Milieurecht


Hervorming BWRO en milieuvergunningen: gedeeltelijk in werking getreden, gedeeltelijk uitgesteld

Hervorming BWRO en milieuvergunningen: gedeeltelijk in werking getreden, gedeeltelijk uitgesteld
18/06/2019

De Brusselse ordonnantiegever heeft met een ordonnantie van 4 april 2019 de inwerkingtreding van de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV) uitgesteld, door kleine wijzigingen aan te brengen. Een deel van de hervorming is weliswaar reeds op 20 april 2019 in werking getreden, maar de hervorming zal pas ten volle uitwerking hebben vanaf 1 september 2019.

Read more
Hoe de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) aan te pakken

Hoe de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) aan te pakken
13/06/2019

Bij veel plannen en projecten speelt nu de vraag hoe de uitspraak juridisch te duiden. Immers, bij het onderzoek naar de aanvaardbaarheid van een plan of een project zal moeten worden gemotiveerd dat geen sprake is van een besluit dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Read more
Europees milieurecht: wat na 26 mei?

Europees milieurecht: wat na 26 mei?
29/05/2019

Het domein van milieurecht kent een sterke Europeesrechtelijke inslag. Voor basisregels inzake natuurbescherming, luchtkwaliteit of klimaat, ligt het juridisch zwaartepunt al lang niet meer bij de lidstaten.

Read more
 Het Vlaams Parlement keurt het verplicht asbestinventarisattest goed

Het Vlaams Parlement keurt het verplicht asbestinventarisattest goed
14/04/2019

Op 20 maart 2019 heeft het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011

Read more
De Codextrein: een hobbelig parcours

De Codextrein: een hobbelig parcours
18/03/2019

De zgn. 'Codextrein' (het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving)  deed al heel wat stof opwaaien. Niet in het minst omdat het onder meer de (administratieve) beroepsmogelijkheid voor het "betrokken publiek" ernstig beperkt.

Read more
Plan-MER voor Vlaams windturbinekader? Raad voor Vergunningsbetwistingen te rade bij Europa

Plan-MER voor Vlaams windturbinekader? Raad voor Vergunningsbetwistingen te rade bij Europa
28/02/2019

Het wordt stilaan een traditie van de Belgische rechter om het Hof van Justitie te bevragen over de milieueffectenbeoordeling en -rapportage (MER). Na de Raad van State en het Grondwettelijk Hof is het de beurt aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Read more
Que retenir du nouveau décret wallon relatif à la gestion et à l assainissement des sols ?

Que retenir du nouveau décret wallon relatif à la gestion et à l assainissement des sols ?
27/02/2019

Le 1er  mars 2018, la Région wallonne s’est dotée d’un nouveau décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019 (M.B., 22 mars 2018).

Read more
Mr. Jens Debièvre

Offshore wind in Belgium: a fresh breeze of competition
15/02/2019

The Belgian Federal Agency for Electricity and Gas (the CREG) issued a study on 20 December 2018 in which it discusses financial support for offshore wind farms after 2020 

Read more
 Digitalisering van omgevingsvergunningsaanvragen voor kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen

Digitalisering van omgevingsvergunningsaanvragen voor kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen
05/01/2019

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid heeft sinds 1 augustus 2018 

Read more
One Man's Trash Is Another Man's Treasure: The New European Waste Legislation

One Man's Trash Is Another Man's Treasure: The New European Waste Legislation
27/12/2018

On 30 May 2018, the European Parliament and the Council adopted new amendments to key EU waste legislation. As part of the EU's Circular Economy Action Plan, European leaders have set higher waste recycling targets.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network