Vergeet deze verplichtingen als werkgever in december 2020 niet
17/11/2020

Het einde van het jaar komt dichterbij. Om er zeker van te zijn dat u het nieuwe jaar zonder zorgen kunt beginnen, zullen we u door deze laatste weken van 2020 heen begeleiden door uw aandacht te vestigen op een aantal laatste to do's.

Vervangingsdagen voor feestdagen in 2021 moeten uitgehangen worden voor 15 december

Elk jaar zijn er 10 wettelijke feestdagen waarop werknemers - in principe - niet mogen werken. Als deze feestdagen op een zondag of een andere dag van inactiviteit binnen het bedrijf vallen, moeten er vervangende feestdagen worden vastgesteld. In 2021 zal de Dag van de Arbeid (1 mei), Onze Lieve-Vrouw Hemelvaart (15 augustus) en Kerstmis (25 december) op een zaterdag of zondag vallen. In de meeste bedrijven zullen deze drie feestdagen dus samenvallen met een dag van inactiviteit, zodat bedrijven moeten zorgen voor vervangingsdagen voor feestdagen. Deze vervangingsdagen moeten uiterlijk op 15 december aan de werknemers worden meegedeeld.

Deze vervangingsdagen moeten via een specifiek cascadesysteem worden vastgelegd:

  • De paritaire comités kunnen bij algemeen verbindend verklaarde beslissing de vervangingsdag vastleggen.
  • Indien op paritair vlak niets is bepaald, kan de ondernemingsraad een beslissing maken.
  • Indien er geen ondernemingsraad is, kunnen de werkgever en de syndicale afvaardiging samen een regeling treffen.
  • Indien er geen syndicale afvaardiging is, kan de werkgever iets regelen met een meerderheid van het personeel.
  • Indien er ook op dit vlak niets geregeld wordt, kunnen de vervangingsdagen voor iedere werknemer vastgelegd worden in individueel overleg met de werkgever.
  • Indien ook dit niet lukt, wordt de feestdag gewoon vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op de feestdag volgt.

Wanneer een bepaalde regeling voor de hele onderneming is uitgewerkt, moet een ondertekend en gedateerd bericht vóór 15 december worden aangeplakt in de lokalen van de onderneming. Een kopie van dit bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en moet worden bezorgd aan de dienst Toezicht Sociale Wetten van de FOD Waso (dit kan sinds 2019 via de online webapplicatie).

Verplichting om alle wettelijke vakantiedagen voor het einde van het jaar op te nemen

Wettelijke vakantiedagen kunnen niet worden overgedragen naar het volgende jaar. Als een werknemer niet al zijn vakantiedagen voor het einde van het jaar heeft opgenomen, verliest hij het recht op die dagen.

Als werkgever moet u er alles aan doen om ervoor te zorgen dat al uw werknemers hun wettelijke vakantiedagen volledig kunnen opnemen voor het einde van het jaar. U mag dit dus zeker niet verhinderen. Er zijn administratieve en zelfs strafrechtelijke sancties als u dit zou proberen voorkomen.

Door langdurige afwezigheid, een schorsing van de arbeidsovereenkomst of een andere vorm van overmacht kunnen sommige werknemers hun vakantie niet vóór 31 december opnemen. Volgens de wet moet je hen als werkgever een vergoeding betalen in verhouding tot hun resterende vakantiedagen.

Werknemers die er bewust voor kiezen om niet al hun vakantiedagen op te nemen, krijgen geen vakantiegeld voor de resterende dagen.

Voor bijkomende vakantiedagen die op sector- of bedrijfsniveau worden toegekend, is men vrij om te beslissen of ze al dan niet overdraagbaar zijn.

Verplichting om alle ADV-dagen voor het einde van het jaar op te nemen

Indien de wekelijkse arbeidsduur in uw bedrijf gemiddeld op jaarbasis wordt bereikt door de toekenning van arbeidsduurverminderingsdagen (ADV), moeten deze dagen ook voor het einde van het jaar worden opgenomen. Anders wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur immers overschreden. Het is niet mogelijk de ADV-dagen uit te betalen of over te dragen naar het volgende jaar.

To do

  1. Een beslissing nemen over de drie vervangingsdagen voor de feestdagen in 2021 vóór 15 december 2020.
  2. Stel de werknemers die op dit moment nog jaarlijkse vakantiedagen hebben schriftelijk op de hoogte en vraag hen deze voor het einde van dit jaar op te nemen. Informeer hen ook dat deze dagen niet kunnen worden overgedragen naar 2021. Als zij weigeren de resterende vakantiedagen op te nemen, kunnen zij dit het beste schriftelijk aan u bevestigen. Zo dekt u zich in tegen eventuele sancties en hoeft u het vakantiegeld voor de niet opgenomen dagen van de bedienden niet meer te betalen.
  3. Plan met de werknemers de nog resterende ADV-dagen voor 2020 in voor het einde van dit jaar.

Zie ook : Loyens & Loeff CVBA ( Mrs. Mieke D'hanis )

[+ http://www.loyensloeff.com]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

CSSF circular on governance and security requirements for teleworking
13/04/2021

On 9 April 2021, the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the « CSSF »), the L...

CSSF circular on governance and security requirements for teleworking Read more

Do's and Don'ts for employers regarding COVID-19 vaccintation
13/04/2021

The Belgian government’s vaccination campaign is finally coming up-to-speed. Employers are also eager to rapidly hav...

Read more

Kunnen werkgevers hoofddoeken verbieden?
12/04/2021

Neutrale dresscode vormt noch directe noch indirecte discriminatie op basis van geloof

Kunnen werkgevers hoofddoeken verbieden? Read more

Covid-19: New law grants vaccination leave to employees
12/04/2021

On 25 March 2021, the Federal Parliament passed a law introducing vaccination leave. Under this law, employees who wish to...

Covid-19: New law grants vaccination leave to employees Read more

Laatste artikels van Mrs. Mieke D'hanis

Verkiezingen 2019: alles op een rijtje
14/05/2019

Op 26 mei zijn er federale, regionale en Europese verkiezingen in België. Iedereen die meerderjarig is, heeft stempli...

Read more

LexGO Network