Bestuursecht


Hof van Justitie bevestigt het belang van de innige vertrouwensband tussen lokale besturen en hun advocaat

Hof van Justitie bevestigt het belang van de innige vertrouwensband tussen lokale besturen en hun advocaat
24/06/2019

Read more
Hervorming BWRO en milieuvergunningen: gedeeltelijk in werking getreden, gedeeltelijk uitgesteld

Hervorming BWRO en milieuvergunningen: gedeeltelijk in werking getreden, gedeeltelijk uitgesteld
18/06/2019

De Brusselse ordonnantiegever heeft met een ordonnantie van 4 april 2019 de inwerkingtreding van de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV) uitgesteld, door kleine wijzigingen aan te brengen. Een deel van de hervorming is weliswaar reeds op 20 april 2019 in werking getreden, maar de hervorming zal pas ten volle uitwerking hebben vanaf 1 september 2019.

Read more
Verkoop van onroerend goed? Doe het meteen goed! Verscherpte regels naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur.

Verkoop van onroerend goed? Doe het meteen goed! Verscherpte regels naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur.
10/06/2019

Lokale besturen zoals gemeenten, OCMW's en eredienstendiensten, maar ook provincies beschikken vaak over heel wat patrimonium. Doch kunnen zij niet zonder meer daden van beheer of beschikking stellen aangaande dat patrimonium. Ze zijn immers gebonden aan diverse regels, beginselen en procedures. Deze werden nog net voor de regeringswisseling aangescherpt.

Read more
Het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving

Het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving
07/06/2019

Het Kaderdecreet van 22 maart 2019 betreffende de bestuurlijke handhaving (hierna “KBH”) werd op 13 mei 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is op 23 mei in werking getreden. Deze blog bespreekt het KBH en enkele aandachtspunten vanuit administratief-, milieu- en energierechtelijk oogpunt.

Read more
Ambtenaren en arbeidsongevallen

Ambtenaren en arbeidsongevallen
03/06/2019

Een ambtenaar diende zich strafrechtelijk te verantwoorden voor een aanrijding, waarbij discussie bestond over de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid-werkgever. In een vonnis van de politierechtbank te Gent van 30 april 2019 luidt het:

Read more
Geen rechtsplegingsvergoeding voor of tegen tussenkomende partij voor Raad van State. En dat is OK volgens het Grondwettelijk Hof

Geen rechtsplegingsvergoeding voor of tegen tussenkomende partij voor Raad van State. En dat is OK volgens het Grondwettelijk Hof
14/05/2019

De Raad van State veroordeelde noch verzoekende, noch verwerende partij tot de rechtsplegingsvergoeding omdat geen enkele partij in het gelijk was gesteld. Ook de tussenkomende partij ging 'vrijuit'. Het Grondwettelijk Hof ziet geen probleem.

Read more
Overheidspersoneel-tucht : Getuigen laten oproepen tijdens verhoor Beroepscommissie voor Tuchtzaken: recht of plicht? De Raad van State velt zijn oordeel.

Overheidspersoneel-tucht : Getuigen laten oproepen tijdens verhoor Beroepscommissie voor Tuchtzaken: recht of plicht? De Raad van State velt zijn oordeel.
13/05/2019

Recentelijk deed de Raad van State uitspraak over artikel 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 tot vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire personeel van het lokaal bestuur. Hoewel intussen - met name op op 1 januari 2019 - het nieuwe Tuchtprocedurebesluit in werking is getreden, kan deze uitspraak naar analogie toegepast worden voor artikel 20 van het nieuwe besluit, nu artikel 18 zo goed als letterlijk wordt overgenomen.

Read more
Vanaf 1 april 2019 moeten lokale besturen die als aanbestedende overheid optreden in staat zijn om elektronische facturen te ontvangen

Vanaf 1 april 2019 moeten lokale besturen die als aanbestedende overheid optreden in staat zijn om elektronische facturen te ontvangen
03/05/2019

Met de wet van 7 april 20191 [1]  heeft de federale regering de richtlijn 2014/55/EU [2] inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten omgezet naar Belgisch recht. Het gevolg hiervan is dat aanbestedende overheden vanaf 1 april 2019 verplicht zijn om elektronische facturen (die voldoen aan de Europese norm, infra) van inschrijvers te aanvaarden en te verwerken.

Read more
Afdeling: Sms- en Whatsapp-berichten zijn documenten en dus Wob-baar En nu?

Afdeling: Sms- en Whatsapp-berichten zijn documenten en dus Wob-baar En nu?
11/04/2019

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:899) geoordeeld dat sms- en WhatsApp-berichten als object onder de huidige documentdefinitie van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen en dus Wob-baar zijn. Dat geldt zowel voor sms- en WhatsApp-berichten die staan op de werktelefoons van bestuurders of ambtenaren als voor sms- en WhatsApp-berichten die staan op privételefoons van bestuurders of ambtenaren. Wat betekent dat voor de juridische en ambtelijke praktijk?

Read more
Opgepast voor valkuilen bij uw verplichte digitale communicatie als lokaal bestuur!

Opgepast voor valkuilen bij uw verplichte digitale communicatie als lokaal bestuur!
02/04/2019

Uw bestuur is verplicht digitaal te communiceren. Deze communicatie verloopt echter niet zonder risico's. Wil u als lokaal bestuur mogelijke sancties vermijden, lees dan zeker verder.

Read more

LexGO Network