Sociale verkiezingen 2020: aanplakking van de kandidatenlijsten op X + 40
25/09/2020

Uiterlijk op dag X + 35 (die in functie van de dag waarop u verkiezingen zult houden, gelegen is tussen 17 en 30 maart 2020) hebben de representatieve werknemersorganisaties (ACLVB, ACV, ABVV of hun professionele en interprofessionele organisaties), de representatieve organisatie van de kaderleden NCK of een groep kaderleden als er een afzonderlijke vertegenwoordiging is van de kaderleden, kandidatenlijsten kunnen indienen, hetzij schriftelijk hetzij via een upload van de kandidatenlijst op de webapplicatie “sociale verkiezingen 2020” die toegankelijk is via https://www.sociale-verkiezingen.belgie.be.

Aanplakking van de kandidatenlijsten

Uiterlijk op dag X + 40 (die, in functie van de dag waarop u verkiezingen zult houden, gelegen is tussen 27 september en 10 oktober 2020) moet ten behoeve van de werknemers een bericht X + 40 dat de kandidatenlijsten bevat worden uitgehangen in de diverse afdelingen en onderafdelingen van de onderneming (op dezelfde plaats als het vorige bericht X).

Deze aanplakking mag vervangen worden door het elektronisch beschikbaar stellen van het document op voorwaarde dat alle werknemers kennis ervan kunnen nemen tijdens de normale werkuren.

De kandidatenlijsten moeten worden voorgelegd zoals ze werden voorgedragen door de vakbonden of door de kaderleden. De volgorde van de kandidaten mag dus niet worden veranderd noch mogen er verbeteringen worden aangebracht aan een kandidatenlijst zelfs in geval van een manifeste fout.

Klachten en opmerkingen betreffende de kandidatenlijsten

Klachten tegen de kandidatenlijsten kunnen uiterlijk tot op dag X + 47 bij u worden ingediend (die, in functie van de dag waarop u verkiezingen zult houden, gelegen is tussen 4 en 17 oktober 2020).

Het zijn de werknemers die op de kiezerslijsten staan, alsook de betreffende representatieve werknemersorganisatie(s) en de betreffende representatieve organisaties van kaderleden (voor de raad) die deze klachten kunnen indienen.

De werknemers die hun kandidatuur wensen in te trekken of één of meer kandidaturen wensen in te trekken die in strijd zijn met het voorschrift dat verbiedt om eenzelfde kandidatuur op meer dan één kandidatenlijst voor te dragen, brengen u dit ter kennis binnen dezelfde termijn.

Binnen diezelfde termijn kunnen de kandidaten ook de volgende veranderingen vragen:

  • de toevoeging van de gebruikelijke voornaam of naam;
  • de verbeteringen aan de naam of de voornaam;
  • voor de gehuwde kandidaten of weduwen, vermelding van hun meisjesnaam of hun meisjesnaam voorafgegaan door de naam van hun echtgenoot of overleden echtgenoot.

De dag na ontvangst van de klachten en van de aangevraagde intrekkingen en ten laatste op dag X + 48 (die, in functie van de dag waarop u verkiezingen zult houden, gelegen is tussen 5 en 18 oktober 2020), maakt u de meegedeelde klacht of de intrekking van de kandidatuur over aan de organisatie die kandidaten heeft voorgedragen of aan de kaderleden die een lijst hebben ingediend. Ze beschikken over een termijn van zes dagen (tot dag X + 54 die, in functie van de dag waarop u verkiezingen zult houden, gelegen is tussen 11 en 24 oktober 2020) om de lijst met voorgedragen kandidaten te wijzigen indien ze dit nuttig achten.

In geval van klachten of opmerkingen moet u op dag X + 56 (die, in functie van de dag waarop u verkiezingen zult houden, gelegen is tussen 13 en 26 oktober 2020), op dezelfde plaatsen als bericht X, opnieuw de kandidatenlijsten uithangen, ongeacht zij al dan niet werden veranderd sedert dag X + 35.

