Bestuursecht


De overheid beschikt over een ruime discretionaire bevoegdheid bij benoemingen

De overheid beschikt over een ruime discretionaire bevoegdheid bij benoemingen
28/07/2022

De overheid beschikt over een ruime discretionaire bevoegdheid bij benoemingen. Dit wordt nog eens bevestigd door de Raad van State in het arrest nr. 254.217 van 4 juli 2022.

Read more
Als het aankomt op het bepalen van grenzen (in jaren, hoogte, lengte, enz.) beschikt de regelgever over een grote beoordelingsvrijheid

Als het aankomt op het bepalen van grenzen (in jaren, hoogte, lengte, enz.) beschikt de regelgever over een grote beoordelingsvrijheid
15/04/2022

Het hof van beroep te Brussel heeft zich in een arrest van 30 maart 2022 uitgesproken over de vraag over het middel dat een gemeentebelasting op masten, pylonen e.d.m. met een hoogte van meer dan 15 meter willekeurig en daardoor discriminerend zou zijn.

Read more
Groen licht voor het Decreet Gemeentewegen! Grondwettelijk Hof spreekt vertrouwen uit in gemeentelijke wegbeheerders

Groen licht voor het Decreet Gemeentewegen! Grondwettelijk Hof spreekt vertrouwen uit in gemeentelijke wegbeheerders
18/10/2021

Read more
Constructieve motie van wantrouwen katalysator voor paleisrevoluties? The king is dead long live the king?

Constructieve motie van wantrouwen katalysator voor paleisrevoluties? The king is dead long live the king?
24/08/2021

Een van de meest opvallende vernieuwingen in het Decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie (B.S. 04/08/2021), naast de quasi-rechtstreekse verkiezing van de burgemeester, is de constructieve motie van wantrouwen. Deze figuur vervangt de fel bekritiseerde structurele onbestuurbaarheid. Onmiddellijk na de inwerkingtreding kondigden reeds enkele gemeentelijke fracties publiek een coalitiewissel aan. Bij andere besturen wordt er discreet, maar daarom niet minder passioneel, met andere fracties geflirt.

Read more
Raad van State: een louter vernietigingsberoep zonder voorafgaande UDN-procedure in overheidsopdrachten kan!

Raad van State: een louter vernietigingsberoep zonder voorafgaande UDN-procedure in overheidsopdrachten kan!
28/07/2021

De verwerende partij betoogde voor de Raad van State dat het beroep tot nietigverklaring niet ontvankelijk is wegens gebrek aan belang aangezien “het enkele doel” ervan is om een titel tot schadevergoeding te verkrijgen.

Read more
Einde van de procedurecarrousel in zicht of geeft de decreetgever een extra ticket voor een nieuw ritje?

Einde van de procedurecarrousel in zicht of geeft de decreetgever een extra ticket voor een nieuw ritje?
11/05/2021

In het Vlaams parlement ligt een voorstel op tafel om het belang dat een verzoeker moet hebben om een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) in te leiden, te verstrengen.

Read more
Dossiertaks georganiseerd administratief beroep telt per beroepsindiener

Dossiertaks georganiseerd administratief beroep telt per beroepsindiener
09/04/2021

De Raad voor Vergunningsbetiwstingen heeft in haar arrest van 18 maart 2021 (RvVb-A-2021—0764) geoordeeld dat een dossiertaks die een partij verschuldigd is bij het indienen van een administratief beroep “per natuurlijke persoon of rechtspersoon” betaald moet worden en niet per beroepsschrift.

Read more
De beslissing tot intekening op een overheidsopdracht: voortaan toch een daad van dagelijks bestuur?

De beslissing tot intekening op een overheidsopdracht: voortaan toch een daad van dagelijks bestuur?
07/04/2021

De Raad van State oordeelde in het verleden reeds meermaals dat de ondertekening van een offerte voor een overheidsopdracht in principe niet kwalificeert als een daad van dagelijks bestuur en dus niet kan gebeuren door de dagelijks bestuurde. Met de intrede van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is deze (vaste) rechtspraak mogelijk op losse schroeven komen te staan.

Read more
Aansprakelijkheid bij talmen van een overheid

Aansprakelijkheid bij talmen van een overheid
27/01/2021

In een vonnis van 15 januari 2021 legt de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, nog eens de principes uit over de aansprakelijkheid bij talmen van een overheid.

Read more
Ontslag van een overheidscontractant: een loutere toepassing van de Arbeidsovereenkomstenwet dekt de lading niet …​

Ontslag van een overheidscontractant: een loutere toepassing van de Arbeidsovereenkomstenwet dekt de lading niet …​
05/01/2021

Bespreking van het vonnis van de arbeidsrechtbank te Antwerpen van 13 oktober 2020 en de problematiek rond het ontslag van een overheidscontractant.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network