Mobiliteitsbudget: aanpassingen in het kader van fiscale en sociale vergroening en mobiliteit
28/10/2021

Op 20 oktober 2021 heeft de Commissie voor Financiën een wetsvoorstel goedgekeurd betreffende de vergroening van bedrijfswagens.

Zoals aangekondigd in ons vorig artikel, werd in het wetsontwerp een hoofdstuk toegevoegd gewijd aan het mobiliteitsbudget dat het wettelijk kader van het budget wijzigt (wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget).

Pijler 1: het afschaffen van de einde reeks uitzondering en nul-emissie-voorwaarde vanaf 1 januari 2026

Ter herinnering: de werknemer (die in aanmerking komt) kan met het voornoemde mobiliteitsbudget de terbeschikkingstelling van een "milieuvriendelijke" bedrijfswagen financieren (pijler 1). De “milieuvriendelijke bedrijfswagen” wordt gedefinieerd als een elektrische wagen of een wagen die voldoet aan de minimumvereisten (vastgelegd in de wet op het mobiliteitsbudget) op het gebied van CO2-uitstoot, emissienormen (met uitzondering van einde reeks-voertuigen) en batterij-energiecapaciteit (voor hybride voertuigen).

Met het oog op een snellere vergroening van het Belgische wagenpark voorziet het wetsontwerp in de afschaffing van de uitzondering voor einde reeks voertuigen op de minimale emissienorm voor luchtverontreinigende stoffen op het moment van de aanvraag van het mobiliteitsbudget of op een latere norm voor nieuwe wagens.

Bovendien bepaalt het wetsontwerp dat de "milieuvriendelijke" bedrijfswagen vanaf 1 januari 2026 een wagen moet zijn zonder CO2-uitstoot.

Pijler 2: uitbreiding van duurzame vervoersmogelijkheden (met een zero-emissie voorwaarde vanaf 1 januari 2026) en huisvestingskosten

In het kader van de tweede pijler van het mobiliteitsbudget kan de (in aanmerking komende) werknemer het mobiliteitsbudget besteden aan duurzame vervoermiddelen (zachte mobiliteit of deeloplossingen) of gelijkgestelde kosten.

Om de omschakeling naar groenere mobiliteit aan te moedigen, voegt het wetsontwerp de volgende elementen toe aan de tweede pijler:

Zachte mobiliteit en deeloplossingen:

  • Financieringskosten (bv. fietsleningen) en openbare of particuliere garagekosten (al dan niet overdekt), maar ook wordt het begrip uitrusting verduidelijkt (uitrusting ter bescherming van de bestuurder en zijn passagiers, alsook uitrusting ter verhoging van hun zichtbaarheid).
  • Gemotoriseerde driewielers en vierwielers.
  • Uitbreiding van openbaarvervoerabonnementen tot alle reizen van de (in aanmerking komende) werknemer en zijn inwonende gezinsleden.
  • Het wetsvoorstel bepaalt echter dat gemotoriseerde voertuigen die onder de tweede pijler vallen, vanaf 1 januari 2026 geen CO2 meer mogen uitstoten.

Andere gelijkgestelde kosten:

  • Huisvestingskosten: toevoeging van kapitaalaflossingen (hypothecaire lening) en uitbreiding van de afstand tussen woning en werkplek (straal van 10 km in plaats van de huidige straal van 5 km).
  • Parkeerkosten die gepaard gaan met het gebruik van het openbaar vervoer.

De kilometervergoeding, met een maximumbedrag van 0,24 EUR/km (inkomstenjaar 2021/ aanslagjaar 2022), voor woon-werkverplaatsingen die daadwerkelijk te voet worden afgelegd of met voortbewegingstoestellen, zoals gedefinieerd in politie in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, (step, skateboard, enz.) Het spreekt voor zich dat deze premie in het kader van het mobiliteitsbudget niet kan worden gecumuleerd met de belastingvrijstelling voor vergoedingen voor woon-werkverplaatsingen die daadwerkelijk te voet of met behulp van mobiliteitshulpmiddelen als omschreven in artikel 38, § 1, alinea 1, 9°, c) WIB 92 worden afgelegd, noch met de belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig (artikel 145/28 WIB 92).

Wachttijd geschrapt

Momenteel moeten werknemers gedurende een bepaalde periode een bedrijfswagen hebben (of daarvoor in aanmerking komen) voordat zij een mobiliteitsbudget kunnen aanvragen.

Het wetsontwerp voorziet in de afschaffing van deze voorwaarde, zodat in aanmerking komende werknemers onmiddellijk (en niet langer na een wachttijd) een mobiliteitsbudget kunnen aanvragen.

Vereenvoudigde bepaling van het mobiliteitsbudget

Het wetsvoorstel beoogt ook de berekening van het bedrag van het mobiliteitsbudget ("Total Cost of Ownership" of "TCO") te vereenvoudigen door middel van de volgende maatregelen:

  • Het bedrag van het mobiliteitsbudget bedraagt minimaal 3.000 EUR/jaar en maximaal een vijfde van het totale brutoloon bedoeld in artikel 6, § 1, derde lid, van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965, met een absoluut maximum van 16.000 EUR/jaar. Deze grenzen (3.000 EUR – 16.000 EUR) werden vastgesteld op aanbeveling van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (NAR-advies nr. 2339 - CCE-advies 2021-2650 van 28 september 2021), op basis van de geldende prijzen op de huidige automarkt.

In de praktijk betekent dit dat als de TCO minder dan 3.000 EUR bedraagt, de werkgever in ieder geval een mobiliteitsbudget van ten minste 3.000 EUR moet toekennen (met een maximum van een vijfde van het totale brutoloon, met een absoluut maximum van 16.000 EUR).

