Recente ontwikkelingen inzake de lokale bouwstop
10/11/2020

De druk op de open ruimte beperken is al jaren een hot topic op Vlaams niveau. Maar uit de praktijk blijkt dat een algemene bouwstop niet zomaar via beleidsinstrumenten kan worden ingevoerd.

De voorbije jaren werden diverse maatregelen ingevoerd om de vooropgestelde 'betonstop' juridisch vorm te geven (waaronder de Codextrein van 8 december 2017). Andere maatregelen en instrumenten werden voorbereid, maar liggen momenteel stil of werden terug afgevoerd.

Ondertussen wordt overigens niet langer gesproken over een 'betonstop', maar wel over de (zachtere term) 'bouwshift'. 

Een omzendbrief van de Vlaamse Overheid (RO 2017/01), die concrete middelen voorzag om bijkomend ruimtebeslag in de onbebouwde gebieden tegen te gaan (m.n. in de vorm van een voorafgaande projectvergadering en onderbouwde 'behoefte- en voorzieningenstudie') werd (gedeeltelijk) vernietigd door de Raad van State.

De moeilijkheden om op Vlaams niveau daadkrachtige instrumenten in te voeren, heeft ertoe geleid dat diverse gemeenten het heft in eigen handen hebben genomen. Zo hebben verschillende lokale besturen al een (tijdelijke) algemene bouwstop ingevoerd. Andere gemeenten hebben gekozen voor een iets mildere selectieve bouwstop, waarbij bepaalde functies of typologieën van bebouwing tijdelijk op specifieke plaatsen worden geweerd. 

Lokale besturen omschrijven deze maatregelen veelal als 'beleidsmatig gewenste ontwikkelingen' (in de zin van artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 2°,a) VCRO), waarmee de vergunningverlenende overheid rekening mag houden bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag. 

Dergelijke gemeentelijke beslissingen hebben vanzelfsprekend veel protest veroorzaakt, vooral vanwege de vastgoedsector. 

Recente ontwikkelingen tonen aan dat deze beslissingen vanuit juridisch oogpunt voor discussie vatbaar zijn. 

Zo bevestigde de Vlaamse Overheid in haar Leidraad "Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen' van 6 juli 2020 dat beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (BGO) geen afbreuk kunnen doen aan geldende stedenbouwkundige voorschriften, noch die voorschriften kunnen "wijzigen". Indien de stedenbouwkundige voorschriften bebouwing toelaten, kan een BGO aldus niet leiden tot een algemeen bouwverbod. Wat het selectief bouwverbod betreft, geldt dat de BGO niet mogen worden gelijkgesteld met 'verordenende voorschriften' en de vergunningverlenende overheid niet ontslaan van een concrete beoordeling van de aanvraag. 

Verder werd een lokaal algemeen bouwverbod recent (op 13 augustus 2020) vernietigd door de toezichthoudende overheid (in casu: de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant). 

Deze ontwikkelingen bevestigen de opvattingen uit de rechtspraak dat een algemene bouwstop niet zomaar via beleidsinstrumenten kan worden ingevoerd. Dergelijke maatregelen kunnen enkel via de geëigende wettelijke instrumenten worden doorgevoerd, namelijk via een ruimtelijk structuurplan/beleidsplan, RUP of stedenbouwkundige verordening. 

Zie ook : Seeds of Law ( Mr. Koen De Puydt )

[+ http://www.seeds.law]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Aannemingsrecht

Laatste artikels Aannemingsrecht

Covid-19 en administratieve verplichtingen in de bouwsector in België
12/10/2020

Nieuwe registratieplicht bij beroep op buitenlandse werknemers en/of zelfstandigen

Read more

Grondwettelijk Hof trancheert: bijslag van 35% bij incorrecte inhouding en doorstorting sociale s...
23/09/2020

Conform artikel 30bis, §7 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffen...

Read more

Hof van Cassatie werpt licht op buitengerechtelijke vervanging van de aannemer: urgentie blijkt n...
29/08/2020

In een recent arrest van 18 juni 2020 bevestigt het Hof van Cassatie de mogelijkheid om een wanpresterende contractpartij ...

Hof van Cassatie werpt licht op buitengerechtelijke vervanging van de aannemer: urgentie blijkt niet vereist Read more

Impact van het coronavirus op de vastgoedsector
28/03/2020

Can the tenant interrupt the payment of its rent because the Federal Government obliged him to close down? Is it possible ...

Read more

Laatste artikels van Mr. Koen De Puydt

LexGO Network