Strafrecht


"Spreken is zilver, zwijgen is goud" of is het goud toch voor de spijtoptant?
26/09/2018

Met de wet van 22 juli 2018 wordt het Belgische strafprocesrecht verrijkt met de figuur van de spijtoptant. Personen die geviseerd worden door een strafzaak of die veroordeeld werden en die belangrijke informatie over derden aanreiken aan de vervolgende instanties, kunnen hiermee een vermindering van hun straf of andere voordelen bekomen.  

Read more
Ook de gemeente voor de strafrechter: einde van de strafrechtelijke immuniteit voor publiekrechtelijke rechtspersonen

Ook de gemeente voor de strafrechter: einde van de strafrechtelijke immuniteit voor publiekrechtelijke rechtspersonen
30/07/2018

Een aantal publiekrechtelijke rechtspersonen konden tot voor kort niet strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden, zoals de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten of de lokale besturen. Dat verandert vanaf 30 juli 2018, met de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2018. De wet van 11 juli 2018 heft de strafrechtelijke immuniteit van deze overheden immers op.

Read more
Système d’alerte interne : quelles précautions prendre ?

Système d’alerte interne : quelles précautions prendre ?
27/06/2017

A ce jour, aucune législation belge ne protège les lanceurs d’alerte dans le secteur privé. Seuls les fonctionnaires fédéraux et de l’autorité flamande sont protégés. Une proposition de résolution a uniquement été déposée devant le Parlement bruxellois.

Read more
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van vennootschappen en leidinggevenden – de lege lata, de lege ferenda

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van vennootschappen en leidinggevenden – de lege lata, de lege ferenda
23/06/2017

De strafrechtelijke aansprakelijkheid voor misdrijven gepleegd in het kader van een rechtspersoon is een klassiek thema uit het ondernemingsstrafrecht. In een uitvoerige bijdrage in het Tijdschrift voor Strafrecht, bespreekt Hans Van Bavel vooreerst de toerekening van binnen een rechtspersoon gepleegde feiten aan bestuurders en leidinggevenden.

Read more
Minnelijke schikking gedeeltelijk ongrondwettelijk verklaard

Minnelijke schikking gedeeltelijk ongrondwettelijk verklaard
14/06/2016

Het Grondwettelijk Hof vernietigde vorige week donderdag in een baanbrekend arrest artikel 216bis §2 van het Wetboek van Strafvordering, het artikel dat de minnelijke schikking en het daaruit volgend verval van de strafvordering regelt. Het Hof stelde dat §2 van het wetsartikel een schending inhoudt van een aantal basisrechten, waaronder het recht op een eerlijk proces en het beginsel van de onafhankelijkheid van de rechter.

Read more
Mr. Michaël Fernandez-Bertier

La transaction pénale étendue jugée inconstitutionnelle
03/06/2016

Ce 2 juin 2016, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt n° 83/2016 constatant l'inconstitutionnalité de la transaction pénale étendue inscrite à l’article 216bis, § 2 du Code d’instruction criminelle. Saisie de quatre questions préjudicielles par la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Gand, elle s’est exprimée quant à la compatibilité de la mesure avec nombre de garanties constitutionnelles.

Read more
Potpourri II: de wijzigingen in het strafrecht en de strafvordering op een rij

Potpourri II: de wijzigingen in het strafrecht en de strafvordering op een rij
26/02/2016

Op 19 februari werd in het Belgisch Staatsblad het tweede deel van het geplande Potpourri-vierluik van Minister van Justitie Koen Geens gepubliceerd: de “Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie”. Met de Potpourri II-wet zet de Minister een nieuwe stap in het uitrollen van “zijn” Justitieplan, een plan om de werklast van justitie te verminderen en de procedures efficiënter te maken, dit zonder te raken aan de fundamentele rechten van de partijen.

Read more
Seksismeverbod in Strafwet

Seksismeverbod in Strafwet
26/11/2015

De wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte (Seksismewet) kende een bewogen start. Het ontwerp dat tot de wet leidde werd niet alleen door juristen sterk bekritiseerd, ook feministen, schrijvers, seksuologen en zelfs het Centrum voor Gelijke Kansen spraken zich ertegen uit. Het leek bijna moeilijk om er buiten het parlement voorstanders van te vinden. Niettemin koos de politieke meerderheid ervoor om het ontwerp nog vlak voor de ontbinding van de Kamers bij prioriteit goed te keuren. Enige tijd na de totstandkoming van de wet werd een verzoekschrift tot vernietiging ingediend bij het Grondwettelijk Hof, door een kleine Franstalige partij, de Parti Libertarien. Uitspraak in die zaak wordt in de loop van 2016 verwacht.

Read more
Is een vals Facebookprofiel strafbaar?

Is een vals Facebookprofiel strafbaar?
23/01/2015

De vraag wordt ons geregeld gesteld: is het nu eigenlijk strafbaar om een vals Facebookprofiel aan te maken onder iemand anders naam en om daar al dan niet verzonnen berichten te posten? We bespraken al een tijdje geleden een vonnis over dit onderwerp, maar aangezien de vraag blijkbaar leeft gaan we er graag nog even opnieuw op in.

Read more
Mrs. Melanie Verroken
--None-- Francis Westelinck

Het drukpersmisdrijf: Update door het Hof van Cassatie
09/09/2013

Hoewel de Belgische wetgever initieel voorzag dat er slechts sprake kan zijn van een drukpersmisdrijf indien er gebruik wordt gemaakt van een drukpers, oordeelde het Belgische Hof van Cassatie onlangs dat deze notie evolutief dient te worden geïnterpreteerd en eveneens van toepassing kan zijn op strafbare meningsuitingen op het internet.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network