Hof van Cassatie: Nietigheid dadingsovereenkomst m.b.t. gedogen bouwovertreding
10/09/2020

Opdat een overeenkomst geldig is, moet conform artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek aan vier vereisten zijn voldaan: (i) toestemming (ii) bekwaamheid (iii) bepaald voorwerp en (iv) geoorloofde oorzaak;

Volgens het Hof van Cassatie bestaat de oorzaak van een overeenkomst uit “de determinerende beweegredenen die elke partij ertoe hebben bewogen de overeenkomst te sluiten”;

De oorzaak van een overeenkomst is ongeoorloofd indien deze strijdig is met de openbare orde of met dwingende wetsbepalingen;

Een overeenkomst met een ongeoorloofde oorzaak wegens strijdigheid met de openbare orde is absoluut nietig en heeft geen gevolg;

Recent werd aan het Hof van Cassatie een bouwgeschil voorgelegd waarbij twee partijen een dadingsovereenkomst hadden afgesloten, namelijk:

  • Partij X stelde een procedure in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvV) tegen het bouwproject van Partij Y;
  • Partij X beging in het verleden zelf reeds een aantal bouwovertredingen;
  • Partij X en Y sloten vervolgens een dadingsovereenkomst waarbij (i) Partij X afstand deed van het beroep bij de RvV en (ii) Partij Y de bouwovertredingen door Partij X gedoogde;
  • Verder spraken de partijen af dat Partij X water en elektriciteit zou voorzien op de werf van Partij Y. In dit kader kwamen zij tot slot een aantal strafbedingen overeen;
  • Aangezien Partij X haar bovenstaande verbintenis inzake het voorzien van water en elektriciteit op de werf niet naleefde, vorderde Partij Y een schadevergoeding wegens niet-nakoming van de dadingsovereenkomst;

Het Hof van Cassatie oordeelde in haar arrest van 7 mei 2020 (Nr. C.19.0423.N) tot absolute nietigheid van de afgesloten dadingsovereenkomst tussen Partij X en Y.

Het voorwerp van de dadingsovereenkomst, namelijk het gedogen van een bouwovertreding, is immers strijdig met de openbare orde en meer bepaald met de stedenbouwkundige regelgeving;

Het Hof van Cassatie stelt tot slot dat de niet-naleving van dergelijke absoluut nietige dadingsovereenkomst evenmin kan leiden tot schadevergoeding. De vordering tot schadevergoeding wegens niet-nakoming van de dadingsovereenkomst is dan ook ongegrond. 

Zie ook : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Zakenrecht

Laatste artikels Zakenrecht

Exonération de la garantie des vices cachés et vendeur professionnel
07/05/2021

La clause d’exonération de la garantie des vices cachés est devenue une clause de style dans les actes...

Read more

Clarifying legislation about the general meetings of ACOs at last
19/01/2021

The Co-Owners Associations (hereafter "ACOs") can look forward to new regulations that clarify how they will be ...

Read more

(R)évolution du droit des biens : 10 points clés pour le droit immobilier
30/12/2020

La loi du 4 février 2020 a réformé et modernisé en profondeur le droit des biens. Cette loi in...

 (R)évolution du droit des biens : 10 points clés pour le droit immobilier Read more

Visites virtuelles ou utilisation de drones par l’agent immobilier
08/10/2020

La crise liée au Covid-19 a accéléré le recours aux visites virtuelles par les agents immobili...

Read more

Laatste artikels van Mr. Wouter Neven

Nieuw belastingvoordeel in geval van kwijtschelding van huur aan een onderneming die gedwongen is...
08/05/2021

Eigenaars die een of meerdere huurgelden voor de maanden maart, april of mei 2021 geheel of gedeeltelijk kw...

Read more

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheids- verzekering voortaan als jaarpolis
31/03/2021

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voortaan als jaarpolis bij Tariferingsbureau ‘Bouw’

Read more

Het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper
17/03/2021

Hof van Cassatie verduidelijkt: het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper in de ma...

Read more

Kamer keurt de herwerkte belasting op buitenlands vastgoed goed
03/03/2021

In onze nieuwsbrief van 3 december 2020 verduidelijkten wij reeds dat het Hof van Justitie België vero...

Read more

LexGO Network