Publiek-private Samenwerking


Mr. Thibaut Willems
Mr. Didier De Vliegher

Flemish Decree on Major Projects and Programmes
06/05/2019

On 27 April 2019, a Flemish decree establishing a framework for major projects and programmes entered into force. The decree aims to remedy the issues that have arisen in connection with the reporting by the Flemish government on alternative financing projects

Read more
Nieuwigheden inzake uitsluitingsgronden: corrigerende maatregelen

Nieuwigheden inzake uitsluitingsgronden: corrigerende maatregelen
04/05/2017

​De nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten (die naar alle waarschijnlijkheid op 30 juni 2017 in werking zal treden) bevat een belangrijke nieuwigheid met betrekking tot de selectie van kandidaten (in de niet-openbare procedures) en inschrijvers (in de openbare procedures). Het gaat hier om de omzetting van artikel 57 van de richtlijn 2014/24/EU.

Read more
Imminente, maar progressieve, inwerkingtreding van de nieuwe reglementering inzake overheidsopdrachten

Imminente, maar progressieve, inwerkingtreding van de nieuwe reglementering inzake overheidsopdrachten
12/04/2017

Volgens het laatst beschikbaar ontwerp van het nieuw koninklijk besluit voor de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren (op 29 maart 2017) zou de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten in werking treden op 30 juni 2017 (minstens voor wat betreft opdrachten in de klassieke sectoren).

Read more
Het Hof van Justitie bevestigt dat de beoordelingsmethode niet voorafgaandelijk moet worden bekendgemaakt in het bestek

Het Hof van Justitie bevestigt dat de beoordelingsmethode niet voorafgaandelijk moet worden bekendgemaakt in het bestek
13/12/2016

Het Hof van Justitie heeft zich recentelijk (HvJ 14 juli 2016, C-6/15) uitgesproken over de prejudiciële vraag of aanbestedende overheden de beoordelingsmethode al dan niet voorafgaandelijk moeten meedelen in hun bestek. Anders dan voor de gunningscriteria en de weging daarvan, werd tot heden in de rechtspraak aangenomen dat dit niet verplicht was.

Read more
Wijziging Decreet Intergemeentelijke Samenwerking: belangrijke gevolgen

Wijziging Decreet Intergemeentelijke Samenwerking: belangrijke gevolgen
14/09/2016

Op 17 juni 2016 werd in het Belgisch Staatsblad het Decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005 gepubliceerd.

Dit decreet brengt verscheidende wijzigingen aan het Decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

Read more
Het Europees uniform aanbestedingsdocument

Het Europees uniform aanbestedingsdocument
07/04/2016

De inwerkingtreding van de nieuwe Overheidsopdrachtenwet komt steeds dichterbij, gelet op het gegeven dat de Nieuwe Overheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24 moet worden omgezet voor 28 april 2016. Reden waarom ook in de schoot van de Europese Commissie de nodige maatregelen worden genomen. Per 5 januari 2016 werd de uitvoeringsverordening uitgevaardigd houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). 
 

Read more
Mr. Wouter Neven
Mr. Jens Debièvre

Overheidsvastgoed: is de huur van een nog te realiseren bouwwerk een overheidsopdracht (voor werken)?
16/06/2015

Een ondertussen klassieke manier van verwerving van publieke gebouwen is de zgn. huur van een nog te realiseren gebouw. De overheid laat een aannemer/promotor een welbepaald gebouw realiseren (al dan niet op eigen terreinen) en zegt toe dit gebouw na oplevering te zullen huren. Hoewel de huur van een bestaand gebouw is uitgezonderd van het toepassingsgebied van de regelgeving inzake overheidsopdrachten, rijst in de praktijk vaak de vraag of dergelijke contracten toch niet functioneel moeten worden gezien als overheidsopdrachten (voor werken).

Read more
Airbnb en de Belgische wet: op welke regels moet je letten?

Airbnb en de Belgische wet: op welke regels moet je letten?
10/05/2014

Airbnb en de Belgische wet: op welke regels moet je letten als je gastenkamers aanbiedt in België?

De laatste tijd was er nogal wat commotie rond juridische problemen in verband met het gebruik van de website Airbnb. Via deze website kan je gastenkamers online aanbieden aan toeristen die je stad of land bezoeken. Voor vele gebruikers is Airbnb een mooie gelegenheid om mensen uit andere windstreken te ontmoeten en tegelijk wat geld bij te verdienen.

Zowel in België als in het buitenland stoot Airbnb echter op tegenkanting en juridische problemen. Waar moet je nu opletten als je in Vlaanderen of Brussel gastenkamers aanbiedt?

Read more
PPP PROJECTS MUST OBSERVE INDEPENDENCE OF ARCHITECT

PPP PROJECTS MUST OBSERVE INDEPENDENCE OF ARCHITECT
22/01/2014

On October 22, 2013 the Council of State has rendered two judgments that are highly relevant for local PPP projects (nr. 225.191 and 225.192).

Read more
PPP, un concept simple pour des projets complexes

PPP, un concept simple pour des projets complexes
29/10/2012

Le partenariat public privé est aujourd'hui un concept simple de plus en plus utilisé pour des projets pourtant complexes. Le concept est celui d'un partage des risques entre un ou plusieurs partenaires publics d'une part et un ou plusieurs partenaires privés d'autre part.
Les projets sont souvent complexes en ce que les risques touchent à des aspects habituellement séparés dans la commande publique: la conception d'un ensemble d'immeubles, la construction de cet ensemble, la maintenance de ceux-ci sur une longue période (de 20 à 30 ans) et le financement du projet.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network