Coronapremie kan worden toegekend sinds 1 augustus 2021
24/09/2021

Sinds 1 augustus 2021 kunnen ondernemingen waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald, een coronapremie toekennen aan hun personeel vrij van bijdragen en van belastingen.


Wat is een coronapremie?

De coronapremie is een premie die wordt toegekend in de vorm van papieren of elektronische consumptiecheques (zie SoCompact 38-2020) en heeft als doel steun te verlenen bij de heropstart van de economie na de pandemie.
 
Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende coronapremies mag niet meer bedragen dan 500 euro per werknemer.


Toekenning en uitreiking van de premie
 

De toekenning van de coronapremie moet vervat zijn in een cao op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebreke van een vakbondsafvaardiging of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat zulke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning geregeld worden door een individuele overeenkomst.
 
De premie mag worden uitgereikt vanaf 1 augustus 2021 t.e.m. 31 december 2021.
 
De premie kan worden toegekend door ondernemingen waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald. Het is niet bepaald wat daaronder moet worden verstaan.
 
De coronapremies op papieren drager en in een elektronische vorm kunnen enkel ter beschikking gesteld worden door uitgevers die hiertoe erkend zijn.


Waar kan je met de coronapremie terecht?

De coronapremie wordt toegekend in de vorm van consumptiecheques en mag dus enkel besteed worden in de handelszaken en inrichtingen waar ook de consumptiecheques kunnen besteed worden. Het lijstje met de bedoelde inrichtingen en handelszaken werd uitgebreid met ingang van 1 augustus 2021. Het gaat om inrichtingen en handelszaken die omwille van de pandemie gedurende langere tijd gesloten waren en gedurende andere perioden economische gevolgen ondergingen omwille van de sanitaire maatregelen. Voor een volledige opsomming van de bedoelde inrichtingen en handelszaken, zie § 2 4° van artikel 19quinquies van het Uitvoeringsbesluit van de RSZ-wet.
 
Alle consumptiecheques, ook diegene die voor de invoering van de coronapremie werden toegekend, kunnen gebruikt worden tot 31 december 2022.


(Para)fiscale behandeling van de coronapremie

Wanneer de coronapremie voldoet aan alle in artikel 19quinquies van het Uitvoeringsbesluit van de RSZ-wet vermelde voorwaarden, dan is de premie vrijgesteld van gewone socialezekerheidsbijdragen, zowel voor de werknemer als voor de werkgever.
 
De werkgever is op het bedrag van de premie wel een bijzondere RSZ-bijdrage van 16,5 %verschuldigd.
 
De premie is ook vrijgesteld van belastingen en kan door de werkgever (samen met de bijzondere bijdrage van 16,5 %) afgetrokken worden als beroepskost.


Maximale marge voor de loonkostenontwikkeling

De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling (zie i.v.m. het begrip loonkostenontwikkeling: Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2020-2021, nr. 2643) is voor de periode 2021-2022 bij koninklijk besluit bepaald op 0,4 %.
 
De coronapremie wordt echter niet meegerekend voor de berekening van de loonkostenontwikkeling.
 
Ook het recht op betaald vaccinatieverlof en alle andere uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen met een loonkostverhogend element, genomen tijdens de COVID-19-crisis en vóór 12 april 2021, worden niet meegeteld.
 
Auteurs: Ester Van Oostveldt en Ann Taghon.


BRON:
Art. 56 t.e.m. 62 en art. 67 wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 29 juli 2021)
KB van 21 juli 2021 tot wijziging van artikel 19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 29 juli 2021)
KB van 30 juli 2021 tot uitvoering van de artikelen 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (BS 9 augustus 2021)

Zie ook : BELLAW - Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Compensation en Benefits

Laatste artikels Compensation en Benefits

Deadline for CBA no. 90 bonus plans with 2022 reference period approaching
11/04/2022

A bonus plan for non-recurring result linked benefits can still be implemented after the start of the underlying reference...

Read more

Lump sum benefit in kind for electricity and heating no longer possible without the provision of ...
14/01/2022

As a reaction against the growing market practice of employers paying the electricity and heating bill while employees are...

Lump sum benefit in kind for electricity and heating no longer possible without the provision of housing Read more

Time to go “green” with your company cars? Consider introducing a mobility budget
28/12/2021

On 3 December 2021, the Law of 25 November 2021 regarding the tax and social “greenification” of mobility was ...

Time to go “green” with your company cars? Consider introducing a mobility budget Read more

Belgium’s largest Joint Committee reaches a new agreement on employment and working conditions ...
29/11/2021

Against the background of industrial unrest in other sectors, the social partners of Joint Committee 200 –the Commit...

Read more

LexGO Network