Personenbelasting


Mesures fiscales prises dans le cadre de la propagation du Covid-19

Mesures fiscales prises dans le cadre de la propagation du Covid-19
01/04/2020

Le cabinet TETRA Law a répertorié l'ensemble des mesures fiscales prises en Belgique dans le cadre de la propagation du Covid-19

Read more
Ambtshalve ontheffing VAA kosteloze woning mogelijk? Grondwettelijk Hof beslecht eerstdaags

Ambtshalve ontheffing VAA kosteloze woning mogelijk? Grondwettelijk Hof beslecht eerstdaags
28/11/2019

De werknemer / bedrijfsleider die een woning kosteloos ter beschikking krijgt gesteld door een rechtspersoon werd tot voor kort als volgt belast: geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8.(1) Stelde een natuurlijke persoon eenzelfde woning kosteloos ter beschikking, dan bedroeg het belastbaar voordeel slechts “geïndexeerd KI x 100/60”. 

Read more
Belgian Constitutional Court annuls tax on securities accounts. What to do next?

Belgian Constitutional Court annuls tax on securities accounts. What to do next?
21/10/2019

In a judgment rendered on 17 October 2019, the Belgian Constitutional Court ruled that the national tax on securities accounts is unconstitutional and then annulled the tax, although this annulment did not have a retro-active effect.

Read more
De forfaitaire raming van voordelen van alle aard steeds meer onder vuur - een stand van zaken...

De forfaitaire raming van voordelen van alle aard steeds meer onder vuur - een stand van zaken...
09/10/2019

Wanneer een belastingplichtige een voordeel geniet en er een oorzakelijk verband bestaat tussen het genieten van dit voordeel en de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid, is dit voordeel belastbaar als beroepsinkomen in hoofde van de genieter. Als principe geldt hierbij dat dit voordeel wordt belast in hoofde van de genieter voor de werkelijke waarde ervan, te weten de som die de genieter van het voordeel daadwerkelijk heeft bespaard.

Read more
Mrs. Saskia Lust

Nieuwe Vlaamse regering: geplande belastinghervormingen
04/10/2019

De formateursnota van de Vlaamse regering van medio augustus werd recent omgezet in een Vlaamse beleidsverklaring. De formateursnota voorzag onder meer in de 'afsluiting van een aantal mechanismen tot fiscale ontwijking', zonder verdere detaillering.

Read more
Fiscaal strafrecht grondig hervormd: strafrechter wordt fiscaal rechter! - strafpleiter wordt fiscaal advocaat?

Fiscaal strafrecht grondig hervormd: strafrechter wordt fiscaal rechter! - strafpleiter wordt fiscaal advocaat?
02/10/2019

De strafprocedure is de wetgevingstsunami die ons land heeft gekend niet ontsnapt. Met name de fiscale strafprocedure werd recent fundamenteel hervormd, door de Wet van 5 mei 2019 (B.S. 24 mei 2019).

Read more
Fiscaal voordelig erfpachtconstructie kopen: voortaan ook mogelijk in Vlaanderen

Fiscaal voordelig erfpachtconstructie kopen: voortaan ook mogelijk in Vlaanderen
09/09/2019

Een standpunt van VLABEL met betrekking tot erfpachtconstructies heeft in het verleden al heel wat stof doen opwaaien. In zijn standpunt nr. 15.114 van 10 augustus 2015 stelde VLABEL dat de wedersamenstelling van het recht van erfpacht en de tréfonds in hoofde van eenzelfde derde-koper steeds onderworpen is aan het verkooprecht.

Read more
Overdracht van opstal en erfpacht voortaan in meeste gevallen vrijgesteld van personenbelasting

Overdracht van opstal en erfpacht voortaan in meeste gevallen vrijgesteld van personenbelasting
02/09/2019

Tot voor kort werd men als natuurlijke persoon steeds belast in de personenbelasting op de vergoeding die men als opstalhouder of erfpachthouder ontving bij de overdracht van het recht van opstal respectievelijk recht van erfpacht. Met de wet van 22 april 2019 heeft de wetgever daar verandering in gebracht.

Read more
Hoe geef ik mijn vakantiewoning aan in mijn fiscale aangifte?

Hoe geef ik mijn vakantiewoning aan in mijn fiscale aangifte?
13/08/2019

Een Belgische rijksinwoner wordt in de personenbelasting belast op zijn wereldwijd inkomen. Wie een buitenlandse vakantiewoning heeft, moet daar dus melding van maken in zijn aangifte in de personenbelasting.

Read more
Nieuw fiscaal regime in Italië richt zich op gepensioneerde buitenlanders

Nieuw fiscaal regime in Italië richt zich op gepensioneerde buitenlanders
15/07/2019

“La dolce vita” in Italië, het kan sinds 1 januari 2019 ook voor gepensioneerden zonder extreme vermogens en dit door de invoering van een nieuw fiscaal regime dat Italië aantrekkelijk moet maken als bestemming voor emigrerende buitenlanders. Reeds sinds 1 januari 2017 beschikt Italië over een belastingregime voor individuen die hun fiscale woonplaats naar Italië verhuizen.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network