Overheidsopdrachten


De beoordelingsmarge van een aanbestedende overheid bij vaststelling van een rekenfout of materiële fout in offertes

De beoordelingsmarge van een aanbestedende overheid bij vaststelling van een rekenfout of materiële fout in offertes
11/07/2020

Het arrest nr. 247.079 heeft betrekking op overheidsopdracht voor de aanneming van werken voor het herbouwen van de brug over de E40 aan de Lombeekstraat te Affligem.
 

Read more
Offerte overheidsopdracht - einde van de automatische nietigheid van een gebrekkig ondertekende offerte?

Offerte overheidsopdracht - einde van de automatische nietigheid van een gebrekkig ondertekende offerte?
22/05/2020

Het hoofdstuk m.b.t. de rechtsgeldige ondertekening van een offerte in het kader van een overheidsopdracht heeft al veel inkt doen vloeien in zowel rechtspraak als rechtsleer. Tot voor kort was er ter zake echter minstens één zekerheid: volgens de Raad van State kon de ondertekening van een offerte in het kader van een overheidsopdracht nooit een handeling van het dagelijks bestuur van een vennootschap uitmaken. Deze zekerheid lijkt thans niet meer zo zeker nu de wetgever in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in artikel 7:121 een definitie heeft gegeven van het begrip dagelijks bestuur en vooral in zijn memorie van toelichting uitdrukkelijk stelt dat de beslissing tot “intekening” op een overheidsopdracht onder het dagelijks bestuur kan vallen.

Read more
Mr. Jens Debièvre

COVID19 en geschillen m.b.t. overheidsopdrachten: let op de verlengde verhaalstermijnen!
08/05/2020

Les arrêtés royaux n° 2 et 12 ont prolongé certains délais de procédure judiciaire et administrative. Cela a notamment un impact sur la protection juridique dans le cadre de la passation et l’exécution de marchés publics. Les adjudicateurs et les soumissionnaires devraient en tenir compte.

Read more
COVID-19: marchés publics – pas de prolongation d’office des délais ?

COVID-19: marchés publics – pas de prolongation d’office des délais ?
15/04/2020

Cette période de crise sanitaire COVID-19 et les mesures gouvernementales prises par le Conseil national de sécurité perturbent sans aucun doute l’exécution de certains marchés publics 

Read more
COVID-19 and public procurement in Belgium

COVID-19 and public procurement in Belgium
01/04/2020

Measures have been taken by the Belgian authorities to respond to the COVID-19 pandemic. These measures have serious repercussions on many companies that are used to doing business with authorities and public law entities.

Read more
COVID-19 en overheidsopdrachten

COVID-19 en overheidsopdrachten
25/03/2020

In dit artikel gaan wij in op de mogelijke impact van COVID-19 op nieuw in de markt te plaatsen overheidsopdrachten, lopende plaatsingsprocedures en reeds gegunde overheidsopdrachten in België. In het bijzonder rijst de vraag wat de gevolgen van COVID-19 kunnen zijn in het licht van de overheidsopdrachtenreglementering. 

Read more
Litigation-diensten en arbitragediensten uitgesloten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenregelgeving.

Litigation-diensten en arbitragediensten uitgesloten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenregelgeving.
20/02/2020

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 7 november 2019 (nr. 162/2019), in navolging van het Hof van Justitie, geoordeeld dat het uitsluiten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwet van arbitrage- en bemiddelingsdiensten evenals juridische diensten die worden verleend in het kader van een dreigend dan wel gematerialiseerd juridisch conflict niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel, het subsidiariteitsbeginsel en de artikelen 49 en 56 van het VWEU.

 

Read more
Implications of Johnson’s Brexit deal on public procurement

Implications of Johnson’s Brexit deal on public procurement
06/02/2020

In this blogpost, we highlight the impact of Brexit as of 1 February 2020 on public procurement. In this blogpost, we highlight the impact of Brexit as of 1 February 2020. The UK leaves the EU on 31 January 2020, which affects public procurement for Belgian companies in the UK and for UK companies in Belgium. 

Read more
Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2020

Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2020
06/01/2020

De Europese verordeningen introduceerden nieuwe drempelwaarden voor overheidsopdrachten en concessies die onderworpen zijn aan de Europese bekendmakingsregels. Het was wachten op legislatief optreden van de Belgische wetgever om deze Europese drempelwaarden in Belgische wetgeving om te zetten. 

Read more
Uitsluiting van deelname aan een overheidsopdracht - hoe lang moet een ondernemer op de blaren zitten?

Uitsluiting van deelname aan een overheidsopdracht - hoe lang moet een ondernemer op de blaren zitten?
16/12/2019

In het kader van overheidsopdrachten gelden er een aantal wettelijke uitsluitingsgevallen naar Unie- en Belgisch recht die tot gevolg moeten (kunnen) hebben dat een inschrijver wordt (kan worden) uitgesloten van deelname aan een overheidsopdracht, cfr. artikel 67 (verplichte uitsluiting ingeval van welbepaalde misdrijven) en artikel 69 (facultatieve uitsluiting ingeval van andere misdrijven) Overheidsopdrachtenwet 2016. In casu werd vastgesteld dat er door de verzoekende partij in het verleden meerdere fouten in de beroepsuitoefening werden begaan, hetgeen kon worden afgeleid uit een arrest van het Hof van Justitie van 3 april 2015 en uit het betalen van een minnelijke schikking op 25 juli 2016.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network