Vennootschapsbelasting


Berekening van het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een woning na recente rechtspraak

Berekening van het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een woning na recente rechtspraak
18/03/2019

U bent ongetwijfeld op de hoogte van de rechtspraak van de hoven van beroep van Gent (24 mei 2016 en 25 april 2017) en Antwerpen (24 januari 2017 en 27 juni 2017) welke de berekening van het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een woning, met toepassing van de coëfficiënt van 3,8 ongrondwettig bevindt. De fiscus heeft zich hierbij reeds neergelegd in zijn circulaire dd. 15 mei 2018.

Read more
Belgian tax reporting obligations for benefits paid by foreign group companies

Belgian tax reporting obligations for benefits paid by foreign group companies
25/02/2019

As of 1 January 2019 Belgian based employers whose employees receive bonuses or other benefits from (a) foreign-based group company(ies) must withhold payroll taxes and report these benefits on a tax form 281.10 or 281.20 “as if they granted these benefits”. In the past, Belgian employers were only due to comply with these tax reporting obligations insofar they intervened (e.g. administratively and/or cost wise) in such grants and/or payments.

Read more
Weerom algemeen uitstel inschrijvingsplicht in UBO-register!

Weerom algemeen uitstel inschrijvingsplicht in UBO-register!
14/02/2019

Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB trad op 31 oktober in werking, waardoor in principe uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moesten hebben doorgespeeld aan het centrale register.

Read more
Non bis in idem in fiscalibus anno 2019 - Eenzelfde fiscale inbreuk kan aanleiding geven tot een pakket sancties, maar binnen de lijnen van de evenredigheid!

Non bis in idem in fiscalibus anno 2019 - Eenzelfde fiscale inbreuk kan aanleiding geven tot een pakket sancties, maar binnen de lijnen van de evenredigheid!
11/02/2019

Het zogenaamde non bis in idem-beginsel wordt vaak uitgelegd als dat men voor dezelfde feiten niet tweemaal kan worden bestraft. Preciezer geformuleerd betreft het een algemeen rechtsbeginsel op grond waarvan een tweede strafrechtelijke berechting van dezelfde persoon voor dezelfde feiten is uitgesloten als er al een eerste definitieve berechting is met een strafrechtelijk karakter.

Read more
War for talent anno 2019 - Aandelenoptieplannen een nuttig instrument, ook voor de familiale onderneming !

War for talent anno 2019 - Aandelenoptieplannen een nuttig instrument, ook voor de familiale onderneming !
07/02/2019

Het voorbije jaar werd het heel duidelijk: bedrijven zijn op zoek naar gekwalificeerde medewerkers, maar hun vacatures blijven oningevuld. De talentenpool is in sommige functiedomeinen zeer beperkt, waardoor bedrijven steeds meer concurrentie ervaren bij het aanwerven én behouden van de meest geschikte kandidaten en medewerkers.

Read more
Soap VAA gratis woonst eindelijk ten einde?

Soap VAA gratis woonst eindelijk ten einde?
30/01/2019

Tot voor kort was de formule om het voordeel alle aard voor een gratis woonst te berekenen verschillend naargelang u als bedrijfsleider gratis in de woning van uw vennootschap woont, dan wanneer een natuurlijk persoon u een woning kosteloos ter beschikking zou stellen. In het laatste geval werd het belastbaar voordeel forfaitair geraamd op 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI). Bij een gratis terbeschikkingstelling door een rechtspersoon, moest het berekende voordeel nogmaals verhoogd worden met een vermenigvuldigheidsfactor van 1,25 als het geïndexeerd KI niet hoger was dan 745 euro, in de andere gevallen werd een vermenigvuldigheidsfactor van 3,8 gehanteerd.

Read more
Behoud VVPRbis-regime na inbreng aandelen in burgerlijke maatschap

Behoud VVPRbis-regime na inbreng aandelen in burgerlijke maatschap
30/01/2019

Het VVPRbis-regime laat toe om dividenden uit de vennootschap uit te keren tegen een verlaagd tarief in de roerende voorheffing van 20% of 15%. Eén van de voorwaarden is het ononderbroken aanhouden van de volle eigendom van de aandelen. De inbreng van de aandelen in een burgerlijk maatschap verhindert de toepassing van het gunstregime niet. (Ruling nr. 2018.0467 d.d. 26 september 2018)

Read more
Gratis wonen in een huis van de vennootschap: terug naar het pre-Di Rupo tijdperk!

Gratis wonen in een huis van de vennootschap: terug naar het pre-Di Rupo tijdperk!
23/01/2019

De berekening van het voordeel alle aard bij de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning blijft brandend actueel. Na de rechtspraak die de oude waarderingsregels ongrondwettelijk verklaarde, verscheen recent het Koninklijk Besluit dat de forfaitaire waarderingsregels wijzigt. Hoe wordt het voordeel van alle aard voortaan berekend en wat kan u nog doen tegen de aanslagen die werden gevestigd op basis van de ongrondwettelijke waarderingsregels? Wij vatten het in dit artikel voor u samen.

Read more
Villavennootschappen in het vizier van de fiscus

Villavennootschappen in het vizier van de fiscus
07/01/2019

Villavennootschappen waarvan het onroerend goed aan de zaakvoerder wordt verhuurd voor een te lage huurprijs en waarbij dus een, volgens de fiscus, te laag rendement wordt behaald, worden vandaag massaal door de fiscale administratie geviseerd. De aftrek van kosten wordt systematisch verworpen en de ingediende bezwaarschriften worden systematisch afgewezen. Het hof van beroep te Gent heeft de fiscus daarbij haar quasi onvoorwaardelijke steun toegezegd met haar arrest dd. 20 november 2018.

Read more
Minimum Remuneration of Company Directors: An Overview

Minimum Remuneration of Company Directors: An Overview
07/01/2019

Since the recent corporate tax reform, SMEs have been able to benefit from a reduced tax rate on their first €100,000 of income. This rate is 20.4% (including the additional crisis contribution of 2%) for tax year 2019 and will be lowered to 20% as from 1 January 2020

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network