vorige prijs wordt gedefinieerd als “de laagste prijs die door de handelaar is toegepast tijdens een periode die niet korter is dan 30 dagen voor de toepassing van de prijsvermindering”.5  Voor goederen met een beperkte houdbaarheid, alsook voor nieuwe goederen, i.e. minder dan 30 dagen op de markt, kan een kortere periode worden voorzien.

De EU-lidstaten moeten de Richtlijn uiterlijk 28 november 2021 ten uitvoer leggen en de ten uitvoer gelegde maatregelen vanaf 28 mei 2022 toepassen.

 

Voetnoten:

1 Richtlijn (EU) 2019/2161 van 27 november 2019 tot wijziging van richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie, OJ L328/7, 18.12.2019.
2 Richtlijn 98/6/EG van 16 februari 1998 betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten, OJ L80/27, 18.3.1998.
3 Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad.
4 Zie nieuw artikel 6, lid 1, ebis Richtlijn 2011/83/EU.
5 Zie nieuw artikel 6bis Richtlijn 98/6/EG.
 

Zie ook : Stibbe ( Mr. Peter Wytinck )

[+ http://www.stibbe.com]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Handelspraktijkenrecht

Laatste artikels Handelspraktijkenrecht

Impact of the new rules on unfair terms in B2B agreements on general terms and conditions
10/03/2021

The Law of 4 April 2019 introduced new mandatory rules that intend to procure that the key terms of contracts between unde...

Read more

What is drop-shipping and how does it differ from a market place?
05/03/2021

In recent years, the practice of drop-shipping has intensified by taking advantage of the boom in e-commerce. While this w...

Read more

New B2B law: insurance sector in the clear?
01/03/2021

The Law of 4 April 2019 (the “B2B Law”)(1) introduced new mandatory rules that intend to procure that the...

Read more

Unfair B2B terms in franchising contracts
03/02/2021

As the B2B law is specifically adopted with a focus on the situation of franchisees who could sometimes be faced with unfa...

Read more

Laatste artikels van Mr. Peter Wytinck

Overzicht van EU-BE juridische ontwikkelingen
29/12/2020

U vindt hieronder een overzicht van recente juridische ontwikkeling op Europees en Belgisch niveau.

Read more

Overzicht van antwoorden op prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht
22/12/2020

U vindt hieronder een selectie van antwoorden op prejudiciële vragen.

Read more

Overzicht van nieuwe/hangende prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht
15/12/2020

U vindt hieronder een selectie van nieuwe/hangende prejudiciële vragen, inclusief hyperlinks naar de site van het Hof...

Read more

Onrechtmatige bedingen – De rechter kan een onrechtmatig beding slechts vervangen onder een aan...
08/12/2020

Read more

LexGO Network