Fiscaal voordeel overuren opgetrokken naar 180 uren
26/03/2019

De wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal verhoogt het overurenquotum dat een fiscaal gunstregime geniet. Vanaf 1 januari 2019 geldt een maximum van 180 i.p.v. 130 uren. Voor de gevallen die reeds een verhoogd quotum genieten, de horeca en werken in onroerende staat, wijzigt er niets. De verhoging geldt vooralsnog tot en met 31 december 2020, maar kan verlengd worden.
 

Fiscaal gunstregime voor overuren, waarover gaat het alweer?

Sinds 1 juli 2005 geniet de bezoldiging die aanleiding geeft tot de betaling van overloon of tot de betaling van de 20%-toeslag in de bouwsector een fiscaal gunstregime, zowel voor de werkgever alsook voor de werknemer.

Het gunstregime kan enkel aangewend worden indien de werkgever onder het toepassingsgebied van de cao-wet valt. De economische herstelwet van 27 maart 2009 breidde het toepassingsgebied uit naar Proximus, Bpost, NMBS, Infrabel en HR Rail.

De gunstregeling geldt enkel voor zover de werknemer onder het toepassingsgebied van de arbeidswet van 16 maart 1971 valt. Werknemers die tewerkgesteld worden door een werkgever uit de non-profitsector waarvoor de vermindering in het kader van de Sociale Maribel geldt of een werkgever die valt onder het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen zijn van deze maatregel uitgesloten.
 

Voordeel werknemer: belastingvermindering

De werknemer geniet een belastingvermindering, die reeds verrekend wordt in de bedrijfsvoorheffing.

De belastingvermindering bedraagt:

  • 66,81 % van het bruto bedrag van de bezoldigingen dat als berekeningsgrondslag heeft gediend voor de berekening van de overurentoeslag voor zover een wettelijke overurentoeslag van 20 % van toepassing is;
  •  57,75 % van het bruto bedrag van de bezoldigingen dat als berekeningsgrondslag heeft gediend voor de berekening van de overurentoeslag voor zover een wettelijke overurentoeslag van 50 of 100 % van toepassing is.

De bruto bezoldigingen die in aanmerking moeten genomen worden bestaan uit het totaal van de berekeningsgrondslagen voor de overwerktoeslag die betaald werd voor de uren die de werknemer tijdens het belastbare tijdperk als overwerk heeft gepresteerd.
 

Voordeel werkgever: gedeeltelijke doorstortingsvrijstelling bedrijfsvoorheffing

De werkgever moet een deel van de door hem ingehouden en verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet doorstorten aan de fiscus.
De werkgever moet de bedrijfsvoorheffing volledig inhouden maar:

  • 32,19 % van het bruto bedrag van de bezoldigingen dat als berekeningsgrondslag heeft gediend voor de berekening van de overwerktoeslag voor zover een wettelijke overwerktoeslag van 20 % van toepassing is, dient de werkgever niet door te storten ;
  • 41,25 % van het bruto bedrag van de bezoldigingen dat als berekeningsgrondslag heeft gediend voor de berekening van de overwerktoeslag voor zover een wettelijke overwerktoeslag van 50 of 100 % van toepassing is, dient de werkgever niet door te storten.


Plafond rechtgevende overuren

Het fiscale voordeel was tot en met 2018 beperkt tot de eerste 130 overuren per jaar en per werknemer.

In onderstaande gevallen geldt een verhoogd plafond:

  • tewerkstelling in de horecasector;
  • tewerkstelling voor werken in onroerende staat op voorwaarde dat er gebruik wordt gemaakt van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Voor de horecasector geldt een verhoogd quotum van 360 uren, en voor werken in onroerende staat een quotum van 180 uren.

Let wel, naast bovenvermelde fiscale gunstregime geniet de horecasector de mogelijkheid van ‘netto overuren’. Meer informatie over deze netto overuren vindt u hier (link). Het betreffen twee verschillende regelingen. Bij toepassing van de ‘netto overuren’ wordt bijvoorbeeld géén overloon betaald, terwijl dat net een vereiste is om het bovenvermelde fiscale gunstregime te kunnen toepassen.

 

Verhoging plafond vanaf 1 januari 2019

De wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal verhoogt het overurenquotum van 130 naar 180 uren.

Voor de gevallen die reeds een verhoogd quotum genieten, de horeca en werken in onroerende staat, wijzigt er niets.

De wet wijzigt dus enkel het standaardplafond.

 

Voorlopig een tijdelijke maatregel t.e.m. 2020

De wet voorziet een stopzetting van de verhoging vanaf 2021, waarna het standaardquotum dus terug naar 130 uren zakt.

Met een koninklijk besluit kan de verhoging wel verder gezet worden na 2020.

 

Bron: wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal (parlementair document n° 3482 - link), onder voorbehoud van publicatie in het Staatsblad.

Depondt Wim - legal advisor

Zie ook : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

Wanneer behoren bonussen tot het lopend loon?
14/06/2019

Het antwoord op die vraag is van belang om uit te maken of bonussen moeten worden begrepen in de basis waarop beëindi...

Read more

5 tips om een goede organisatie tijdens de vakantieperiode te verzekeren!
14/06/2019

De zomer is de periode waarin werknemers vakantiedagen opnemen. In dit artikel delen we tips om ervoor te zorgen dat ook i...

5 tips om een goede organisatie tijdens de vakantieperiode te verzekeren! Read more

Cybersurveillance des travailleurs : quelles sont les limites ?
14/06/2019

En tant qu’employeur, il est légitime de vouloir surveiller ses travailleurs et contrôler l’utili...

Read more

Les horaires de travail flottants, une même réalité dans le secteur public et dans le secteur pri...
13/06/2019

Les horaires de travail flottants tendent à assurer une certaine flexibilité au travail. En effet, la mise e...

Read more

LexGO Network