Overheidsopdrachten


De vergroening van het openbaar vervoer

De vergroening van het openbaar vervoer
25/07/2019

Op 20 juni 2019 werd Richtlijn 2019/1161/EU aangenomen. Deze Richtlijn wijzigt Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, ook gekend als de ‘Clean Vehicles Directive’. De nieuwe Richtlijn voorziet in minimumstreefcijfers voor overheidsopdrachten voor bussen, lichte bedrijfsvoertuigen, en vrachtwagens.

Read more
Mr. Thibaut Willems
Mr. Didier De Vliegher

Flemish Decree on Major Projects and Programmes
06/05/2019

On 27 April 2019, a Flemish decree establishing a framework for major projects and programmes entered into force. The decree aims to remedy the issues that have arisen in connection with the reporting by the Flemish government on alternative financing projects

Read more
Voorzichtige evoluties in de woonzorgregelgeving

Voorzichtige evoluties in de woonzorgregelgeving
18/04/2019

De samenleving en meer specifiek de woonzorg heeft anno 2019 nood aan meer maatwerk, meer individuele maatregelen en meer persoonsgerichte benaderingen van ondersteuning en zorg, kort gezegd: meer nood aan aandacht voor de kwaliteit van het leven. Deze langetermijndoelstelling zal veel tussenstappen nodig hebben om zijn uiteindelijke doel, namelijk de totstandkoming van een sectoroverschrijdend decreet Langdurige Zorg en Ondersteuning, te bereiken. De actualisering van het decennia oude woonzorgdecreet wordt als één van de noodzakelijke tussenstappen beschouwd. Niet alleen het woonzorgdecreet wordt geactualiseerd, ook de uitvoeringsbesluiten betreffende de programmatie, erkenningsvoorwaarden en subsidiering voor woonzorgvoorzieningen en het uitvoeringsbesluit betreffende het faciliteren van een multifunctionele infrastructuur worden herzien.

Read more
Prêts pour la nouvelle législation des marchés publics ?

Prêts pour la nouvelle législation des marchés publics ?
15/02/2019

La récente législation relative aux marchés publics résulte de la transposition des directiveseuropéennes de 2014, dictées par de grands objectifs de modernisation : efficacité, accès aux PME et éthique économique. Comment le législateur belge a-t-il traduit ces objectifs dans notre ordre juridique ?

Read more
In naam van de eerlijke mededinging: nieuwe inschrijvers vs. bestaande contractant - hoe bewaak/bewaar je als aanbesteder de gelijkheid onder de marktspelers

In naam van de eerlijke mededinging: nieuwe inschrijvers vs. bestaande contractant - hoe bewaak/bewaar je als aanbesteder de gelijkheid onder de marktspelers
31/12/2018

Nieuwe inschrijvers een “voordeel” geven ten opzichte van de huidige, gevestigde contractant bij het opnieuw in de markt plaatsen van een lopende en voortdurende, dienstverlening hoeft niet per se in strijd te zijn met de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie. Integendeel, de gelijkheid der inschrijvers kan nopen tot een positieve verplichting in hoofde van een aanbestedende overheid om het de facto inherente voordeel dat bestaande contractant geniet enigszins te neutraliseren.

Read more
18 oktober 2018 is “D-day”  Digitaliseringsverplichting voor Europese opdrachten - e-Tendering all the way

18 oktober 2018 is “D-day” Digitaliseringsverplichting voor Europese opdrachten - e-Tendering all the way
18/10/2018

Het gebruik van het elektronisch indieningsplatform is vanaf donderdag 18 oktober 2018 verplicht voor de plaatsing van overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde de drempelbedragen voor Europese bekendmaking overschrijden. Ook het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) kan enkel nog elektronisch ingediend worden. â€‹

Read more
Opgelet: Diverse kennisgevings- en meldingsverplichtingen voor aanbestedende overheden.

Opgelet: Diverse kennisgevings- en meldingsverplichtingen voor aanbestedende overheden.
20/08/2018

In de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en het bijhorende KB Plaatsing van 19 april 2017 zijn enkele kennisgevings- en meldingsverplichtingen opgenomen, uit te voeren door de aanbestedende overheid aan verschillende federale en Europese instanties. De praktijk leert echter dat vele aanbestedende overheden deze verplichtingen niet steeds naleven (wellicht omdat deze verplichtingen onvoldoende bekend zijn). In dit artikel wordt een beknopt overzicht gegeven van de meest relevante verplichtingen alsook van de wijze waarop gemeld moet worden.

Read more
Opletten geblazen: verplichte controle op eerbiediging van sociaal-, arbeids- en milieurechtelijke verplichtingen bij een prijzen- of kostenbevraging.

Opletten geblazen: verplichte controle op eerbiediging van sociaal-, arbeids- en milieurechtelijke verplichtingen bij een prijzen- of kostenbevraging.
19/07/2018

 Het mocht u zo maar eens zijn ontgaan - gelet de vele wijzigingen in de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering: de nieuwe verplichting “verdoken” in artikel 36, §2, KB Plaatsing 2017. Het KB Plaatsing verwacht van de aanbestedende overheid immers ook dat zij de eerbiediging controleert van de sociaal-, arbeids- en de milieurechtelijke verplichtingen in hoofde van de inschrijver die aan een prijs- of kostenbevraging wordt onderworpen.

Read more
Tip 3: Deelnemen aan overheidsopdrachten - vermijd de typische valkuilen

Tip 3: Deelnemen aan overheidsopdrachten - vermijd de typische valkuilen
29/06/2018

Kernpunten

-  Aanbestedende overheden zijn verplicht om substantieel onregelmatige offertes uit te sluiten.

-  Te late indiening, ongeldige ondertekening, voorwaardelijke offertes leiden in principe tot uitsluiting.

-  Het is belangrijk het bestek goed door te nemen met het oog op zgn. minimale en substantiële eisen.

Read more
Wetgever sleutelt aan reglementering overheidsopdrachten – maar de verwachte verduidelijkingen blijven uit …

Wetgever sleutelt aan reglementering overheidsopdrachten – maar de verwachte verduidelijkingen blijven uit …
23/04/2018

Het wordt al maanden  gefluisterd in de wandelgangen en nu is het eindelijk zo ver: het “Reparatie KB”is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wetgever heeft, middels het Koninklijk Besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, gesleuteld aan de koninklijke besluiten inzake de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten en ook aan de Rechtsbeschermingswet.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network