Sociale verkiezingen 2020 - Verruimde mogelijkheid elektronische stemming
15/07/2020

Bedrijven die in februari 2020 niet hadden beslist om een elektronische stemming te organiseren, krijgen van de wetgever een ‘tweede kans’ om dit alsnog te organiseren. Dit veronderstelt een akkoord met alle vakbonden die kandidaten hebben voorgedragen. Dit kan ook als u vandaag geen overlegorganen heeft. Dergelijk akkoord zal kunnen gesloten worden ten vroegste vanaf de nieuwe dag X+36 tot en met de nieuwe dag X+54, hetzij in de periode eind september tot eind oktober 2020, afhankelijk van uw nieuwe verkiezingdatum.

Nu de algemene aanbeveling blijft om voor werknemers wiens functie het toelaat, telewerk te organiseren en veel bedrijven gelet op de Covid-19-pandemie ervoor opteren om de terugkeer naar het werk uit te stellen, heeft de wetgever een extra optie voorzien voor de organisatie van de sociale verkiezingen.

In principe konden enkel bedrijven met een OR, CPBW of VA beslissen om een elektronische stemming te organiseren. Dergelijke beslissing diende uiterlijk op dag X in februari 2020 genomen te worden.

Verschillende bedrijven wensen nu alsnog een elektronische stemming te organiseren, hetgeen verantwoord is vanuit veiligheids- en gezondheidsoogpunt. Immers kan de elektronische stemming een oplossing bieden voor mogelijke problemen die zich voordoen bij de organisatie van fysieke stembureaus.

Deze mogelijkheid wordt nu voorzien met de volgende parameters:

  • Tijdstip akkoord? Dit akkoord kan enkel gesloten worden in de periode X+36 (eerste dag hervatting van de sociale verkiezingsprocedure, hetzij (onder voorbehoud van bevestiging in een koninklijk besluit), tussen 23 september en 6 oktober 2020) tot en met X+56 (in principe tussen 13 en 26 oktober 2020).
  • Met wie? Het akkoord moet gesloten worden met alle representatieve organisaties die kandidaten hebben voorgedragen voor de betrokken werknemerscategorie(ën). Dit betekent dus dat wanneer uw bedrijf vandaag geen organen heeft, u ook dergelijk akkoord kan sluiten.
  • Inhoud akkoord? Het akkoord dient de bevestiging te omvatten voor welke categorie(ën) er tot elektronische stemming zal worden overgegaan. Bovendien moet het akkoord ook alle overige inhoudelijke aspecten van de elektronische stemming regelen, in het bijzonder een omschrijving van de gebruikelijke werkpost (indien van toepassing), de bijzondere voorwaarden om het geheim van de stemming te garanderen, de modaliteiten met het oog op de goede werking van het stembureau en de wijze van identificatie van de kiezers.
  • Gevolgen? De overige voorwaarden inzake de elektronische stemming (waarborgen inzake het systeem, opleiding…) blijven identiek en zullen dus gerespecteerd moeten worden.
  • Publicatie? De beslissing waarbij het bericht van dag X wordt rechtgezet, zal onmiddellijk aangeplakt moeten worden op de gebruikelijke wijze (ofwel fysieke aanplakking of, indien alle werknemers hiertoe tijdens de normale werkuren toegang hebben, is ook een elektronische aanplakking via het Intranet, Sharepoint, enz. mogelijk). Het formulier zal ook aan de FOD WASO bezorgd moeten worden via de webapplicatie (of zoniet, per post verstuurd worden naar de verschillende representatieve organisaties).
  • Stemming per brief? De timing is niet willekeurig gekozen aangezien uw onderneming ook tot en met X+56 de tijd heeft om te beslissen om een stemming per brief te organiseren voor de categorieën van werknemers die voldoen aan de voorwaarden. Eén van de mogelijkheden om de stemming per brief te organiseren betreft de situatie ‘aanzienlijke spreiding van het personeel’. Het lijkt ons aannemelijk dat voor bedrijven die voorzien om het telewerk te bestendigen, zij inderdaad de optie hebben om een stemming per brief te organiseren.

Het is alleszins nog even wachten op het koninklijk besluit dat de nieuwe verkiezingsdata bevestigt, maar de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad spraken op 30 juni 2020 af om de sociale verkiezingen te laten doorgaan in de periode van 16 tot en met 29 november 2020. Het KB dat dit moet bevestigen, wordt verwacht tegen ten laatste begin augustus.

Actiepunt

Indien u graag nog een elektronische stemming en/of stemming per brief wenst te organiseren in uw bedrijf, sluit dan een akkoord met de representatieve organisaties die kandidaten hebben voorgedragen. Het akkoord over een elektronische stemming kan enkel gesloten worden in de periode van X+36 tot X+56 (zie onze website voor uw aangepaste verkiezingskalender ). U kan dit akkoord ook sluiten als uw bedrijf vandaag geen overlegorganen heeft.

Zie ook : Claeys & Engels


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

COVID-19 – Exit-strategie: wat moet u weten als werkgever?
13/05/2021

De federale regering heeft gisteren het zomerplan of de exit-strategie bekend gemaakt. Er zijn vier stappen gepland, maar ...

Read more

Interessante ontwikkeling op het vlak van niet-concurrentiebedingen in België
08/05/2021

Niet-concurrentiebedingen[1] die werknemers verbieden concurrerende activiteiten uit te oefenen nadat zij hun werkgev...

Interessante ontwikkeling op het vlak van niet-concurrentiebedingen in België Read more

Wachtdiensten: arbeidstijd of rusttijd?
07/05/2021

Het Europese Hof van Justitie reikt in twee arresten van 9 maart 2021 criteria aan om de arbeidsrechtelijke behandeli...

Read more

Double holiday pay for white-collar workers - a recap
05/05/2021

When an employee takes paid annual holidays – which he has built up during the previous calendar year – the em...

Read more

LexGO Network