  • Verder voorziet het wetsontwerp in de mogelijkheid voor de werkgever om bij de bepaling van het mobiliteitsbudget van de werknemer de kosten die voortvloeien uit het gebruik van de bedrijfswagen voor beroepsdoeleinden af te trekken, op voorwaarde dat de werkgever de kosten van de werknemer voor verplaatsingen voor beroepsdoeleinden bovenop het mobiliteitsbudget vergoedt bij de toekenning ervan.

Het doel is werkgevers te stimuleren om niet alleen salariswagens (wagens die niet hoofdzakelijk gebruikt worden voor professionele doeleinden) om te zetten in een mobiliteitsbudget, maar ook functiewagens (wagens die nodig zijn om het overeengekomen werk te kunnen uitvoeren).

  • Het wetsontwerp bepaalt verder dat het mobiliteitsbudget beschikbaar wordt gesteld op een "mobiliteitsrekening". Momenteel wordt het mobiliteitsbudget, na aftrek van het deel dat gebruikt kan worden voor de financiering van een milieuvriendelijke bedrijfswagen en de bijhorende kosten (pijler 1), volledig ter beschikking gesteld in een virtuele vorm aan de begunstigde werknemer (artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 maart 2019 tot uitvoering van de wet van 2019 betreffende het mobiliteitsbudget).

Het is de bedoeling om voortaan het volledige bedrag van het mobiliteitsbudget (met inbegrip van de eerste pijler) beschikbaar te stellen op de mobiliteitsrekening, teneinde de afwikkeling van de kosten met betrekking tot de eerste pijler transparanter te maken.

  • Ten slotte laat het wetsontwerp de Koning toe een formule vast te leggen waarmee het bedrag van het mobiliteitsbudget op basis van werkelijke kosten wordt berekend, of kan worden berekend forfaitaire wijze. Op die manier wil de wetgever een belangrijke administratieve vereenvoudiging tot stand te brengen.

Inwerkingtreding

Het hoofdstuk van het wetsontwerp gewijd aan het mobiliteitsbudget zal, indien het in de plenaire vergadering wordt goedgekeurd, op 1 januari 2022 in werking treden, met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot de zero-emissie voorwaarde, die pas vanaf 1 januari 2026 van toepassing zullen zijn.

Er wordt evenwel een overgangsperiode ingevoerd met betrekking tot de minimum- en maximumbedragen voor mobiliteitsbudgetten die al vóór (de goedkeuring en) de bekendmaking van het wetsontwerp in het Belgisch Staatsblad zijn toegekend. Deze mobiliteitsbudgetten moeten, indien nodig, worden aangepast om uiterlijk vanaf 1 januari 2023 binnen de hierboven vermelde grenzen (3.000 EUR - 16.000 EUR) te vallen.

met Emma De Clercq

Zie ook : Loyens & Loeff CVBA ( Mr. Kris De Schutter ,  Mr. Houssam Filali )

[+ http://www.loyensloeff.com]

Mr. Kris De Schutter Mr. Kris De Schutter
Partner
[email protected]
Mr. Houssam Filali Mr. Houssam Filali
Associate - Attorney at Law
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Compensation en Benefits

Laatste artikels Compensation en Benefits

Deadline for CBA no. 90 bonus plans with 2022 reference period approaching
11/04/2022

A bonus plan for non-recurring result linked benefits can still be implemented after the start of the underlying reference...

Read more

Lump sum benefit in kind for electricity and heating no longer possible without the provision of ...
14/01/2022

As a reaction against the growing market practice of employers paying the electricity and heating bill while employees are...

Lump sum benefit in kind for electricity and heating no longer possible without the provision of housing Read more

Time to go “green” with your company cars? Consider introducing a mobility budget
28/12/2021

On 3 December 2021, the Law of 25 November 2021 regarding the tax and social “greenification” of mobility was ...

Time to go “green” with your company cars? Consider introducing a mobility budget Read more

Belgium’s largest Joint Committee reaches a new agreement on employment and working conditions ...
29/11/2021

Against the background of industrial unrest in other sectors, the social partners of Joint Committee 200 –the Commit...

Read more

Laatste artikels van Mr. Kris De Schutter

Transfer of undertakings and pre-pack – CJEU’s nuanced approach
05/05/2022

On 28 April 2022, the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued a judgement regarding the application of the wo...

Read more

Rules for self-employed workers
23/12/2021

The status of platform workers and its recent developments: where do we stand? The requalification of workers is not an ea...

Read more

Hof van Justitie zegt dat hoofddoekenverbod niet discriminerend is
21/07/2021

Na het vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel van 3 mei 2021, waarin de MIVB/STIB werd veroordeeld tot het beëind...

Read more

Nieuwe registratietool voor werkgevers wiens werknemers niet (kunnen) telewerken
29/03/2021

Op 24 maart 2021 introduceerde de Belgische overheid een registratietool waarmee werkgevers moeten aangeven hoeveel werkne...

Read more

Laatste artikels van Mr. Houssam Filali

New tax regime for impatriates (and impatriate researchers)
04/01/2022

A programme-law published on 31 December 2021 in the Belgian Gazette provides a new special tax regime in Belgium for &quo...

Read more

Tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk: nieuwe circulaire
08/07/2021

In het kader van thuiswerk heeft de belastingadministratie in een circulaire de terugbetaling door de werkgever van kantoo...

Read more

Cross-border workers: COVID-19 agreements extended until 30 September 2021
29/06/2021

Belgium has concluded so-called COVID-19 agreements with Germany, France, Luxembourg and the Netherlands on the tax impact...

Read more

Nieuw wetsontwerp voor een groene(re) mobiliteit
04/06/2021

On 18 May 2021, a bill was approved by the Belgian Government to create a green(er) mobility in Belgium by (1) promoting t...

Read more

LexGO Network