Covid-19 en administratieve verplichtingen in de bouwsector in België
12/10/2020

Nieuwe registratieplicht bij beroep op buitenlandse werknemers en/of zelfstandigen

Het ministerieel besluit van 22 augustus 2020 voert in België een nieuwe specifieke registratieverplichting in voor bedrijven actief in diverse sectoren, waaronder de bouwsector, en dit ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus Covid-19;

Deze verplichting geldt voor iedere werkgever of gebruiker (i.e. iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon bij wie of voor wie rechtstreeks of in onderaanneming werkzaamheden worden verricht) die tijdelijk beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden;

De werkgever of gebruiker dient een geactualiseerd register bij te houden met de identificatie-, contact- en verblijfgegevens (o.a. naam, verblijfplaats in België, personen met wie er wordt samengewerkt) van de buitenlandse werknemer of zelfstandige en dit vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende kalenderdag na het einde ervan;

De bijgehouden gegevens worden verplicht vernietigd na het verstrijken van deze veertiende kalenderdag na het einde van de werkzaamheden; 

Deze registratieplicht geldt niet indien de:

  • persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden (bijvoorbeeld de bouw van een particuliere woning van een natuurlijk persoon voor strikt privégebruik);
  • tewerkstelling van grensarbeiders (i.e. de werknemers die hun woonplaats in een andere lidstaat hebben en waarnaar zij in de regel dagelijks of ten minste éénmaal per week terugkeren); 
  • in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige minder dan 48 uur in België verblijft;

De werkgevers of gebruikers moeten bovendien voortaan vóór de aanvang van de werkzaamheden verifiëren of het Passenger Locator Form (PLF) effectief werd ingevuld (uitgezonderd personen bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden);

Bij gebrek aan bewijs dat het PLF werd ingevuld, dient de werkgever of gebruiker erover te waken dat het formulier is ingevuld uiterlijk op het moment waarop de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige de werkzaamheden in België aanvat; 

Op basis van het nieuw ministerieel besluit van 25 september 2020 is deze nieuwe registratieplicht van toepassing tot en met 31 oktober 2020;

Uiteraard volgen wij deze nieuwe registratieplicht en een eventuele verlenging verder voor u op.

Zie ook : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Aannemingsrecht

Laatste artikels Aannemingsrecht

Recente ontwikkelingen inzake de lokale bouwstop
10/11/2020

De druk op de open ruimte beperken is al jaren een hot topic op Vlaams niveau. Maar uit de praktijk blijkt dat een algemen...

Read more

Grondwettelijk Hof trancheert: bijslag van 35% bij incorrecte inhouding en doorstorting sociale s...
23/09/2020

Conform artikel 30bis, §7 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffen...

Read more

Hof van Cassatie werpt licht op buitengerechtelijke vervanging van de aannemer: urgentie blijkt n...
29/08/2020

In een recent arrest van 18 juni 2020 bevestigt het Hof van Cassatie de mogelijkheid om een wanpresterende contractpartij ...

Hof van Cassatie werpt licht op buitengerechtelijke vervanging van de aannemer: urgentie blijkt niet vereist Read more

Impact van het coronavirus op de vastgoedsector
28/03/2020

Can the tenant interrupt the payment of its rent because the Federal Government obliged him to close down? Is it possible ...

Read more

Laatste artikels van Mr. Wouter Neven

Grondwettelijk Hof 28 mei 2020: korte vervaltermijn van 1 jaar voor alle rechtsvorderingen tot ui...
06/11/2020

In het kader van de Handelshuurwet kan een handelshuurder op twee vlakken worden uitgezet, namelijk bij: vervreemdin...

Read more

Vlaanderen: verduidelijking aangaande hoofdfuncties in een gebouw in het kader van vergunningspli...
20/10/2020

Op 18 mei 2020 werd in het Vlaams Parlement een schriftelijke vraag gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving...

Read more

Grondwettelijk Hof trancheert: bijslag van 35% bij incorrecte inhouding en doorstorting sociale s...
23/09/2020

Conform artikel 30bis, §7 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffen...

Read more

Hof van Cassatie: Nietigheid dadingsovereenkomst m.b.t. gedogen bouwovertreding
10/09/2020

Opdat een overeenkomst geldig is, moet conform artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek aan vier vereisten zijn v...

Read more

LexGO Network