Kamer keurt de herwerkte belasting op buitenlands vastgoed goed
03/03/2021

 • In onze nieuwsbrief van 3 december 2020 verduidelijkten wij reeds dat het Hof van Justitie België veroordeelde wegens ongelijke fiscale behandeling van Belgische en buitenlandse huurinkomsten wegens onderstaande redenen: 
  • Als enige land in de Europese Unie worden in België verkregen huurinkomsten belast op basis van het kadastraal inkomen in plaats van op basis van reële huurinkomsten; 
  • Het kadastraal inkomen komt in de praktijk neer op een fictief inkomen, dat voor het eerst werd bepaald in 1975 en sindsdien (veel) trager is gegroeid dan de reële huurinkomsten;
  • De Belgische fiscus hanteerde daarentegen wel een belasting op reële huurinkomsten voor in andere EU-lidstaten gelegen onroerende goederen;
 • De Belgische regering stond na meerdere veroordelingen onder druk om de fiscale behandeling van Belgische en buitenlandse huurinkomsten gelijk te schakelen; 
 • De wet van 17 februari 2021 houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de in het buitenlandgelegen onroerende goederen (B.S. 25 februari 2021) zorgt voor een dergelijke gelijkschakeling; 
 • Conform deze wet worden vanaf het aanslagjaar 2022 buitenlandse huurinkomsten ook belast op basis van het kadastraal inkomen in plaats van op reële huurinkomsten; 
 • De Administratie Opmetingen en Waarderingen van de fiscus moet hiervoor een kadastraal inkomen vaststellen voor al het buitenlands onroerend goed van Belgische belastingplichtigen; 
 • De Administratie Opmetingen en Waarderingen reconstrueert de verkoopwaarde van de buitenlandse onroerende goederen van 1975 (aangezien het referentietijdstip voor het kadestraal inkomen nog steeds 1 januari 1975 is) op basis van de actuele verkoopwaarde van het buitenlands onroerend goed. Om tot deze waarde te komen wordt de actuele waarde gedeeld door een correctiefactor; 
 • De Raad van State bekritiseerde het wetsvoorstel o.m. door (i) de terugwerkende kracht van de wet tot 1 januari van dit jaar (zodat ze meetelt voor de belastingaangiftes van begin 2022) en (ii) het gebruik van één correctiefactor om alle Europese eigendommen te herleiden tot een bedrag uit 1975 (daar in de praktijk de waarde van identieke appartementen in verschillende Europese landen verschillend is) maar werd desondanks door de Kamer goedgekeurd; 
 • De nieuwe regels zijn op 1 januari 2021 in werking getreden en gelden voor de belastingaangifte in 2022.

Zie ook : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Personenbelasting

Laatste artikels Personenbelasting

Buitenlands onroerend goed voortaan ook belast op basis van kadastraal inkomen
31/03/2021

Ingevolge meerdere veroordelingen door het Europees Hof van Justitie heeft België de wetgeving inzake de belasting va...

Read more

UBO-informatieplicht: jaarlijkse bevestiging noodzakelijk vóór 30 april 2021
24/03/2021

De UBO-regelgeving legt de verplichting op om jaarlijks de informatie die is opgenomen in het UBO-register bij te werken o...

Read more

Effectenrekeningen opnieuw onderworpen aan een jaarlijkse taks van 0,15%
19/03/2021

Op 26 februari 2021 is de nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen ("JTER") in werking getreden.

Read more

Zijn Franse dividenden voortaan voordeliger dan Belgische dividenden?
11/03/2021

Een Belgisch rijksinwoner die dividenden van een buitenlandse bron ontvangt, is dikwijls onderworpen aan een dubbele belas...

Read more

Laatste artikels van Mr. Wouter Neven

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheids- verzekering voortaan als jaarpolis
31/03/2021

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voortaan als jaarpolis bij Tariferingsbureau ‘Bouw’

Read more

Het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper
17/03/2021

Hof van Cassatie verduidelijkt: het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper in de ma...

Read more

Grondwettelijk Hof fluit Brusselse ordonnantiegever terug: milieueffectenstudie vereist voor park...
18/02/2021

Middels haar Ordonnantie van 30 november 2017 (de Ordonnantie), bepaalde de Brusselse ordonnantiegever dat een e...

Read more

Grondwettelijk Hof vernietigt regeling terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen in V...
05/02/2021

De Vlaamse regering besliste bij decreet van 26 april 2019 tot wijziging van het Vlaamse Energiedecreet (het Decreet)...

Read more

LexGO Network