Overheidsopdrachten


De eigen besteksbepalingen, de “handboeien” in de overheidsopdrachtenwereld?

De eigen besteksbepalingen, de “handboeien” in de overheidsopdrachtenwereld?
09/05/2022

Indien de opdrachtdocumenten in het kader van een raamovereenkomst bepalen dat, wanneer de eerste begunstigde niet in staat is om de (deel)opdracht uit te voeren, de aanbestedende overheid een beroep kan doen op de tweede begunstigde, dan dient deze tweede begunstigde eveneens aangeduid te worden in de gunningsbeslissing. Een bespreking van het arrest van de (Franstalige Kamer van de) Raad van State van 19 januari 2022, nr. 252.690.

Read more
Mr. Jens Debièvre

Marchés publics : l'exclusion pour faute professionnelle grave ne nécessite pas de preuve irréfutable
22/02/2022

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure les candidats ou les soumissionnaires d'une procédure de passation de marché public s'ils ont commis une faute professionnelle grave mettant en cause leur intégrité.

Read more
Mr. Jens Debièvre

Overheidsopdrachten : uitsluiting wegens ernstige beroepsfout vereist geen onomstotelijk bewijs
21/02/2022

Aanbesteders kunnen kandidaten of inschrijvers uitsluiten van een plaatsingsprocedure indien deze in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan, waardoor hun integriteit in twijfel kan worden getrokken.

Read more
Mr. Jens Debièvre

Kan men offertes die de bestemmingsvoorschriften niet respecteren regulariseren? De Raad van State verduidelijkt
03/02/2022

In zijn arrest van 8 december 2021 (nr. 252.352) boog de Raad van State zich over de vraag of een aanbestedende overheid een offerte mag weren als substantieel onregelmatig omdat deze niet voldoet aan de geldende bestemmingsvoorschriften. 

Read more
Mr. Jens Debièvre

De nieuwe Europese bekendmakingsdrempels zijn er!
18/11/2021

Zoals te verwachten, verscheen op 11 november 2021 de Europese gedelegeerde verordeningen van de commissie nr. 2021/1950, 2021/1951, 2021/1952 en 2021/1953 met betrekking tot de nieuwe drempelbedragen 

Read more
Mr. Jens Debièvre

Openbaarheid van bestuur : in Vlaanderen is interne communicatie niet langer openbaar
15/09/2021

Vlaamse overheidsinstanties hoeven hun interne communicatie niet meer openbaar te maken. Recent is een nieuwe uitzondering op het recht op (passieve) openbaarheid in werking getreden.

Read more
Maximale waarde / - hoeveelheid bij raamovereenkomsten: do’s, don’ts en gevolgen.

Maximale waarde / - hoeveelheid bij raamovereenkomsten: do’s, don’ts en gevolgen.
28/06/2021

Het Europees Hof van Justitie heeft zich op 17 juni 2021 een tweede maal gebogen over de verplichting tot vermelding van de maximale waarde / - hoeveelheid in het kader van de raamovereenkomst bij de bekendmaking van de aankondiging ervan.  In het onderstaande wordt het betreffend arrest Simonsen & Weel A/S (C-23/20)geanalyseerd, zodat de belangrijkste nieuwigheden u zeker niet ontgaan.

Read more
Mr. Jens Debièvre
Ms. Lore Derdeyn

Moet de waardering van raamovereenkomsten worden meegedeeld? Het Hof van Justitie verduidelijkt
24/06/2021

In een recent arrest bevestigt en verduidelijkt het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn eerdere rechtspraak met betrekking tot raamovereenkomsten. Raamovereenkomsten kennen een verplichte opgave van de geraamde hoeveelheid en/of waarde en van de maximumhoeveelheid 

Read more
Assignment of a right in rem or a public procurement contract: on which side of the court will the ball fall?

Assignment of a right in rem or a public procurement contract: on which side of the court will the ball fall?
21/06/2021

Determining the boundaries of public procurement law is a notoriously difficult task, especially when it comes to transactions involving public real estate. 

Read more
Mr. Jens Debièvre

Overheidsopdrachten. Valse verklaringen van een derde op wiens draagkracht men beroep doet: automatische uitsluiting van de inschrijver?
15/06/2021

Het overheidsopdrachtenrecht laat kandidaten en inschrijvers toe om beroep te doen op derden teneinde de gestelde selectiecriteria te voldoen en dit ongeacht de rechtsband met deze derde (onderaannemer, verbonden onderneming, volstrekte derde).

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network