Milieurecht


Deux nouveaux « plans » – un en Wallonie et un à Bruxelles – soumis à enquête publique !

Deux nouveaux « plans » – un en Wallonie et un à Bruxelles – soumis à enquête publique !
02/11/2018

Les gouvernements wallon et bruxellois ont récemment soumis à enquête publique respectivement un nouveau projet de schéma et un projet de plan de prévention et de lutte contre le bruit.

Read more
New Soil Decreet in the Walloon Region - Rules on Real Estate Transfers

New Soil Decreet in the Walloon Region - Rules on Real Estate Transfers
03/10/2018

On 1 March 2018, the Walloon Region adopted a long-awaited decree on soil management and decontamination that repeals and replaces the decree of 5 December 2008 which never entirely entered into force.

Read more
Belang bij het middel. De Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt strenger

Belang bij het middel. De Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt strenger
30/08/2018

In een recent arrest van 22 mei 2018 bevestigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen haar staande rechtspraak m.b.t. het belang van een verzoekende partij, maar geeft tegelijk aan dat niet volstaat dat men belang heeft bij de vernietiging van de beroepen beslissing opdat eender welk middel kan ingeroepen worden.

Read more
Bodemattest als opschortende voorwaarde: Hof van Cassatie staat dit gedeeltelijk toe

Bodemattest als opschortende voorwaarde: Hof van Cassatie staat dit gedeeltelijk toe
26/05/2018

In een arrest van 22 maart 2018 schept het Hof van Cassatie enige klaarheid over het gebruik van opschortende voorwaarden die gaan over de informatieplicht met betrekking tot de bodem van een onroerend goed. Het principe van de opschortende voorwaarde gekoppeld aan het verkrijgen van een bodemattest wordt aanvaard, maar de uitwerking dient in lijn te zijn met de doelstelling van het Bodemdecreet.

Read more
Inwerkingtreding Decreet Handhaving Omgevingsvergunning op 1 maart 2018

Inwerkingtreding Decreet Handhaving Omgevingsvergunning op 1 maart 2018
25/04/2018

De Vlaamse Regering keurde op 9 februari 2018 het Besluit betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten goed. 

Read more
Mr. Wouter Neven

Zelfstandige saneringsplicht en inwerkingtreding hervorming vastgoedmakelaarswet
02/03/2018

Het decreet van 8 december 2017 wijzigt onder andere de regeling betreffende de saneringsplicht bij historische bodemverontreiniging, d.i. bodemverontreiniging ontstaan vóór 29 oktober 1995.

Read more
Mr. Patrick Peeters

My Home is My Castle: Flemish Environmental and Zoning Law Update
27/12/2017

On 23 February 2017, the Flemish region and provinces started granting the so-called single permit (omgevingsvergunning) which replaces and consolidates the building permit (stedenbouwkundige vergunning), the environmental permit (milieuvergunning), and the permit to divide up land (verkavelingsvergunning) into one permit of unlimited duration.

Read more
Mr. Wouter Neven

Appel unique à participation à un environnement pilote pour des formes d’habitat expérimentales
10/04/2017

Le Gouvernement flamand a reçu par le Décret du 24 février 2017 (MB 20 mars 2017) la compétence d’organiser un appel unique à participation à un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales;

Read more
No Permit, No Party: the Flemish Single Permit

No Permit, No Party: the Flemish Single Permit
31/03/2017

On 23 February 2017, the Flemish government and provinces introduced the so-called single permit (omgevingsvergunning) which replaces and consolidates the urban development permit (stedenbouwkundige vergunning), the environmental permit (milieuvergunning), and the permit to divide up land (verkavelingsvergunning) into one permit of unlimited duration. Rather than having to apply for multiple permits with various public authorities, businesses can now file a single application for a single permit, thereby saving time and money.

Read more
Mr. Claudio Mereu
Mr. Koen Van Maldegem

EU Court of Justice landmark rulings on access to environmental information
02/12/2016

On 23 November 2016, the Court of Justice of the European Union (''CJEU'') delivered two important judgments in cases C-442/14 Bayer CropScience and Stichting De Bijenstichting and C-673/13 P Commission v Stichting Greenpeace Nederland and PAN Europe which, although factually different, address the same issue – i.e. the right of access to environmental documents, and in particular, the scope of the concept of ''information on emissions into the environment''.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network