Overheidsopdrachten


Circulaire régionale du 2 octobre 2017 e-Procurement – Utilisation des applications e-Procurement par les entités de la Région de Bruxelles-Capitale – Entrée en vigueur le 1er décembre 2017

Circulaire régionale du 2 octobre 2017 e-Procurement – Utilisation des applications e-Procurement par les entités de la Région de Bruxelles-Capitale – Entrée en vigueur le 1er décembre 2017
01/01/2018

La circulaire régionale du 2 octobre 2017, encadrant l’utilisation des applications e-Procurement par les entités de la Région de Bruxelles-Capitale, impose une série de mesures qui doivent être mises en œuvre par les entités régionales pour le 1er décembre 2017 au plus tard. 

Read more
Mr. Bruno Lombaert
Mr. David D'Hooghe

Nieuwe Europese drempelbedragen vanaf 1 januari 2018
27/12/2017

Op 19 december 2017 zijn in het Europees Publicatieblad de verordeningen[1] verschenen waarbij met ingang van 1 januari 2018 de Europese drempelbedragen inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten en concessies worden aangepast. De nieuwe drempelbedragen gelden voor de periode 2018-2019.

Read more
The Benefits of Joint Cross Border Public Procurement

The Benefits of Joint Cross Border Public Procurement
23/11/2017

Since the European Commission’ feasibility study on Joint Cross-Border Public Procurement (“JCBPP”) was released in March 2017 there has been increasing momentum for contracting authorities (“CA”) to organise JCBPPs.

Read more
Overheidsopdrachten: keuze van criteria inzake economische en financiële draagkracht, een grotere vrijheid?

Overheidsopdrachten: keuze van criteria inzake economische en financiële draagkracht, een grotere vrijheid?
13/11/2017

In zijn arrest van 13 juli 2017, in zaak C-76/16, Ingsteel en Metrostav, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigd dat de aanbestedende overheden een "tamelijk ruime vrijheid" hebben bij de keuze van de criteria inzake economische en financiële draagkracht.

Read more
Assignment of public procurement receivables simplified – new opportunities for factoring and securitization industries?

Assignment of public procurement receivables simplified – new opportunities for factoring and securitization industries?
18/10/2017

In the past, receivables arising from public procurement were not assignable as a matter of principle, except under limited circumstances and strict conditions. Moreover, the purchasers of such receivables were second-ranked by law behind a series of creditors of the seller (such as the worker and the subcontractors), with no exceptions.

Read more
De Nieuwe Wet Inzake Overheidsopdrachten: Flash I.V.M. De Nieuwigheden

De Nieuwe Wet Inzake Overheidsopdrachten: Flash I.V.M. De Nieuwigheden
21/06/2017

De nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2016, zal op 30 juni 2017 in werking treden voor wat betreft de klassieke sectoren (Koninklijk Besluit van 18 april 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2017). 

Read more
Nieuwigheden inzake uitsluitingsgronden: corrigerende maatregelen

Nieuwigheden inzake uitsluitingsgronden: corrigerende maatregelen
04/05/2017

?De nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten (die naar alle waarschijnlijkheid op 30 juni 2017 in werking zal treden) bevat een belangrijke nieuwigheid met betrekking tot de selectie van kandidaten (in de niet-openbare procedures) en inschrijvers (in de openbare procedures). Het gaat hier om de omzetting van artikel 57 van de richtlijn 2014/24/EU.

Read more
Herziening wetgeving overheidsopdrachten klassieke sectoren zo goed als afgerond

Herziening wetgeving overheidsopdrachten klassieke sectoren zo goed als afgerond
03/05/2017

De herziening van de wetgeving overheidsopdrachten is, althans wat de klassieke sectoren betreft, quasi afgerond. Het voorlopig laatste wapenfeit is de definitieve goedkeuring van het KB tot wijziging van de Algemene Uitvoeringsregels inzake overheidsopdrachten (AUR) [1] op de ministerraad van 28 april 2017. Binnenkort zal dit KB ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning en vervolgens worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Read more
De wet tot wijziging van de wet rechtsbescherming is gepubliceerd

De wet tot wijziging van de wet rechtsbescherming is gepubliceerd
24/04/2017

De wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 maart.

Read more
Imminente, maar progressieve, inwerkingtreding van de nieuwe reglementering inzake overheidsopdrachten

Imminente, maar progressieve, inwerkingtreding van de nieuwe reglementering inzake overheidsopdrachten
12/04/2017

Volgens het laatst beschikbaar ontwerp van het nieuw koninklijk besluit voor de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren (op 29 maart 2017) zou de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten in werking treden op 30 juni 2017 (minstens voor wat betreft opdrachten in de klassieke sectoren).

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network