Covid-19 en leegstand kwalificeren niet als overmacht voor gebrek aan belang ...
16/11/2021

 • Conform artikel 105, §2, 2° van het Omgevingsvergunningsdecreet kan o.a. het “betrokken publiek” beroep instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (de RvV) tegen een omgevingsvergunningsbeslissing gewezen in laatste administratieve aanleg;
   
 • Het “betrokken publiek” is hij/zij die nadelige gevolgen ondervindt/vreest te ondervinden van de bestreden beslissing of belang heeft bij de besluitvorming over de omgevingsvergunning;
   
 • In voorliggende zaak had een vermeend huurster van een handelszaak nabij het vergunde project geen administratief beroep ingediend bij het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg. Echter, één jaar nadat het project vergund was, diende zij een vernietigingsberoep in bij de RvV. Ten tijde van de vergunningsbeslissing zou zij nog geen belang hebben gehad, aangezien zij de handelszaak toen nog niet uitbaatte en zij slechts een belang verworven zou hebben op het ogenblik dat zij het handelspand huurde;
   
 • Op datum van de zitting voor de RvV werd de handelszaak nog steeds niet uitgebaat en had de verzoekende partij zelfs nog geen aanvang genomen met de inrichtingswerken. Als verantwoording beriep zij zich op overmacht gelet op de Covid-19 pandemie en de leegstand in de gaanderij waar haar handelszaak gevestigd was;
   
 • Middels haar arrest van 16 september 2021, heeft de RvV beslist dat de verzoekende partij niet als “betrokken publiek” gekwalificeerd kan worden aangezien zij haar hoedanigheid als huurster van een winkelpand niet kon staven. Zo (i) kon zij geen geregistreerde versie van de huurovereenkomst voorleggen (geen tegenstelbaarheid aan derden) en (ii) was het winkelpand leeg en niet ingericht;
   
 • Volgens de RvV had de verzoekende partij bovendien geen belang bij de vernietigingsprocedure daar zij (i) de uitbating van de handelszaak op dat ogenblik nog niet had aangevat en (ii) het niet aannemelijk kon maken dat zij het winkelpand in de toekomst wel nog zou uitbaten.

Zie ook : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Huurovereenkomsten

Laatste artikels Huurovereenkomsten

Nieuwe coronamaatregelen versoepelen de organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars
15/03/2022

Het Koninklijk Besluit van 5 maart 2022 betreft de overschakeling naar code geel op de coronabarometer sinds 7 m...

Read more

Nieuwe coronamaatregelen verbieden opnieuw fysieke en hybride algemene vergaderingen van mede-eig...
21/12/2021

In navolging van onze eerdere e-flashes van 1 april 2020, 20 april 2020, 6 mei 2020 en 4 oktober ...

Read more

Loyers commerciaux en 2021 : comment bénéficier des deux « mesures Covid »
17/06/2021

On sait désormais que la situation prolongée de la crise sanitaire a eu et aura – pendant encore ...

Loyers commerciaux en 2021 : comment bénéficier des deux « mesures Covid » Read more

Permis de location en RĂ©gion wallonne, quoi de neuf ?
03/06/2021

Vous disposez un immeuble et avez obtenu un permis d’urbanisme vous permettant de le diviser en plusieurs logements&...

Permis de location en RĂ©gion wallonne, quoi de neuf ? Read more

Laatste artikels van Mr. Wouter Neven

Brussel geeft groen licht voor energiedelen in energiegemeenschappen
10/05/2022

Op 11 maart 2022 wijzigde het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volgende drie ordonnanties:   ...

Read more

Conceptnota bouwshift
12/04/2022

De Vlaamse Regering heeft in februari 2022 een belangrijke doorbraak bereikt in twee fundamentele dossiers, het bouwshiftd...

Read more

Verlenging en uitbreiding van het verlaagd BTW-tarief van 6% voor bepaalde werken in onroerende s...
08/04/2022

Het koninklijk besluit van 27 maart 2022 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 (het Besluit) voorziet in de ver...

Read more

Nieuwe coronamaatregelen versoepelen de organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars
15/03/2022

Het Koninklijk Besluit van 5 maart 2022 betreft de overschakeling naar code geel op de coronabarometer sinds 7 m...

Read more

LexGO Network