Strafprocedure


Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet

Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet
16/06/2020

In een arrest van 11 juni 2020 spreekt het Hof van Cassatie zich (nog maar eens) uit over de zogenaamde (fiscale) Antigoon-leer en komt tot het besluit dat het in het kader van een strafprocedure onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal alsnog gebruikt kan worden voor de fiscale naheffing.

Read more
Politie mag duim verdachte op smartphone plaatsen om deze te ontgrendelen

Politie mag duim verdachte op smartphone plaatsen om deze te ontgrendelen
07/03/2019

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 28 februari 2019 een interessante uitspraakgedaan. Volgens deze uitspraak mag de politie de duim van een verdachte op een smartphone plaatsen om deze te ontgrendelen en de gegevens die daarop staan veilig te stellen voor het onderzoek.

Read more
De vervolging van fiscale misdrijven anno 2019: wetswijzigingen op komst!

De vervolging van fiscale misdrijven anno 2019: wetswijzigingen op komst!
14/02/2019

Overtredingen van de fiscale wetsbepalingen kunnen, voor zover ze met bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden zijn begaan, strafrechtelijk gesanctioneerd worden. Dergelijke fiscale inbreuken kunnen derhalve zowel door de fiscus onderzocht als door het gerecht vervolgd worden.

Read more
Nieuw wetgevend kader voor de minnelijke schikking

Nieuw wetgevend kader voor de minnelijke schikking
18/05/2018

Krantenkoppen en citaten als "Afkoopwet in strijd met Grondwet" (De Tijd 2 juni 2016), "Afkoopwet lijkt dood en begraven" (De Standaard 22 november 2016), en "De minnelijke schikking is op sterven na dood" (Yves LIÉGEOIS in Knack 12 juli 2016) bleven lang actueel, maar verloren op 12 mei 2018 alsnog alle relevantie.

Read more
Mr. Michaël Fernandez-Bertier

La transaction pénale étendue jugée inconstitutionnelle
03/06/2016

Ce 2 juin 2016, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt n° 83/2016 constatant l'inconstitutionnalité de la transaction pénale étendue inscrite à l’article 216bis, § 2 du Code d’instruction criminelle. Saisie de quatre questions préjudicielles par la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Gand, elle s’est exprimée quant à la compatibilité de la mesure avec nombre de garanties constitutionnelles.

Read more
Mrs. Régine Feltkamp

Pay or complain? De inning van onbetwiste professionele schuldvorderingen versoepeld
29/02/2016

In een poging het economische leven een stimulans te geven, de rechtbanken te ontlasten en gevolg te geven aan art. 10 van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (Pb. L. van 23 februari 2011, afl. 48, 1), voert de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie (BS 22 oktober 2015, 65084;), beter bekend als de zogenaamde ‘Potpourri I-wet’, een nieuwe procedure in teneinde betalingsachterstanden in commerciële aangelegenheden te reduceren (nieuwe artt. 1394/20 t.e.m. 1394/24 Ger.W.). Deze procedure treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 september 2017. Er zijn immers een aantal uitvoeringsmaatregelen die nog genomen moeten worden.

Read more
Potpourri II: de wijzigingen in het strafrecht en de strafvordering op een rij

Potpourri II: de wijzigingen in het strafrecht en de strafvordering op een rij
26/02/2016

Op 19 februari werd in het Belgisch Staatsblad het tweede deel van het geplande Potpourri-vierluik van Minister van Justitie Koen Geens gepubliceerd: de “Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie”. Met de Potpourri II-wet zet de Minister een nieuwe stap in het uitrollen van “zijn” Justitieplan, een plan om de werklast van justitie te verminderen en de procedures efficiënter te maken, dit zonder te raken aan de fundamentele rechten van de partijen.

Read more
Pot Pourri I - ce qui change concrètement pour les avocats

Pot Pourri I - ce qui change concrètement pour les avocats
28/10/2015

ERRATUM – la version précédente de cet article contenait une petite erreur  en ce qui concerne le défaut. Nous en avons profité pour apporter une précision en ce qui concerne l’exécution provisoire : l’opposition reste suspensive. 

Adoptée en séance plénière le 16 octobre 2015, la loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice a été sanctionnée par le Roi le 19 octobre 2015 et publiée au moniteur belge du 22 octobre 2015, soit moins d’une semaine après son adoption.

Read more
L'accord transatlantique sur l'échange de données en matières judiciaire et de police

L'accord transatlantique sur l'échange de données en matières judiciaire et de police
30/09/2015

Les négociateurs européens et américains viennent d'arriver à un accord-cadre sur l'échange de données personnelles en matières judicaire et de police.  La période est symbolique puisqu'elle correspond à celle des attentats du 11 septembre.  Cet accord est le résultat de quatre ans de négociations difficiles.  Il constitue en outre une avancée gigantesque pour la reconstruction de la confiance entre l'Europe et les Etats-Unis, suite aux révélations d'Edward Snowden concernant notamment le programme de surveillance PRISM.

Read more
Mag de politie de informatie op een smartphone lezen?

Mag de politie de informatie op een smartphone lezen?
20/05/2015

De Procureur des Konings mag alles in beslag te nemen wat kan dienen om de waarheid aan de dag te brengen. Volgens een recent arrest van het Belgische Hof van Cassatie is dat voldoende wettelijke grondslag voor het uitlezen door de politie van het geheugen van een GSM of smartphone. Het Nederlandse gerecht denkt daar alvast anders over.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network