Milieurecht


 Digitalisering van omgevingsvergunningsaanvragen voor kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen

Digitalisering van omgevingsvergunningsaanvragen voor kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen
05/01/2019

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid heeft sinds 1 augustus 2018 

Read more
One Man's Trash Is Another Man's Treasure: The New European Waste Legislation

One Man's Trash Is Another Man's Treasure: The New European Waste Legislation
27/12/2018

On 30 May 2018, the European Parliament and the Council adopted new amendments to key EU waste legislation. As part of the EU's Circular Economy Action Plan, European leaders have set higher waste recycling targets.

Read more
Raad van State verduidelijkt modaliteiten statuut onschuldige bezitter

Raad van State verduidelijkt modaliteiten statuut onschuldige bezitter
03/12/2018

Het Bodemdecreet laat toe om een vrijstelling van de saneringsplicht aan te vragen om perverse effecten bij de toepassing van het decreet te vermijden. De Raad van State heeft in drie recente arresten de modaliteiten van deze mogelijkheid verduidelijkt.

Read more
Deux nouveaux « plans » – un en Wallonie et un à Bruxelles – soumis à enquête publique !

Deux nouveaux « plans » – un en Wallonie et un à Bruxelles – soumis à enquête publique !
02/11/2018

Les gouvernements wallon et bruxellois ont récemment soumis à enquête publique respectivement un nouveau projet de schéma et un projet de plan de prévention et de lutte contre le bruit.

Read more
New Soil Decreet in the Walloon Region - Rules on Real Estate Transfers

New Soil Decreet in the Walloon Region - Rules on Real Estate Transfers
03/10/2018

On 1 March 2018, the Walloon Region adopted a long-awaited decree on soil management and decontamination that repeals and replaces the decree of 5 December 2008 which never entirely entered into force.

Read more
Belang bij het middel. De Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt strenger

Belang bij het middel. De Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt strenger
30/08/2018

In een recent arrest van 22 mei 2018 bevestigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen haar staande rechtspraak m.b.t. het belang van een verzoekende partij, maar geeft tegelijk aan dat niet volstaat dat men belang heeft bij de vernietiging van de beroepen beslissing opdat eender welk middel kan ingeroepen worden.

Read more
Bodemattest als opschortende voorwaarde: Hof van Cassatie staat dit gedeeltelijk toe

Bodemattest als opschortende voorwaarde: Hof van Cassatie staat dit gedeeltelijk toe
26/05/2018

In een arrest van 22 maart 2018 schept het Hof van Cassatie enige klaarheid over het gebruik van opschortende voorwaarden die gaan over de informatieplicht met betrekking tot de bodem van een onroerend goed. Het principe van de opschortende voorwaarde gekoppeld aan het verkrijgen van een bodemattest wordt aanvaard, maar de uitwerking dient in lijn te zijn met de doelstelling van het Bodemdecreet.

Read more
Inwerkingtreding Decreet Handhaving Omgevingsvergunning op 1 maart 2018

Inwerkingtreding Decreet Handhaving Omgevingsvergunning op 1 maart 2018
25/04/2018

De Vlaamse Regering keurde op 9 februari 2018 het Besluit betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten goed. 

Read more
Mr. Wouter Neven

Zelfstandige saneringsplicht en inwerkingtreding hervorming vastgoedmakelaarswet
02/03/2018

Het decreet van 8 december 2017 wijzigt onder andere de regeling betreffende de saneringsplicht bij historische bodemverontreiniging, d.i. bodemverontreiniging ontstaan vóór 29 oktober 1995.

Read more
Mr. Patrick Peeters

My Home is My Castle: Flemish Environmental and Zoning Law Update
27/12/2017

On 23 February 2017, the Flemish region and provinces started granting the so-called single permit (omgevingsvergunning) which replaces and consolidates the building permit (stedenbouwkundige vergunning), the environmental permit (milieuvergunning), and the permit to divide up land (verkavelingsvergunning) into one permit of unlimited duration.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network