GERECHTELIJK RECHT


Bemiddeling krijgt een boost en collaboratief onderhandelen als nieuwe ADR-tool

Bemiddeling krijgt een boost en collaboratief onderhandelen als nieuwe ADR-tool
31/10/2018

De wetgever zet stevig in op ADR (Alternative Dispute Resolution of alternatieve geschillenoplossing, buiten de rechtbank om). In een eerdere nieuwsbrief bespraken we reeds het wetsontwerp ter bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.  Ondertussen is de volledige parlementaire procedure doorlopen en is de nieuwe wet goedgekeurd. We zetten de belangrijkste nieuwigheden op een rijtje.

Read more
Cross-Border Debt Recovery: Parliament Implements European Account Preservation Order Procedure

Cross-Border Debt Recovery: Parliament Implements European Account Preservation Order Procedure
19/10/2018

On 7 June 2018, the Chamber of Representatives adopted the Law to promote alternative dispute resolution mechanisms (the "Law") (Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing/Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire

Read more
Advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het DPA-platform en e-deposit voor advocaten

Advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het DPA-platform en e-deposit voor advocaten
02/10/2018

Advocaten kunnen (vreemd genoeg nog maar) sinds enige tijd elektronisch comuniceren met de rechtbanken voor neerlegging van procedurestukken.  In het kader van de toepassing van de nieuwe GDPR/AVG regels stelde zich daarbij de vraag naar GDPR compliance van het DPA-platform.  De Gegevensbeschermingsautoriteit brengt nu verduidelijking.

Read more
La médiation : une étape désormais (presque) indispensable dans le traitement des litiges

La médiation : une étape désormais (presque) indispensable dans le traitement des litiges
30/08/2018

Il n’échappe plus à aucun acteur du monde juridique que la volonté du gouvernement actuel est de réduire au maximum les contentieux portés devant des tribunaux aujourd’hui surchargés.

Read more
Nieuwe “Bemiddelingswet” promoot bemiddeling en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting

Nieuwe “Bemiddelingswet” promoot bemiddeling en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting
22/05/2018

Binnenkort stemt de Kamer van Volksvertegenwoordigers over een nieuwe wet die alternatieve geschillenbeslechting en in het bijzonder bemiddeling moet promoten. Ook de techniek van de collaboratieve onderhandelingen wordt in het Belgisch recht ingevoerd.

Read more
Binnenkort meer comfort voor schuldeisers met grensoverschrijdende vorderingen dankzij het Europees bankbeslag, een nieuw wapen tegen EU-wanbetalers

Binnenkort meer comfort voor schuldeisers met grensoverschrijdende vorderingen dankzij het Europees bankbeslag, een nieuw wapen tegen EU-wanbetalers
04/05/2018

Wil een schuldeiser voorkomen dat de tegoeden op de bankrekening van de schuldenaar verdwijnen vooraleer een rechter uitspraak heeft gedaan, dan kan hij een bewarend beslag aan de rechter vragen. Vandaag de dag moet dit gebeuren in het land waar de bankrekening van de schuldenaar werd geopend.

Read more
Cresco blog – The Brussels International Business Court (BIBC): a new forum for international commercial dispute resolution

Cresco blog – The Brussels International Business Court (BIBC): a new forum for international commercial dispute resolution
18/01/2018

The recovery of international commercial debts, nor the resolution of international (commercial) disputes has ever been easy, but with the Brexit approaching (probably rendering the access to British courts more difficult) and the insecurity of its implementation, the need for an international commercial court is imminent.

Read more
Nieuwe “anti-kraakwet” biedt eigenaars meer armslag op burgerlijk vlak

Nieuwe “anti-kraakwet” biedt eigenaars meer armslag op burgerlijk vlak
21/11/2017

Op 16 november 2017 trad de nieuwe “anti-kraakwet” in werking. Deze wet biedt de houder van een recht of titel op een onroerend goed ruimere mogelijkheden om snel en daadkrachtig op te treden tegen krakers. De nieuwe wet doelt niet enkel op woningen, maar ook bedrijfsgebouwen en –lokalen, woonboten en caravans.

Read more
Mrs. Catherine Longeval

Challenging Judgments by Default: New Law Brings Limitation
03/11/2017

On 24 July 2017, the Belgian Official Journal published a law that once more provides for various changes to Belgium's judicial system (Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie/Loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice) (the "Law Pot-Pourri V").

Read more
Soon an English international business court in Brussels?

Soon an English international business court in Brussels?
31/10/2017

A few days ago, the Belgian media have revealed that Brussels should soon have an Anglophone court called “Brussels International Business Court” (hereafter: “BIBC”). The BIBC is the result of a joint initiative of the Belgian Prime Minister’s office (Charles Michel) and the Belgian Justice Minister’s office (Koen Geens), which have recently presented an inter office preliminary draft bill. 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network