Wanneer er in de onderneming geen enkele klacht werd ingediend dan kunt u uiterlijk tot op dag X + 52 (die, in functie van de dag waarop u verkiezingen zult houden, gelegen is tussen 9 en 22 oktober 2020) bij de arbeidsrechtbank beroep aantekenen tegen de kandidatenlijsten die niet voldoen aan de wettelijke voorschriften (met name inzake verkiesbaarheid). De arbeidsrechtbank doet uitspraak binnen de 14 dagen volgend op de ontvangst van het beroep. (d.w.z. uiterlijk op dag X + 66).

Wanneer de voordracht van de kandidaten aanleiding gaf tot een klacht dan kunt u uiterlijk tot op dag X + 61 (die, in functie van de dag waarop u verkiezingen zult houden, gelegen is tussen 18 en 31 oktober 2020) bij de arbeidsrechtbank beroep indienen tegen de voordracht van kandidaten als de kandidaturen of de kandidatenlijsten niet in overeenstemming zijn met de wettelijke voorwaarden (met name inzake verkiesbaarheid). Dit beroep is dus ondergeschikt aan de voorwaarde dat er voorafgaandelijk een klacht werd ingediend.

De belanghebbende werknemers, de representatieve organisaties van de belanghebbende werknemers en de belanghebbende organisaties van de kaderleden (voor de ondernemingsraad) kunnen eveneens tot op dag X+61 bij de arbeidsrechtbank beroep aantekenen met betrekking tot de voorgedragen kandidaten die aan de basis liggen van een klacht

De rechtbank doet uitspraak binnen de 14 dagen volgend op de ontvangst van het beroep d.w.z. uiterlijk op dag X + 75).

Eventuele wijzigingen van de kandidatenlijsten moeten aangeplakt worden.

Wijziging van de kandidatenlijsten

Tot op de veertiende dag voor de verkiezingen (dag X+76, die, in functie van de dag waarop u verkiezingen zult houden, gelegen is tussen 2 en 15 november 2020) kunnen de representatieve werknemersorganisaties, de representatieve organisaties van kaderleden of de kaderleden die een lijst hebben voorgedragen, na raadpleging van de werkgever, een kandidaat die voorkomt op de aangeplakte lijsten, vervangen in volgende gevallen:

  • overlijden van een kandidaat;
  • ontslag gegeven door een kandidaat uit zijn betrekking in de onderneming;
  • ontslag van de kandidaat uit de representatieve werknemersorganisatie of de representatieve organisatie van kaderleden die hem heeft voorgedragen;
  • intrekking door de kandidaat van zijn kandidatuur;
  • wijziging van categorie van een kandidaat.

Zij kunnen ook nog een kandidaat vervangen die van de aangeplakte lijsten werd geschrapt wegens intrekking van zijn kandidatuur binnen de wettelijke termijn (X + 47).

U moet die veranderingen aanplakken op dezelfde plaatsen als het bericht X, van zodra u van de vervanging in kennis wordt gesteld.

Aanplakking van de definitieve kandidatenlijsten

De kandidatenlijsten worden definitief afgesloten op dag X+77 (die, in functie van de dag waarop u verkiezingen zult houden, gelegen is tussen 3 en 16 november 2020).  

U moet de definitieve kandidatenlijsten uithangen, al dan niet gewijzigd.

Florence Wairy - Senior legal consultant

Zie ook : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

CSSF circular on governance and security requirements for teleworking
13/04/2021

On 9 April 2021, the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the « CSSF »), the L...

CSSF circular on governance and security requirements for teleworking Read more

Do's and Don'ts for employers regarding COVID-19 vaccintation
13/04/2021

The Belgian government’s vaccination campaign is finally coming up-to-speed. Employers are also eager to rapidly hav...

Read more

Kunnen werkgevers hoofddoeken verbieden?
12/04/2021

Neutrale dresscode vormt noch directe noch indirecte discriminatie op basis van geloof

Kunnen werkgevers hoofddoeken verbieden? Read more

Covid-19: New law grants vaccination leave to employees
12/04/2021

On 25 March 2021, the Federal Parliament passed a law introducing vaccination leave. Under this law, employees who wish to...

Covid-19: New law grants vaccination leave to employees Read more

LexGO Network